Krav på inlämning av internprissättningsdokumentation i Danmark

TM_pattern-2 ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteministeriet i Danmark har tagit fram ett lagförslag för behandling, gällande inlämnandet av internprissättningsdokumentationen. Om lagförslaget, i dess nuvarande form, antas av det danska Folketinget, kommer reglerna medföra stora skillnader för när sådan dokumentation ska lämnas in till den danska skattemyndigheten (Skattestyrelsen). Lagförslaget kommer att utredas fram till den 10 oktober 2019 och kan potentiellt vara ny lagstiftning under 2020.

Kravet på när internprissättningsdokumentationen ska vara upprättad, har diskuterats flitigt i Danmark under de senaste åren och skärptes efter att Danmark implementerade nya regler som trädde i kraft från och med den 1 januari 2019. De nya, numera gällande, reglerna innebär att danska bolag löpande ska uppdatera sin internprissättningsdokumentation och att den ska vara upprättad vid samma tidpunkt som bolaget lämnar in TP-formuläret i inkomstskattedeklarationen (tidigare vid inlämnandet av själva inkomstskattedeklarationen). Enligt gällande regler ska internprissättningsdokumentationen inte lämnas in tillsammans med inkomstskattedeklarationen, men Skattestyrelsen kan i teorin begära in dokumentationen vid samma tidpunkt. Om Skattestyrelsen kan visa på att dokumentationen inte var färdig vid den här tidpunkten, kan en skönsmässig taxering ske kombinerat med dryga böter. I ett avgörande från Højesteret (publicerat i SKM2019.136) framkommer emellertid vissa tvivel kring reglernas omfattning vad gäller Skattestyrelsens rätt att skönstaxera den skattskyldige.

Lagförslaget syftar till att tydliggöra Skattestyrelsen möjligheter att skönstaxera ett bolag vid de tillfällen då den skattskyldige inte upprättat en internprissättningsdokumentation i tid eller i de fall dokumentationen är bristfällig. Förslaget innehåller även ett krav på att bolag som uppfyller kriterierna för att upprätta en dokumentation ska lämna in dokumentationen tillsammans med TP-formuläret. Detta innebär att om dokumentationen inte lämnas in i rätt tid, har Skattestyrelsen rätt att skönstaxera den skattskyldige samt påföra böter för att den skattskyldige inte uppfyllt dokumentationskravet i tid.

Bedömningen av, huruvida Skattestyrelsen har rätt att skönstaxera den skattskyldige, kommer således endast göras utifrån om internprissättningsdokumentationen som lämnats in med TP-formuläret är tillräckligt omfattande. Vid en sådan bedömning måste Skattestyrelsen även fortsättningsvis ta hänsyn till ny information som bolaget tillhandahållit efter det att en skatterevision påbörjats.

Kommentar

Vänligen uppmärksamma att en dansk internprissättningsdokumentation följer BEPS action 13, det vill säga, ska bestå av en Masterfile och en Local file för varje danskt bolag och/eller fasta driftställe. Det betyder att både den/de danska Local filen/filerna och Masterfilen måste lämnas in med TP-formuläret. Vi ber er därför vara extra uppmärksamma på de danska reglerna, i de fall ni har ett danskt bolag (eller fast driftställe) inom er koncern. Om er danska internprissättningsdokumentation inte skickas in med TP-formuläret kommer Skattestyrelsen, högst sannolikt, att utdela böter på DKK 250.000 per bolag och år som dokumentationen saknas för alternativt anses vara bristfällig för. Möjligheten att påföra DKK 250.000 i böter för en för sent inlämnad eller bristfällig dokumentation finns redan i nuvarande regler. Lagförslaget medför en väsentligt skärpning av de nuvarande kraven för när en dokumentation ska lämnas in till Skattestyrelsen och Danmark ansluter sig därmed till en väldigt liten skara länder med så långtgående krav.

Om lagförslaget antas av Folketinget, kommer reglerna att gälla för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2020 och framåt. Detta innebär till exempel att ett företag med kalenderår som räkenskapsår måste lämna in internprissättningsdokumentationen tillsammans med TP-formuläret senast den 30 juni 2021.

Det bör noteras att lagförslaget även täcker danska koncerner utan gränsöverskridande koncerninterna transaktioner.

Här kan du läsa PwC Danmarks artikel om gällande lagförslag.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Båda arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner, samt dokumentation av gränsöverskridande transaktioner. Fredrik har tidigare erfarenhet från danska regler rörande internprissättning.
Fredrik: 010-212 57 25, fredrik.hillalv@pwc.com
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com
Fredrik Hillälv och Behrang Nikou works at PwC’s office in Malmö. Fredrik and Behrang works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
Fredrik: +46 10 212 57 25, fredrik.hillalv@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln