<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Människa skakar hand med robot ‹ Tillbaka till artiklarna

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling. Stödet förstärktes under 2020 och regeringen har i mars 2021 också lämnat en proposition med förslag på ytterligare förstärkning av stödet. För företag med anställda vars arbete kvalificerar för stödet kan det således vara möjligt att ansöka om återbetalning av tidigare betalda arbetsgivaravgifter, om möjligheten inte redan utnyttjats tidigare, samt lägre avgifter framåt.

I syfte att skapa bättre förutsättningar för företag att investera i forsknings- och utvecklingsarbete infördes den 1 januari 2014 en möjlighet för företag att få sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling, så kallat forskningsavdrag.

Vad innebär forskningsavdraget?

För att bolaget ska medges forskningsavdrag krävs bland annat att den anställde arbetar med kvalificerat forskning- eller utvecklingsarbete minst 75 procent av sin faktiska arbetstid, dock som lägst 15 timmar per vecka.

Vid införandet av forskningsavdraget 2014 uppgick det till 10 procent av underlaget för arbetsgivaravgifter för den anställde. Bolagets totala avdrag för anställda som omfattas av forskningsavdraget fick dock inte överstiga 230 000 kr per koncern och månad.

Forskningsavdragets nuvarande utformning

I april 2020 förstärktes forskningsavdraget till att även innefatta en sänkning av den allmänna löneavgiften med 10 procent. Dessutom höjdes det övre taket för företagets totala avdrag för anställda som omfattas av forskningsavdraget till 450 000 kr per koncern och månad. Möjligheten till avdrag från arbetsgivaravgifterna och den sänkta allmänna löneavgiften gör det möjligt att få en total nedsättning om 919 239 kr per koncern och månad.

Dagens arbetsgivaravgifter består dels av de egentliga arbetsgivaravgifterna (inklusive ålderspensionsavgiften) om 19,8 procent och dels av den allmänna löneavgiften om 11,62 procent. Redan från början har forskningsavdraget begränsats på så sätt att de egentliga arbetsgivaravgifterna, efter avdrag, inte får understiga ålderspensionsavgiften om 10,21 procent. I praktiken innebär det därför en faktisk nedsättning om sammantaget 19,59 procent av de samlade arbetsgivaravgifterna. Det vill säga en sänkning från 31,42 procent till 11,83 procent.

Ytterligare sänkningar är att vänta

I mars 2021 lämnade Regeringen en proposition med förslag om att ytterligare förstärka forskningsavdraget. Den huvudsakliga förändringen i detta nya förslag jämfört med nuvarande regelverk är att den faktiska arbetstiden som den anställde behöver arbeta med kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete sänks från 75 procent ner till 50 procent. Dessutom höjs det övre taket för företagets totala avdrag till 600 000 kr per koncern och månad. Förslaget innebär därmed att det blir möjligt att få en total nedsättning om 1 225 651 kr per koncern och månad. Förändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2021.

Se över er hantering av arbetsgivaravgifter

För företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete är möjligheten till forskningsavdrag  mycket intressant då det både kan ge återbetalning av tidigare betalda arbetsgivaravgifter, men även innebära sänkta arbetsgivaravgifter framåt. Med tanke på reglerna bör både stora som små företag som arbetar med forskning och utveckling se över sin hantering av arbetsgivaravgifter för sin forsknings- och utvecklingspersonal.

Vi ser positivt på de förändringar av forskningsavdraget som regeringen infört under 2020 och det förslag om ytterligare förstärkning av avdraget som nu lagts fram för 2021. Sammantaget indikerar det enligt vår uppfattning en tydlig vilja från lagstiftarens sida att utöka stödet till den här typen av verksamhet och att fler bolag ska ha möjlighet att omfattas av forskningsavdraget.

Vi träffas gärna digitalt för att diskutera vilka möjligheter som kan finnas för ert bolag.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Jessica Holtz Forsberg och Johanna Glimmerbeck

Jessica Holtz Forsberg och Johanna Glimmerbeck

Jessica Holtz Forsberg och Johanna Glimmerbeck arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Örebro. Jessica är auktoriserad skatterådgivare, specialiserad inom internationell företagsbeskattning och internprissättning, och ansvarig för vår skatteverksamhet i Stockholm. Johanna arbetar med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserad kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.
Jessica: 010-212 60 25, jessica.holtz.forsberg@pwc.com
Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln