<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omställningsstöd - det här gäller för de företag som vill ansöka

‹ Tillbaka till artiklarna

Igår antog riksdagen den lag som reglerar det nya omställningsstödet och idag på morgonen kom den förordning från regeringen som redogör för detaljerna i förslaget. Nu vet vi alltså vad som gäller för de företag som vill ansöka om stödet. Vi reder ut vilka som har rätt till stödet, vad man kan få stöd för och hur ansökan går till.

Vilka förutsättningar krävs för att företaget har rätt att få omställningsstöd?

 • Företag eller enskilda näringsidkare med F-skatt vars totala nettoomsättning under mars och april 2020 har minskat med mer än 30 procent jämfört med mars och april 2019.
 • Den minskade omsättningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av covid-19.
 • Nettoomsättningen uppgår till minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020.
 • Stödet som beviljas uppgår till minst 5 000 kr.
 • Utdelning eller vissa andra reglerade värdeöverföringar får inte lämnas under perioden mars 2020 - juni 2021. Det gäller även eventuella moderbolag.
 • Företaget har vidtagit åtgärder för att söka andra möjliga ersättningar, exempelvis försäkring, skadestånd eller annat statligt stöd för förlorad omsättning.
 • Ansökan ska inkomma till Skatteverket senast 31 augusti 2020.
 • Att företaget den 29 februari 2020 inte ansågs vara i ekonomiska svårigheter enligt EU-kommissionens förordning (exempelvis om halva aktiekapitalet är förbrukat, bolaget är i rekonstruktion eller i konkurs).
 • Att företaget inte anses vara på obestånd, har näringsförbud (gäller även ägare) eller har skatteskulder som överlämnats till kronofogden vid prövningen av ansökan.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Vad menas med nettoomsättning?

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet. Intäkter från finansiella instrument och valutahandel, lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen ska dock inte räknas med. Det förutsätter att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020. 

Om en hyresvärd har tagit emot stöd för hyresrabatt ska den del av stödet som avser hyresrabatt för april 2020 anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för denna månad. 

Hur beräknas omställningsstödet?

Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75.

Andelen fasta kostnader ska alltså beräknas enligt följande formel:

((nettoomsättningen för mars och april 2019 – nettoomsättningen för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april 2019) × 0,75.

Om stödet uppgår till minst 100 000 kronor, ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per stöd. De kostnader som avses är i första hand företagets kostnader för revisorsyttrande men även kostnader exempelvis för en redovisningskonsult som tagit fram underlag för ansökan.

Vilka fasta kostnader kan bolag få stöd för?

Med fasta kostnader avses kostnader för 

 1. hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst sex månader
 2. räntor, till den del de överstiger ränteintäkter för perioden
 3. värdeminskning på anläggningstillgångar (planmässiga avskrivningar enligt räkenskaperna) samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar, 
 4. fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt- eller avgiftsskyldigt för
 5. förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler 
 6. tjänster som avser städning, sophantering, larm och bevakning
 7. tjänster som avser tvätt av textilier, till den del kostnaden inte är beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre månader 
 8. försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt 
 9. djurfoder 
 10. franchiseavgifter som ej är beroende av omsättning, försäljningsvolym eller liknande, 
 11. offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod
 12. royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter som ej är beroende av bolagets omsättning, försäljning eller liknande. 

Vad är inte fasta kostnader?

Som fasta kostnader räknas inte sådana som företaget kan undvika genom åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i efterfrågan. Vidare får inte kostnader hänförliga till verksamhet som bedrivs utomlands räknas med och inte heller kostnader som motsvaras av en intäkt i ett annat koncernbolag.

Koncernbidrag hindrar inte möjlighet till omställningsstöd

En förutsättning för rätt till stöd är att företaget under perioden mars 2020–juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning eller vissa andra reglerade värdeöverföringar. Det finns däremot inget hinder mot att göra sådana så kallade “formlösa värdeöverföringar”. Företag kan alltså exempelvis lämna koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd. Verkställande i detta sammanhang innebär den faktiska utbetalningen av utdelningen eller liknande. Kravet innebär i praktiken att företaget från mars 2020 till prövningstillfället inte får ha gjort en diskvalificerande värdeöverföring. Om en sådan värdeöverföring görs efter ansökningstillfället är detta ett sådant ändrat förhållande som ska rapporteras till Skatteverket och som kan resultera i återbetalningsskyldighet för företaget.

När krävs det intyg från revisor?

Omställningsstöd som överstiger 100 000 kronor får endast beviljas om företaget lämnar med en skriftligt undertecknat yttrande från en revisor. Revisorn ska bland annat yttra sig om nedgången i omsättning, att nedgången är orsakad av covid-19 samt storleken på bolagets fasta kostnader. 

Om det sökta omställningsstödet understiger 300 000 kronor, ska revisorn granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 300 000 kronor, ska revisorn bestyrka dessa uppgifter med rimlig säkerhet. 

Finns det någon gräns hur mycket stöd ett bolag kan få?

Omställningsstödet ges med maximalt 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Om bolaget ingår i en koncern avser gränsen om 150 miljoner kronor hela koncernen.

Hur ansöker bolaget om omställningsstöd?

Ansökan om omställningsstöd ska göras på Skatteverkets hemsida genom att logga in på “Mina sidor”. Ansökan öppnar den 22 juni kl 12.00 och sista dag att ansöka är den 31 augusti 2020.

Om flera bolag inom en koncern ansöker om stödet ska ansökan lämnas samtidigt för alla bolag tillsammans med uppgifter om koncernstrukturen.

Om uppgifter som lämnats i en ansökan visar sig vara felaktiga eller om det inträffar förändringar som kan påverka omställningsstödet, ska företaget omgående anmäla det till Skatteverket. I den lag som reglerar omställningsstödet har Skatteverket getts omfattande befogenheter att granska, kontrollera och revidera de företag som ansökt om eller erhållit stöd.

När får bolaget pengarna?

Omställningsstödet kommer att betalas ut till bolagets skattekonto. Skatteverket anger på sin hemsida att deras ambition är att pengarna ska betalas ut inom en vecka efter att komplett ansökan skickats in.

Har du frågor om regeringens stödpaket?

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln