<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ingen skatt när teckningsoptioner överlåts i samband med kvalificerade personaloptioner

Kvinna och män på arbetsplats ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har kommit fram till att överföring av teckningsoptioner inte medför uttagsbeskattning för bolaget om syftet är en del av leverans av aktier till anställda i samband med utnyttjande av kvalificerade personaloptioner. Reglerna om kvalificerade personaloptioner ska hjälpa tillväxtföretag att behålla kompetens och därför anser Skatterättsnämnden att det är syftet med uttaget som ska styra beskattningen.

Sedan kvalificerade personaloptioner infördes 2018 har unga tillväxtföretag använt dem som ett incitament för delägande i bolagen. Reglerna har inneburit att anställda kan förvärva aktier på förmånliga villkor förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

För att kunna teckna aktier med stöd av kvalificerade personaloptioner har det krävts att bolagsstämman beslutar om nyemission. Eftersom denna händelse ligger i framtiden har viss osäkerhet aktualiserats då ägarkonstellationer kan bytas ut och en emission därmed inte röstas igenom.

Reglerna om kvalificerade personaloptioner var utformade så att endast en andel i ett bolag gick att förvärva med stöd av reglerna. Därmed kunde inte teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier användas eftersom en teckningsoption endast är en rätt att förvärva en andel och inte själv är en andel i ett företag.

Högsta förvaltningsdomstolen kom i ett avgörande (HFD 2020 ref. 39) fram till att teckningsoptioner kunde användas vid leverans av aktier. För de anställda innebär det att teckningsoptioner kunde erhållas vederlagsfritt vid utnyttjande av kvalificerade personaloptioner för att kunna förvärva aktier.

Ska företaget beskattas när teckningsoptioner överlåts?

Frågan som nu har prövats av Skatterättsnämnden är hur teckningsoptioner som överlåts utan kostnad till innehavaren av kvalificerade personaloptioner ska hanteras i bolagets beskattning i samband med att optionen nyttjas.

Normalt sett ska en tillgång som överlåts tas upp till beskattning som om den sålts för marknadsvärdet.

Skatterättsnämndens avgörande

Skatterättsnämnden har kommit fram till att även om tillgången (teckningsoptionen) överlåts utan kostnad och att denna tillgång normalt ska tas upp till beskattning utifrån sitt marknadsvärde så är det syftet med uttaget som avgör om beskattning ska ske eller ej.

Som uttalat i HFD 2020 ref 39 är syftet med kvalificerade personaloptioner att underlätta för tillväxtföretag att rekrytera, behålla och belöna personal. Därmed säger Skatterättsnämnden i sitt avgörande att uttagsbeskattning visserligen ska ske när tillgångar från ett bolag överlåts utan kostnad men då detta skulle strida mot syftet med lagstiftningen (enligt ovan) ska företaget i samband med denna typ av överlåtelse inte beskattas.

Kommentar

Möjligheten med att säkra leverans av aktier i samband med att dessa förvärvas vid utnyttjande av kvalificerade personaloptioner har genom Högsta förvaltningsdomstolens dom gjort att alltfler företag använder reglerna.

Rättsfallet har från 1 januari 2022 kodifierats och blivit en del av lagstiftningen.

Läs också: Förslag om generösare regler för kvalificerade personaloptioner

Att Skatterättsnämnden nu bekräftar att uttagsbeskattning inte ska ske ser vi som en bekräftelse på gällande lagstiftning och i linje med HFD:s resonemang att det är syftet med lagen som ska styra beskattningen.

Reglerna om kvalificerade personaloptioner är förmånliga och bra för tillväxtföretag. En utvidgning av reglerna skulle innebära att fler företag får möjligheten att använda sig av reglerna. Denna utvidgning skulle kunna bestå i att bolag som har bedrivit verksamhet i mer än tio år omfattas av reglerna.
Den nya regeringen har i Tidöavtalet skrivit en punkt om att dessa regler ska ses över och förbättras ytterligare. Det återstår att se vad som blir av den delen.

Ta del av Skatterättsnämndens avgörande här.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Ajdin: 010 212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln