Skattepliktigt eller skattefritt friskvårdsbidrag – var går gränsen?

TM_kvinna ‹ Tillbaka till artiklarna

Det har under en längre tid varit oklart till vilket belopp friskvårdsbidrag kan utges skattefritt. Domslut på området indikerade tidigare att 4 000 kronor kunde utges skattefritt, Skatteverket har genom ställningstagande angett att gränsen går vid 5 000 kronor och per juni 2019 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som anger att 6 500 kronor inte kan utges skattefritt. Det verkar med andra ord fortfarande råda osäkerhet men vi försöker bena ut hur vi tolkar gällande läge.

Huvudregeln i Inkomstskattelagen anger att förmåner som en person får på grund av tjänst tas upp till beskattning om inte undantag är för handen. För personalvårdsförmåner gäller just ett sådant undantag om aktuell förmån är av mindre värde som består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet och liknande och erbjudandet riktar sig till alla anställda. Detta gäller bland annat möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård. Det finns alltså detta undantag som kan göra ett friskvårdsbidrag skattefritt och kärnfrågan här är vad mindre värde innebär.

Kommentar

Vad vi kan konstatera via tidigare dom från HFD (HFD 2018 ref. 2) är att 4 000 kronor anses utgöra mindre värde och Skatteverket menar i ett ställningstagande (2018-01-24) att 5 000 kronor bör utgöra mindre värde. Däremot satte det nya domslutet från HFD mål nr 6561-18 ett tak om 6 500 kronor eftersom detta belopp inte anses utgöra mindre värde. HFD påpekar också att bestämmelserna om skattefrihet utgör undantag och bör tillämpas restriktivt, se HFD 2015 ref. 1 och HFD 2016 ref. 80. Vad som gäller mellan 4 000 kronor upp till 6 499 kronor är osäkert, men det är dock inte säkert att en domstol skulle hålla med. Vår bedömning är att bidrag upp till 4 000 kronor kan utges skattefritt förutsatt att grundkraven är uppfyllda men domslut behövs för att fastställa det övre taket för skattefrihet. Belopp om 5 000 kronor som Skatteverket menar kan godtas, har inte prövats och därmed råder fortfarande en viss osäkerhet kring vilket högsta belopp som gäller. Skatteverket har kommit ut med en förtydligande rättsfallskommentar och förstår domen som att hela friskvårdsbidraget blir skattepliktigt om det inte kan anses vara "av mindre värde". Skatteverket menar därmed att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor i sin helhet ses som skattepliktig. Skatteverket menar fortfarande att 5 000 kronor kan anses vara "av mindre värde" och att utgivet friskvårdsbidrag om 5 000 kronor bör ses som skattefritt. Alla belopp som nämns ovan är inklusive moms.

Notera även att Skatteverket har specificerat vilka aktiviteter de anser kan godkännas som skattefria friskvårdsaktiviteter. Listan utökades senast 2018 för att även inkludera golf och ridning.

Har du frågor om personbeskattning?

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius works at PwC’s office in Malmö with international personal taxation and social insurance.
Evelina: +46 10 213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: +46 10 212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i budgetpropositionen

Regeringen presenterade idag en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas vid leverans av aktier i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat förhandsbeskedet att personaloptioner som ger rätt att i framtiden förvärva aktier men där ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stödåtgärder med anledning av coronakrisen förlängs

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslår regeringen att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och ...

Läs artikeln