Slut på skattefria pensioner i Portugal

TM_dam-promenad ‹ Tillbaka till artiklarna

Svenska pensionärer som flyttat till Portugal har under vissa förutsättningar inte varit skattskyldiga för sina svenska tjänstepensionsinkomster. Bakgrunden är att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal givit Portugal, och endast Portugal, rätten att beskatta tjänstepension när mottagaren bor i Portugal. När sedan Portugal 2009 ändrade sin lagstiftning och under vissa förutsättningar medgav skattefrihet på tjänstepensioner blev effekten att svenska pensionärer som flyttade till Portugal i vissa fall kunde erhålla tjänstepension utan att behöva betala skatt vare sig i Sverige eller i Portugal.

Skatteavtalet ändras nu på så vis att tjänstepensioner får beskattas i staten från vilken de utbetalas. Tjänstepensioner som utbetalas från Sverige till personer bosatta i Portugal får därmed beskattas i Sverige. Även i de fall förutsättningarna för skattefrihet i Portugal inte varit uppfyllda och beskattning därför skett i Portugal kommer Sverige att kunna beskatta svenska tjänstepensioner.

Effekterna av ändringen blir att beskattningen i Sverige på tjänstepensionen sker som om man fortfarande var bosatt i Sverige. För utflyttade som brutit den väsentliga anknytningen till Sverige och blivit begränsat skattskyldiga i Sverige kommer beskattning i Sverige emellertid att ske med 25 procent enligt den särskilda skatt som gäller för utomlands bosatta (SINK).

I de fall förutsättningarna för skattefrihet i Portugal inte varit uppfyllda och Portugal beskattat inkomsten kommer den portugisiska skatten att räknas av från den svenska skatten. Detsamma gäller om Portugal ändrar sina regler på så vis att tjänstepension inte kan erhållas skattefritt i Portugal.

I fråga om pensioner som inte tidigare beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige från och med den dag då ändringsprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Det kan tidigast ske från och med den 1 januari 2020. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske från och med den 1 januari 2023. Denna senare tidpunkt gäller även för de idag skattebefriade tjänstepensionerna om Portugal, som de tidigare varit intresserade av, börjar beskatta dem.

Kommentar

De senaste åren har en långdragen diskussion pågått mellan Sverige och Portugal. Även om skatteintäkterna inte haft någon större påverkan på rikets finanser har frågan legat högt på finansminister Magdalena Anderssons agenda.

I ungefär hälften av de europeiska skatteavtalen ges Sverige rätten att beskatta svenska tjänstepensioner. I regel uppkommer emellertid en beskattning i bosättningslandet. Avtalet mellan Sverige och Portugal hade sannolikt inte ändrats om Portugal hade beskattat inkomsten.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande. Eftersom frågan inte är kontroversiell är sannolikheten hög för att svenska riksdagen godkänner protokollet.

En intressant fråga är hur snabbt Portugal kommer hantera ändringsprotokollet. Portugal signerade ett liknande protokoll med Finland i november 2016. Portugal har emellertid fortfarande inte skickat den notifikation som krävs för att ändringen ska få effekt. Detta har lett till att Finland sagt upp skatteavtalet mellan Finland och Portugal och att Finland på så vis fått rätt att beskatta finska pensioner från den 1 januari 2019. Att beskattning av finska pensioner tog längre tid än två år och att länderna nu saknar tillämpligt skatteavtal anses nog som ett misslyckande och knappast en väg Sverige tar lättvindigt.

Har du frågor om personbeskattning?

Lillon Lindberg och Magnus Westman

Lillon Lindberg och Magnus Westman

Lillon Lindberg och Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Lillon Lindberg and Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Lillon: +46 10 213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner enligt nytt förhandsbesked

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan personaloptioner som ger en rätt att i framtiden förvärva teckningsoptioner omfattas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Helg!

2019 har varit ett intressant och spännande år. Brexit, DAC6 och de nya reglerna för begränsning av ränteavdrag är några av de stora ...

Läs artikeln