Serverinnehav kan medföra fast driftställe

TM_kontor-exterior ‹ Tillbaka till artiklarna

Härom året undanröjde Högsta förvaltningsdomstolen ett förhandsbesked som behandlade huruvida ett utländskt företags upplåtande av kapacitet på en server i Sverige medför att ett fast driftställe uppkommer. Skatteverket har nu publicerat ett ställningstagande som klargör verkets syn på frågan.

Skatteverket anser att ett fast driftställe uppkommer om ett utländskt företag har en eller flera servrar placerade i Sverige och verksamheten består i att upplåta utrymme och datakapacitet på servern åt kunder. Utländska företag som har ett fast driftställe i Sverige ska erlägga svensk inkomstskatt, göra preliminärskattebetalningar och årligen lämna in en inkomstdeklaration, så ställningstagandet är viktigt för utländska företag vars enda närvaro i Sverige består i att förfoga över en eller flera servrar som är placerade i Sverige.

När utgör en server ett fast driftställe?

Enligt Skatteverket uppkommer ett fast driftställe om ett utländskt företag förfogar över en server som är placerad på en viss plats i Sverige i minst sex månader och någon av följande omständigheter föreligger:

  • Verksamhetens ändamål är att upplåta utrymme på servern åt sina kunder, exempelvis en internetleverantör som bedriver webbhotell.
  • Företaget bedriver e-handel och har en webbsida på servern där kunderna kan se utbudet av produkter, beställa, betala och även få den digitala produkten levererad via servern. Detta kan exempelvis röra sig om nedladdningsbara program, filmer eller musik och ett fast driftställe uppkommer bara om det är samma företag som förfogar över servern och mjukvaran.
  • Företaget bedriver e-handel och webbsidan som finns på servern har som huvudsakligt syfte att visa upp utbudet samt hantera beställningar och bindande avtal ingås vid beställningen, även om leveransen av varorna sker från någon annan plats och betalningen sker mot postförskott. Även i detta fall uppkommer ett fast driftställe bara om det är samma företag som förfogar över servern och mjukvaran.

Ett fast driftställe kan enligt Skatteverket uppstå även om servern inte används i direkt kontakt gentemot kund, exempelvis om företagets huvudsakliga verksamhet är att lagra och bearbeta information och detta sker på en server som är placerad i Sverige.

Skatteverkets uppfattning är att ett fast driftställe inte uppkommer för ett utländskt företag som:

  • Utnyttjar serverkapacitet på en svensk server och har lagt upp sin webbplats eller annan mjukvara där, men inte förfogar över servern.
  • Äger en server i Sverige, men hyr ut hela servern till ett annat företag som använder den i sin verksamhet.
  • Bedriver e-handel på en server i Sverige, men kunden enbart kan se utbudet av varor medan beställningen sker på annat sätt (sådan verksamhet ska nämligen anses vara förberedande och därmed inte utgöra något fast driftställe).

Ställningstagandet omfattar inte situationer där det utländska företaget även har personal och/eller annan verksamhet i Sverige.

Hur ska den skattepliktiga vinsten beräknas?

Skatteverket anser att vinsten för det fasta driftstället ska motsvara en armlängdsmässig ersättning för vad som i vinstallokeringssammanhang anses vara det ekonomiska ägandet av servern. Skatteverket anser vidare att det inte är acceptabelt att enbart allokera kostnader till det fasta driftstället, utan hela resultatet som är hänförligt till den verksamhet som bedrivs via servern ska allokeras till det fasta driftstället.

Kommentar

Även om Skatteverket grundar sin bedömning på artikel fem i OECD:s modellavtal är vår uppfattning att deras tolkning är striktare än den som görs av många andra länders skattemyndigheter. Det är viktigt att betona att en bedömning alltid ska göras i varje enskilt fall och att ovanstående utgör Skatteverkets uppfattning. När det gäller beräkningen av den skattepliktiga vinsten i de förenklade exempel som återges i ställningstagandet, uppfattar vi att Skatteverket anser att det svenska fasta driftstället ska erhålla en kompensation med utgångspunkt i det ekonomiska ägandet. Typiskt sett bör det innebära nettomarginalmetoden (TNMM) med Return on Assets (ROA) som vinstnivåindikator. Det innebär alltså att filialen bör få en armlängdsmässig avkastning baserad på serverns värde.

Baserat på skatteverkets ställningstagande bör alla utländska företag som disponerar en eller flera servrar i Sverige lämna in en svensk inkomstdeklaration och betala preliminärskatt. Utländska företag som utifrån ställningstagandet har ett fast driftställe, men som anser att deras server/servrar inte ger upphov till något fast driftställe, bör ändå lämna in en svensk inkomstdeklaration som innehåller ett öppet yrkande där den skattemässiga vinsten beräknad enligt ovan finns tydligt angiven.

För bolag som äger eller upplåter plats i serverhallar åt sina utländska kunders servrar kan det vara en god idé att informera kunderna om de rapporterings- och skattekrav som Skatteverket ställer.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Kim Jokinen och Lukas Nilsson

Kim Jokinen och Lukas Nilsson

Kim Jokinen och Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: 010-212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com
Kim Jokinen and Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: +46 10 212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln