Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattas

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattasSkatteverket har tidigare i år kommit med ett ställningstagande att en sammanslagning, i juridisk term så kallad sammanläggning, av bostadsrätt med exempelvis garageplats eller vindsförråd är att anse som en försäljning som ska kapitalvinstbeskattas. Skatterättsnämnden meddelade den 3 oktober 2017 två förhandsavgöranden där nämnden, till skillnad mot Skatteverket, menar att sammanläggningarna inte ska ses som en försäljning.

I början av året kom Skatteverket med ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt” (dnr: 131 64027-17/111) där Skatteverket ger uttryck för att en väsentlig förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt innebär att bostadsrätten anses avyttrad och därmed ska en kapitalvinstbeskattning ske. Som exempel på en väsentlig förändring angavs att garageplats eller förråd införlivas med bostadsrätten om införlivandet innebär att marknadsvärdet på bostadsrätten ökas väsentligt. Den försäljningsintäkt som ska deklareras är det nya marknadsvärdet som bostadsrätten anses ha fått efter införlivandet.

Skatterättsnämnden har nu prövat Skatteverkets ställningstagande i två förhandsavgöranden. Sökandena hyrde en garageplats respektive ett vindsförråd och man avsåg att införliva garageplatsen/vindsförrådet med den befintliga bostadsrätten. Förfarandet skulle gå till på så sätt att först upplåts garageplatsen/vindsförrådet med bostadsrätt till sökandena, för att därefter införlivas med den befintliga bostadsrätten.

Till skillnad från Skatteverket ansåg Skatterättsnämnden att införlivandet av garageplats respektive vindsförråd med bostadsrätt inte är att anse som en väsentlig förändring av upplåtelsevillkoren mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. Istället ansåg Skatterättsnämnden att det rörde sig om en formförändring där två bostadsrätter som redan ägs av samma person ska bli en bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavarens rätt gentemot bostadsrättsföreningen ansågs av denna anledning inte ha förändrats.

Kommentar

Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har att ta ställning till är principiellt viktig och berör många. Noteras kan att Skatteverket redan år 2006 kom ut med ett ställningstagande avseende sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätter där man ansåg att kapitalvinstbeskattning skulle ske vid sammanläggningar och uppdelningar av bostadsrätter även då de inte bytt ägare. Då det kan antas att många följt Skatteverkets ställningstagande såsom gällande lag är Skatterättsnämndens förtydligande förhandsbesked välkomnade. Ett av förhandsbeskeden har dock redan överklagats till HFD och det finns omständigheter som talar för att även det andra förhandsbeskedet kommer att överklagas, varför sista ordet inte är sagt.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Martin Naeslund

Martin Naeslund

Martin Naeslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 97 76
Martin Naeslund works with tax issues at PwC’s Stockholm office, specialising in taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 97 76

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln