<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Krisstöd till företag förlängs med start från december

Kvinna och man hälsar med armbågen ‹ Tillbaka till artiklarna

Flera sektorer har den senaste tiden indikerat på behov av någon form av omställningsstöd med anledning av den ökande smittspridningen och aviseringen av nya restriktioner. Den 7 december föreslog regeringen i samarbete med moderaterna att tre krisstöd ska återinföras. Det gäller dels ordinarie omställningsstöd som kommer omfatta december 2021, där regeringen förbereder eventuell utökning för perioderna januari 2022 till mars 2022. Dels kommer omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag under december 2021 samt en utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt att återinföras.

Det är positivt och välkommet med ett stödpaket som gör det möjligt för fler företag att anpassa sig efter de beteendeförändringar i samhället som de senaste smittskyddsåtgärderna har medfört. Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt, men eftersom stödet utgör ett statsstöd måste EU-kommissionen godkänna de nya bestämmelserna.

Förlängt ordinarie omställningsstöd

Enligt förslaget är avsikten att stöden ska aktiveras redan i december i år och man avser att återkomma om förlängning även ska ske avseende januari, februari och mars 2022.

Stödet ska precis som tidigare kunna sökas av företag som haft omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med referensperioden år 2019. Beroende på storlek, kommer företaget få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta. Löner och hyror kommer att vara stödgrundande fasta kostnader, i likhet med tidigare omställningsstöd.

Förlängt stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs och omfattar december 2021, med möjlighet till ytterligare förlängning om det skulle behövas. Tidigare har reglerna omfattat mars 2020-september 2021 och utgångspunkten är att tidigare regler som gällt då ska gälla även under denna period.

En förutsättning för stödet ska bland annat vara att den enskilda näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av nettoomsättningen jämfört med referensperioden. Regeringen avser att återkomma med de förordningsändringar som reglerar den nya perioden.

Kommer villkoren förändras?

Utgångspunkten är att stödreglerna ska utformas på liknande sätt som tidigare, men man har ännu inte publicerat detaljerna i förslagen.

Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt

Ett stort antal tillfälliga skatteanstånd som beviljats under pandemin beräknas upphöra under våren 2022. Regeringen har därför föreslagit en utökad möjlighet till att återigen söka tillfälliga skatteanstånd, samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan. Förslaget innebär bland annat att anstånd för preliminär avdragen skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, jämfört med dagens sju perioder. Detsamma gäller för anstånd med mervärdesskatten som redovisas månadsvis.

Anstånd med mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för tre redovisningsperioder, jämfört med dagens två perioder. Anstånden utökas till att omfatta redovisningsperioder som infaller under oktober-december 2021. Sedan tidigare har funnits möjlighet att få anstånd med perioderna januari 2020-januari 2021.

Förslaget på utökat anstånd med skatten avser att träda i kraft den 5 februari, men även fortsättningsvis kommer möjligheten att bevilja anstånd retroaktivt att finnas kvar.

Källor

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/regeringen-aterinfor-krisstod-till-foretag-med-start-i-december/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/omstallningsstod/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2021126-om-omstallningsstod-for_sfs-2021-126

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold arbetar på PwC:s kontor i Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Charlotta: 070-929 11 08, charlotta.roetvold@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln