<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt rättsfall om mellanbanksavgifter och moms

Betalkort smartphone ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att så kallade mellanbanksavgifter utgör omsättning enligt momslagen. Parter som är inblandade i betalkedjan i korttransaktioner bör se över hur deras verksamhet påverkas.

Mellanbanksavgifter är avgifter som kortutgivaren tar ut vid överföring av kortbetalning till nätverksoperatören.

Vid användning av ett betalkort är ett antal olika parter involverade i betalkedjan:

  • Kortinnehavaren som är själva användaren av kortet.
  • Företagaren som är betalningsmottagare där kortinnehavaren använder kortet.
  • Kortutgivaren som är utgivare av kortet och vanligtvis har ansvar för eller översyn över det konto som kortinnehavaren har kopplat till sitt kort.
  • Inlösaren som löser in kortbetalningen och ser till att företagaren får ersättning för sin sålda vara.
  • Nätverksoperatören som ofta är en part vid en korttransaktion som ser till att föra samman inlösare och kortutgivare samt utföra aktiviteter som att licensiera kortutgivartillstånd, ansvara för varumärke samt sköta clearing och avveckling.

Transaktionsflödet för betalningen fungerar på så sätt att kortinnehavaren använder sitt kort hos företagaren och köper en vara eller tjänst. Inlösaren ser till att företagaren får betalt för sin sålda produkt och tar samtidigt (drar av) en avgift för sin inlösentjänst. Nätverksoperatören överför i sin tur beloppet för den sålda produkten till inlösaren och tar samtidigt (drar av) en avgift för detta. Slutligen överför kortutgivaren beloppet för den sålda produkten från kortinnehavarens konto till nätverksoperatören och tar samtidigt (drar av) en avgift för detta.

I det aktuella förhandsbeskedet var frågan om den avgift som kortutgivaren drog av från överföringen av en kortinnehavares betalning till nätverksoperatören, skulle ses som en omsättning momsmässigt. Skatteverkets syn har varit att sådana mellanbanksavgifter som tas ut mellan kortutgivare och inlösare eller nätverksoperatör inte utgör en omsättning momsmässigt, på grund av att ingen motprestation utförs för den ersättning som erhålls.

Skatterättsnämnden ansåg dock i detta fall att avgiften var att se som en omsättning och en ersättning för kortutgivarens tjänst i form av att vidarebefordra beloppet som motsvarade kortinnehavarens inköp till nätverksoperatören. Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som var av samma åsikt som Skatterättsnämnden och slog fast att det saknades skäl till att se avgiften som kortutgivaren erhöll som något annat än ett ömsesidigt utbyte av prestationer, det vill säga en omsättning enligt momslagen.

Efter det fastställda förhandsbeskedet har Skatteverket tagit bort sitt tidigare ställningstagande avseende mellanbanksavgifter (2017-10-27, dnr 202 428288-17/111) och indikerar att myndigheten avser följa vad Högsta förvaltningsdomstolen nu fastställt (mål nr 4610-21).

Kommentar

Skatteverket har sedan länge ansett att mellanbanksavgifter i betalkedjan i regel inte ska ses som ersättning för en motprestation och således inte som en omsättning momsmässigt. Detta har ställt till problem inom den aktuella branschen då det skapat en osäkerhet avseende omfattningen av avdragsrätten för ingående moms på kostnader kopplad till sådana intäkter. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, enligt vilket mellanbanksavgiften ska ses som en omsättning, medför därför en mer praktisk hantering av avdragsrätten. Om den som betalar mellanbanksavgiften är etablerad i ett land utanför EU kan det dessutom, på grund av särskilda bestämmelser i momslagen, innebära en ökad återbetalningsrätt för ingående moms för den som erhåller avgiften.

Parter som har varit en del av betalkedjan vid korttransaktioner och påverkats av Skatteverkets tidigare hållning i frågan bör se över hur Högsta förvaltningsdomstolens avgörande påverkar deras verksamhet och om tidigare redovisningsperioder bör och kan justeras.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Gustav Norström Wiklund och Jesper Öberg

Gustav Norström Wiklund och Jesper Öberg

Gustav Norström Wiklund och Jesper Öberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Gustav och Jesper är specialiserade inom indirekt skatt och den finansiella sektorn och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för lokala och multinationella klienter inom bland annat bank, försäkring och kapitalförvaltning.
Gustav: 070-559 61 10, gustav.n.wiklund@pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln