<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kompletteringsregeln inte tillämplig vid bonusväxling

Illustration personer vid datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

En dom från Förvaltningsrätten och ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden fastslår att kompletteringsregel inte kan anses tillämplig vid växling av bonus till pension. Pensionsutfästelser som tillkommit till följd av bonusväxling anses inte vara otillräckligt tryggade och uppfyller inte lagstiftarens krav för tillämpning av kompletteringsregeln.

Omständigheterna skiljer sig inte nämnvärt mellan ärendena. I samtliga fall framgår att bonusen intjänas året innan året då beslut fattas om bonus ska utgå eller ej. Under året för bonusutbetalningen har de anställda sedan fram till sista mars på sig att besluta om bonusen ska betalas ut eller växlas till pension. Om bonusväxlingen godkänns av arbetsgivaren upprättas en pensionsutfästelse och en engångspremie betalas till förmån för den anställde. I domen från Förvaltningsrätten framgår att premien betalas under april eller maj samma år.

Tiden som går från att pensionsutfästelsen upprättas till tryggande av pension är därmed en till två månader. Den klagande i domen från Förvaltningsrätten menar att förfarandet borde medföra att pensionen inte är tryggad vid tidpunkten för utfästelsernas upprättande och att bolaget därför kan yrka avdrag enligt kompletteringsregeln med hänvisning till den så kallade regeln om att köpa i kapp pension.

Tidigare artikel: Är bonusväxling till tjänstepension alltid avdragsgillt?

Förvaltningsrätten och Skatterättsnämnden går på Skatteverkets linje

Domen fastställer att det tidsspann som angetts från utfästelse till tecknande och pensionsförsäkring inte är tillräckligt för att en pensionsutfästelse ska ha ansetts vara otillräckligt tryggad och därmed möjlig att köpa i kapp med stöd av kompletteringsregeln. Det krävs alltså mer för att uppfylla kravet om otillräckligt tryggande än att premien till pensionsförsäkringen inte är betald vid tidpunkten för utfästelsen, eller för den delen månaden efter att utfästelsen lämnas. Förvaltningsrätten väljer att gå på Skatteverkets linje och nekar bolaget avdragsrätt för sina pensionskostnader.

I förhandsbeskedet som Skatterättsnämnden lämnade är man tydlig med att tidsaspekten, från utfästelse till tryggad pension, inte har någon betydelse i det aktuella fallet. Man anger att det inte gör någon skillnad om premien till pensionen betalas i direkt anslutning till pensionsavtalet eller om premien betalas vid ett senare tillfälle. Skatterättsnämnden menar helt enkelt att kompletteringsregeln, mot bakgrund av förarbetena, inte är ämnad att användas vid pensionsutfästelser som uppkommit till följd av en bonusväxling där den anställde redan har ett fullgott pensionsavtal som är tillräckligt tryggat.

Kommentarer

Det beskrivna tillvägagångssättet och tidsspannet, från pensionsutfästelse till tryggande av pension, följer enligt vår mening ett vanligt förfarande vid bonusväxling. Även om domen i Förvaltningsrätten inte ger svar på frågan om hur lång tid som måste gå innan pensionsutfästelsen kan anses vara otillräckligt tryggad så ger Skatterättsnämnden ett tydligare besked i frågan. Skatterättsnämnden väljer att fokusera på systematiken i lagstiftningen och hur det enligt förarbetena inte kan anses vara tillämpligt att använda kompletteringsregeln vid bonusväxling om den anställdes ordinarie pensionsavtal inte kan anses vara bristfälligt.

Avgörandet kan också ha påverkan vid bedömning av växling av avgångsvederlag till en pensionspremie, som utöver hur engångsbeloppet uppstått följer resonemanget om bonusväxling på alla punkter.

Förhandsbeskedet är överklagat och vi följer givetvis rättsutvecklingen.

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln