<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avdrag för moms i bidragsfinansierat projekt

Mönster sammankopplade ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, avslår Skatteverkets överklagande och medger avdrag för ingående moms på inköp i ett bidragsfinansierat projekt. Domstolen konstaterar att inköpen utgör allmänna omkostnader i den momspliktiga verksamheten.

Bakgrund

Göteborgs Tekniska College AB bedriver bland annat momspliktig utbildningsverksamhet inriktad mot verkstadsindustrin. I ett samarbete mellan bolaget och några andra aktörer drevs ett regionalt projekt med syfte att stärka kompetensen hos personal inom fordonsindustrin, genom att tillhandahålla viss utbildning gratis. Projektet finansierades genom bidrag från EU:s strukturfond.

Bolagets syfte med att delta i projektet var att gynna den egna företagsutbildningen genom att få möjlighet att visa sina färdigheter för en större kundkrets. Syftet styrktes bland annat genom dokumentation som visade att arbetet inom projektet hade resulterat i att deltagare kom tillbaka och köpte ytterligare utbildningstjänster.

Skatteverket ansåg att för bolagets del utgjorde projektet en egen verksamhetsgren, och en icke-ekonomisk verksamhet, som inte genererade avdragsrätt för moms. Skatteverket prövade även om kostnader i projektet kunde utgöra allmänna omkostnader. Myndigheten menade att för att avdragsrätt ska finnas måste tjänster som tillhandahålls gratis ha varit nödvändiga för den momspliktiga verksamheten på så sätt att det varit omöjligt att bedriva den ekonomiska verksamheten om inte tjänsterna utförs (bl a C-132/16, Iberdrola). Dessutom ansåg Skatteverket att sambandet mellan verksamheten och projektet var alltför vagt och osäkert. Myndigheten menade således att kostnaderna inte kunde utgöra allmänna omkostnader och därför saknades avdragsrätt.

Ärendet drevs genom förvaltnings- och kammarrätten där bolaget fick gehör för sina argument. Målet överklagades av Skatteverket, som fick prövningstillstånd hos HFD.

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande

Frågan i målet är om ett bolag som tillhandahåller tjänster utan ersättning inom ett bidragsfinansierat projekt har rätt till avdrag för moms på inköp av varor och tjänster i projektet. HFD börjar med att fastslå att eftersom projektet inte genererar några momspliktiga intäkter saknas avdragsrätt på den grunden.

Därefter prövar domstolen om kostnaderna inom projektet kan utgöra allmänna omkostnader i bolagets momspliktiga verksamhet. Domstolen menar att finansieringen av ett förvärv saknar betydelse för rätten till avdrag. Avdrag kan inte vägras enbart på den grunden att förvärvet är bidragsfinansierat. Det är inte heller så att en tjänst som tillhandahålls utan ersättning automatiskt hamnar utanför det beskattningsbara området, det vill säga är en transaktion i en icke-ekonomisk verksamhet. Istället är det syftet med förvärvet som är avgörande. Om syftet ytterst är att generera intäkter i den momspliktiga verksamheten föreligger avdragsrätt (jmf C-126/14, Sveda).

HFD konstaterar också att kravet på att en tjänst är nödvändig för en verksamhet är en feltolkning av EU-domen Iberdrola. Det som sägs är att om gratistjänsten är nödvändig för tillhandahållandet av momspliktiga tjänster kan det visa på ett relevant samband men det betyder inte att det endast är i dessa fall som sambandskravet är uppfyllt.

HFD medger avdrag för att bolagets förvärv inom projektet, som ytterst syftar till att öka intäkterna i den momspliktiga verksamheten, utgör allmänna omkostnader i den skattepliktiga verksamheten.

Kommentar

Vi uppfattar att domen innebär en mer generös tillämpning jämfört med tidigare praxis. Se till exempel RÅ 2010 ref 98, där HFD nekade avdragsrätt i forskningsprojekt som inte genererade momspliktiga transaktioner inom projektet. Vi menar att HFD nu har anlagt en helhetssyn på bolagets verksamhet, vilket är mycket välkommet.

Ett projekt som enbart finansieras genom bidrag blir inte per automatik en egen verksamhetsgren och det faktum att ett arbete redovisas som eget projekt har inte heller någon avgörande betydelse för rätten till momsavdrag. Istället är det avgörande vilket yttersta syfte företaget har med att driva projektet och hur det syftet i så fall kan kopplas till den ekonomiska verksamheten.

Vi vill poängtera att det även fortsättningsvis är av yttersta vikt att kunna presentera en fullgod bevisning för kopplingen mellan projekt och den skattepliktiga verksamheten för att kunna hävda sin rätt till momsavdrag.

Ta del av domen här: Dom i mål om mervärdesskatt

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Lena Josefsson

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
Kontakt: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln