<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internprissättning - förslag om ändrade dokumentationsregler i Danmark

Personer tittar på surfplatta ‹ Tillbaka till artiklarna

I oktober 2020 föreslogs ändrade dokumentationsregler i Danmark. Ändringarna   innebär att en internprissättningsdokumentation årligen ska skickas in till danska Skatteverket senast 60 dagar efter att inkomstdeklarationen ska lämnas in. Vi går igenom vem som påverkas av förslaget och på vilket sätt.

Föreslagna ändringar

I Danmark föreslogs nyligen ändringar i de danska reglerna rörande internprissättning. Enligt förslaget ska det vara obligatoriskt för danska enheter som omfattas av det danska dokumentationskravet att årligen skicka Master File samt Local File. Dokumentationen ska skickas in senast 60 dagar efter det datum då den årliga inkomstdeklarationen ska ha lämnats in. 

Enligt lagförslaget så gäller ändringarna för skatteåret 2021 och efterföljande år. Det innebär att om lagförslaget går igenom så ska internprissättningsdokumentationen för inkomstår 2021 lämnas in senast 60 dagar efter 30 juni 2022 (gäller skattebetalare som ska ha lämnat sin inkomstdeklaration senast detta datum).

Vem omfattas av det danska dokumentationskravet?

De enheter som tillhör en koncern med fler än 250 anställda omfattas av det danska dokumentationskravet. Om koncernen har färre än 250 anställda gäller fortfarande dokumentationskravet om koncernens omsättning överstiger 250 miljoner danska kronor och har en balansomslutning som överstiger 125 miljoner danska kronor. Antal anställda, omsättning och balansomslutning mäts på koncernnivå. 

Det är viktigt att notera att både danska legala enheter men även filialer och fasta driftställen omfattas av det danska dokumentationskravet. 

Sanktioner

Enheter som inte lämnar in sin internprissättningsdokumentation i tid, eller som lämnar in en internprissättningsdokumentation som inte uppfyller lagkraven, kan drabbas av en avgift på upp till 250 000 danska kronor. Avgiften fastställs per enhet och år. Därutöver kan det tillkomma en avgift motsvarande 10 procent av en eventuell inkomstjustering till följd av felaktig internprissättning.

Kommentar

I varje land finns olika gränsvärden för när ett bolag/filial/fast driftställe måste upprätta en internprissättningsdokumentation. De danska gränsbeloppen rörande omsättning och balansomslutning är väsentligt lägre än de svenska gränsbeloppen. Det innebär att ett svenskt koncernbolag kan vara undantagen från det svenska dokumentationskravet medan ett danskt bolag tillhörande samma koncern omfattas av det danska dokumentationskravet. Om en enhet omfattas av det danska dokumentationskravet så krävs det att både en Master File och en Local File tas fram. 

För att undvika sanktioner i Danmark är det viktigt att redan nu ta fram Master File och Local File för de enheter som omfattas av dokumentationskravet. De gränsvärden och sanktioner som nämns ovan gäller redan nu och den föreslagna förändringen medför endast en skyldighet att årligen lämna in dokumentationen inom viss tid. En annan viktig anledning till att ta fram dokumentation är att en omvänd bevisbörda aktualiseras. Det innebär att om en enhet har tagit fram en dokumentation som uppfyller dokumentationskravet åligger det Skatteverket att bevisa att internprissättningen varit felaktig det aktuella året. 

Har du frågor om internprissättning? Läs mer och ta kontakt med oss på pwc.se

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större och mindre koncerner.

Kontakt: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln