Privatpersoner och företag – så kan ni ge bidrag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Family-solid_0005_orangeMed anledning av den flyktingkatastrof som nu råder och de många bidrag som ges vill vi påminna om möjligheten att samtidigt få skattereduktion. Men det gäller att lämna bidraget i år då rätten till skattereduktion troligen är avskaffad nästa år. För dig som delägare i fåmansbolag finns det särskilda regler att ta hänsyn till.

Privatpersoner

Det är möjligt för privatpersoner att få skattereduktion genom att ge bidrag till vissa ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund. För skattereduktion krävs följande:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Detta måste kontrolleras vid varje gåvotillfälle.
  • Gåva om minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle.
  • Gåvan ska uppgå till minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller till flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva, avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kr per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kr per år.

Arbetsgivare som förmedlare av gåva för en anställds räkning

Bolag kan i egenskap av arbetsgivare ge penninggåvor till godkända gåvomottagare för en anställds räkning. Den anställde får då skattereduktion under samma förutsättningar som om gåvan lämnats av den anställde själv. Penninggåvan kan lämnas antingen genom att den anställde beskattas för en förmån eller genom ett nettolöneavdrag.

Förmånssituationen uppstår då arbetsgivaren ger pengar till en godkänd gåvomottagare för en viss anställds räkning, antingen en summa utöver den anställdes normala lön eller genom att bruttolönen sänks. Den anställde beskattas för gåvans värde men får samtidigt rätt till skattereduktion. Arbetsgivaren ska dra skatt och betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde. Arbetsgivaren får samtidigt avdrag för gåvan som lönekostnad.

Vid nettolöneavdrag har den anställde i praktiken betalat gåvan själv genom att en summa motsvarande penninggåvan dras från den anställdes lön efter skatt. Detta alternativ leder också till skattereduktion för den anställde men inga övriga skattekonsekvenser för den anställde eller arbetsgivaren.

Delägare i fåmansbolag

Som delägare i ett fåmansbolag kan du skattefritt skänka din utdelning från fåmansbolaget till en allmännyttig ideell förening eller allmännyttig stiftelse. Genom att själva rätten till utdelning ges bort blir du som fåmansbolagsdelägare inte beskattad för utdelningen.

Rätten till utdelningen kan ges bort genom att bolaget utfärdar aktiebrev med utdelningskuponger som var och en representerar den rätt till utdelning som svarar mot visst aktiebrev. Utdelningskupongerna överlämnas sedan till gåvomottagaren tillsammans med ett gåvobrev. Av utdelningskupongerna bör det framgå vilken period som rätten till utdelning avser, exempelvis ett visst år eller flera år i följd. Det är även viktigt att tänka på att din rätt till utdelning ska ges bort innan bolagstämman fattar beslut om årets utdelning. Annars finns det risk att utdelningen anses kunna disponeras av dig och då blir du beskattad för utdelningen.

Viktigt att tänka på i övrigt är att gåvor i princip inte är avdragsgilla för företaget och att fåmanföretagaren enligt praxis kan riskera lönebeskattning om en gåva lämnas av företaget. Gåvan anses då utgöra ett uttag av lön som sedan lämnats av företagaren.

Kommentar

Möjligheten till skattereduktion för gåva till ideella organisationer kommer troligen att avskaffas nästa år som en del av regeringens förändringar i budgetpropositionen. Den så kallade Decemberöverenskommelsen gör att förslaget troligen kommer att få bifall i riksdagen. I år kan därför vara sista chansen till att nyttja denna möjlighet att lämna penninggåvor med skattereduktion.

För att få skattereduktion är det viktigt att gåvogivarens personnummer lämnas och att gåvogivaren har betalat tillräckligt med skatt för att kunna räkna av reduktionen. Skattereduktionen passar utmärkt för exempelvis månadsgivare.

Tänk på att bolag som lämnar penninggåvor till ideella organisationer normalt sett inte får avdrag för bidragen. Gåvan ska istället behandlas som en icke avdragsgill kostnad, såvida inte bolaget lämnar penninggåvan i egenskap av arbetsgivare för den anställdes räkning och gåvan då betraktas som en lönekostnad.

Annika Sernerud och Ester Muwanga

Har du frågor om skatt?

 

Malin Andersson

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln