Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattas

Av Martin Naeslund, 12 oktober 2017

Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattasSkatteverket har tidigare i år kommit med ett ställningstagande att en sammanslagning, i juridisk term så kallad sammanläggning, av bostadsrätt med exempelvis garageplats eller vindsförråd är att anse som en försäljning som ska kapitalvinstbeskattas. Skatterättsnämnden meddelade den 3 oktober 2017 två förhandsavgöranden där nämnden, till skillnad mot Skatteverket, menar att sammanläggningarna inte ska ses som en försäljning.

I början av året kom Skatteverket med ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt” (dnr: 131 64027-17/111) där Skatteverket ger uttryck för att en väsentlig förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt innebär att bostadsrätten anses avyttrad och därmed ska en kapitalvinstbeskattning ske. Som exempel på en väsentlig förändring angavs att garageplats eller förråd införlivas med bostadsrätten om införlivandet innebär att marknadsvärdet på bostadsrätten ökas väsentligt. Den försäljningsintäkt som ska deklareras är det nya marknadsvärdet som bostadsrätten anses ha fått efter införlivandet.

Skatterättsnämnden har nu prövat Skatteverkets ställningstagande i två förhandsavgöranden. Sökandena hyrde en garageplats respektive ett vindsförråd och man avsåg att införliva garageplatsen/vindsförrådet med den befintliga bostadsrätten. Förfarandet skulle gå till på så sätt att först upplåts garageplatsen/vindsförrådet med bostadsrätt till sökandena, för att därefter införlivas med den befintliga bostadsrätten.

Till skillnad från Skatteverket ansåg Skatterättsnämnden att införlivandet av garageplats respektive vindsförråd med bostadsrätt inte är att anse som en väsentlig förändring av upplåtelsevillkoren mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. Istället ansåg Skatterättsnämnden att det rörde sig om en formförändring där två bostadsrätter som redan ägs av samma person ska bli en bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavarens rätt gentemot bostadsrättsföreningen ansågs av denna anledning inte ha förändrats.

Kommentar

Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har att ta ställning till är principiellt viktig och berör många. Noteras kan att Skatteverket redan år 2006 kom ut med ett ställningstagande avseende sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätter där man ansåg att kapitalvinstbeskattning skulle ske vid sammanläggningar och uppdelningar av bostadsrätter även då de inte bytt ägare. Då det kan antas att många följt Skatteverkets ställningstagande såsom gällande lag är Skatterättsnämndens förtydligande förhandsbesked välkomnade. Ett av förhandsbeskeden har dock redan överklagats till HFD och det finns omständigheter som talar för att även det andra förhandsbeskedet kommer att överklagas, varför sista ordet inte är sagt.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Martin Naeslund

Martin Naeslund
Martin Naeslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 97 76
Martin Naeslund works with tax issues at PwC’s Stockholm office, specialising in taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 97 76

martin.naeslund@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.