Momsavdragsrätt vid holdingbolags förvaltning av dotterdotterbolag

TM_diagram ‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten har i ett avgörande medgett momsavdrag på kostnader för börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader för ett holdingbolag som tillhandahöll tjänster till rörelsedrivande dotterdotterbolag.

Avgörandet rör en koncern som består av cirka 75 bolag, varav endast vissa bolag bedriver ekonomisk verksamhet. Moderbolaget äger Dotterbolag 1 som inte bedriver någon verksamhet och Dotterbolag 2 där det endast finns en extern skuld. Dotterbolag 2 äger i sin tur ett bolag, Dotterdotterbolaget, som har vissa koncernfunktioner (bland annat treasury). Moderbolaget tillhandahåller koncernledningstjänster till hela koncernen men fakturerar endast Dotterdotterbolaget som i sin tur vidarefakturerar kostnaderna till koncernens operativa bolag.

Moderbolaget yrkade momsavdrag på kostnader i samband med en börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader i bolagets verksamhet. Mot bakgrund av de tjänster som tillhandahållits ansåg sig bolaget vara ett sådant aktivt holdingbolag som har full avdragsrätt för ingående moms på allmänna omkostnader i verksamheten.

Skatteverket ansåg att bolaget var ett passivt holdingbolag som saknade rätt till momsavdrag på allmänna omkostnader med motiveringen att bolaget inte tillhandahöll några tjänster till de direktägda dotterbolagen.

Kammarrätten konstaterar att enligt praxis från EU-domstolen (Larentia+Minerva, C-108/14 och C-109/14 punkterna 19-21) anses ett holdingbolag bedriva ekonomisk verksamhet när momspliktiga tillhandahållanden görs, mot ersättning, till dess dotterbolag. Om holdingbolaget valt att inte fakturera sina förvaltningstjänster är det inte fråga om momspliktiga tillhandahållanden och holdingbolaget har i sådant fall inte någon avdragsrätt för moms (MVM, C-28/16 punkterna 33, 34 och 44).

Kammarrätten menar att “ett holdingbolags deltagande i förvaltningen av dotterbolaget” ska anses innefatta alla de transaktioner som utgör ekonomisk verksamhet i den mening som avses i EU:s momsdirektiv och som holdingbolaget tillhandahåller sitt dotterbolag. Detta under förutsättning att tjänsten tillhandahålls fortlöpande, mot ersättning och att tjänsten är föremål för skatt samt att det finns ett direkt samband mellan den tjänst som tillhandahålls av leverantören och det motvärde som erhålls från mottagaren (Marle Participations, C-320/17 punkterna 32 och 35).

Kammarrätten konstaterar vidare att tillhandahållanden mellan bolag som ingår i en koncern ska hanteras på samma sätt som tillhandahållanden mellan fristående parter, vilket innebär att moms ska tas ut i varje led för tillhandahållanden inom koncerner.

I detta fall har bolaget tillhandahållit momspliktiga tjänster mot ersättning till koncernbolag.
Kammarrätten anser att det saknas stöd för bedömningen att ett holdingbolag endast bedriver en aktiv förvaltning av sina dotterbolag om bolaget ställer ut fakturor till vart och ett av dotterbolagen. Kammarrätten konstaterar att bolaget anses bedriva en aktiv förvaltning gentemot de rörelsedrivande dotterbolagen och att ingående moms på allmänna omkostnader därmed är fullt ut avdragsgill.

Kommentar

Skatteverket har i sitt ställningstagande “Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt”, publicerat den 19 december 2017, uttalat att myndigheten anser att ett holdingbolag som äger flera dotterbolag, varav några bolag förvaltas aktivt och andra endast ägs passivt, ska ha en begränsad avdragsrätt för ingående moms på allmänna omkostnader.

Kammarrätten förefaller emellertid vara av uppfattningen att ett holdingbolags passiva ägande av bolag som inte bedriver någon verksamhet inte ska begränsa avdragsrätten för ingående moms på allmänna omkostnader, under förutsättning av bolaget bedriver momspliktig verksamhet. Domstolen verkar även anta ett mer holistiskt synsätt än Skatteverket vad gäller aktiv förvaltning. Enligt kammarrätten är det avgörande att det finns ett direkt samband mellan tjänsterna och ersättningen för dessa tjänster, oavsett om faktureringen sker direkt till respektive koncernbolag eller genom vidarefakturering via ett av bolagen.

Vi anser att domen är positiv och i linje med EU-rättslig praxis. Det återstår dock att se om domen kommer att överklagas.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Lund och Ola Persson

Fredrik Lund och Ola Persson

Fredrik Lund och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Malmö och Kristianstad. Fredrik och Ola arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com
Fredrik Lund and Ola Persson works with Value Added Taxes at PwC's office in Malmö and Kristianstad.
Fredrik: +46 10 212 70 78, fredrik.lund@pwc.com
Ola: +46 10 212 92 22, ola.persson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Har du koll på Norges obligatoriska SAF-T-rapportering?

Sedan den 1 januari 2020 kan den norska skattemyndigheten begära in en så kallad SAF-T-rapport. Det är en digital rapport för skatt, moms ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln