<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pillar II - Rapport från OECD om lättnadsregler

Man och kvinna sitter i en soffa ‹ Tillbaka till artiklarna

Endast några dagar efter att EU-direktivet om Pillar II formellt antagits av ministerrådet så publicerade OECD en rapport, Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two). Enligt rapporten ser det ut som att företag som omfattas av Pillar II kommer att få en viss lättnad i den administrativa bördan, framför allt under den inledande treårsperioden som GloBE-reglerna kommer att gälla.

Utöver detta släppte OECD även två dokument för så kallad public consultation, där OECD vill få feedback från olika intressenter inför det fortsatta arbetet; dels vilken information som företag förväntas samla in och/eller rapportera inom ramen för GloBE-reglernas deklaration, “GloBE Information Return”, dels “Tax Certainty for the GloBE Rules” som rör olika sätt att uppnå rättssäkerhet och förutsebarhet.

Läs också: Pillar II - enighet om EU-direktivet

Lättnadsreglerna i korthet

OECD och Inclusive Framework har sedan i våras arbetat med att ta fram lättnadsregler i form av så kallade safe harbours, i syfte att lätta på den administrativa börda som kompletta GloBE-beräkningar skulle innebära för företag som omfattas av reglerna. Inclusive Framework har nu enats om ett antal safe harbours, “Transitional CbCR Safe Harbour”, som ska gälla under en övergångsperiod och syftar till att undanta jurisdiktioner som anses utgöra låg risk från ett Pillar II-perspektiv, från Top-up-beskattning. 

Tanken är att lättnadsreglerna ska bygga på data som finns lätt tillgänglig, bland annat uppgifter från företagens land-för-land rapportering (CbCR). Rapporten innehåller också ett ramverk för hur permanenta safe harbours kan utformas, samt lättnader vad gäller sanktionsavgifter. Vi går här kort igenom de tre safe harbours som ingår i “Transitional CbCR Safe Harbour” samt lättnadsregeln för sanktionsavgifter. Det kan nämnas att rapporten även innehåller vissa specialregler för hur lättnadsreglerna ska tillämpas på bland annat joint ventures. Dessa aspekter går vi inte igenom i denna artikel.

“De minimis test”

Denna safe harbour är en förenklad variant på den De Minimis Exclusion som redan finns i GloBE-reglerna (Artikel 5.5). Safe harbour är uppfylld (och jurisdiktionen undantas från top-up-beskattning) om omsättningen enligt land-för-land rapporteringen understiger tio miljoner euro i en viss jurisdiktion, och inkomsten före skatt i jurisdiktionen samtidigt understiger 1 miljon euro.

“Simplified ETR test”

Enligt denna safe harbour får den effektiva skattesatsen i en jurisdiktion beräknas på ett förenklat sätt. Nämnaren i beräkningen är den aktuella jurisdiktionens resultat före skatt enligt land-för-land rapporteringen, och täljaren är vad som benämns Simplified Covered Taxes. I detta ingår årets skattekostnad, inklusive uppskjuten skatt, som redovisats i årsredovisningen, med vissa justeringar för skatter som inte anses vara Covered Taxes enligt GloBE-reglerna. 

För att uppfylla denna safe harbour (och jurisdiktionen undantas från top-up-beskattning) så måste en jurisdiktions Simplified ETR uppgå till minst:

  • 15 procent för räkenskapsår som börjar 2023 och 2024;
  • 16 procent för räkenskapsår som börjar 2025 och;
  • 17 procent för räkenskapsår som börjar 2026.

“Routine profits test”

För att uppfylla denna safe harbour ska Substance-based Income Exclusion (SBIE) beräknas på vanligt sätt enligt GloBE-reglerna. SBIE beräknas som summan av en procentuell del av jurisdiktionens fysiska tillgångar och personalkostnader (inledningsvis åtta procent av fysiska tillgångar och tio procent av personalkostnader). Är en jurisdiktions resultat före skatt enligt land-för-land rapporteringen lika med, eller lägre än SBIE-beloppet anses det som mindre sannolikt att det kan finnas övervinster i jurisdiktionen som kan bli föremål för top-up-beskattning. I sådant fall uppfyller jurisdiktionen Routine profits test och jurisdiktionen undantas från top-up-beskattning.

Sanktionsavgifter

Slutligen innehåller rapporten lättnadsregler i förhållande till sanktionsavgifter som kan tas ut enligt GloBE-reglerna. Syftet är att ge företag möjlighet till en form av “mjuklandning” in i reglerna, givet att det finns en förståelse för att GloBE-reglerna skapar nya utmaningar för företagen i form av datainsamling, anpassning av compliance-processer med mera. 
Ingen sanktionsavgift ska påföras i de fall där en skattemyndighet anser att företaget har vidtagit rimliga åtgärder för att tillämpa GloBE-reglerna korrekt. 

Vår kommentar

Det är mycket välkommet med mer vägledning kring Pillar II och lättnadsreglerna kommer förhoppningsvis kunna nyttjas av många koncerner. Dock krävs det fortfarande en hel del analys kring flera delar av lättnadsreglerna, exempelvis justeringar av Simplified Covered Taxes. Eftersom företag behöver göra kompletta GloBE-beräkningar för en jurisdiktion om ingen av lättnadsreglerna är uppfylld så kan företag till exempel behöva se över processen för land-för-land rapporteringen för att i god tid kunna bedöma om en safe harbour kan nyttjas för en viss jurisdiktion. 

Lättnaden kring sanktionsavgifter är också välkommen även om formuleringen onekligen lämnar ett visst tolkningsutrymme över vad som i sammanhanget utgör rimliga åtgärder, samt hur detta ska visas.Har du frågor om företagsbeskattning?

Stefan Andersson

Stefan Andersson

Stefan Andersson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.

Kontakta: 072-880 98 53, stefan.a.andersson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln