Nytt frihandelsavtal med Vietnam

grafisk illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt betydelse för tullen, både ur ett kostnadsperspektiv och administrativt perspektiv.

Vad innebär ett frihandelsavtal? 

Med frihandel menas handel som inte beläggs med tullar, importavgifter eller liknande åtgärder som försvårar handel mellan olika länder. Ett frihandelsavtal innebär att två eller flera länder sluter avtal med syfte att underlätta handeln mellan dem. Frihandelsavtal kan även röra frågor gällande olika investeringar, offentlig upphandling eller hållbar utveckling. Det är EU som förhandlar fram frihandelsavtal för medlemsländernas räkning. 

Frihandelsavtal med Vietnam

Frihandelsavtalet med Vietnam är det mest långtgående avtalet EU någonsin ingått med ett utvecklingsland. Genom frihandelsavtalet kommer mer än 99 procent av tullarna mellan Vietnam och EU avvecklas. Cirka 65 procent av importtullarna för varor från EU till Vietnam är avvecklade när avtalet börjar gälla från 1 augusti och resterande tullar kommer att avvecklas inom en tioårsperiod. Frihandelsavtalet innebär minskade handelshinder och minskade tull- och administrativa kostnader för bolag som handlar med Vietnam. Under förutsättning att varorna uppfyller kriterierna för en lägre tullsats genom frihandelsavtalet samt att ursprung för varorna kan bevisas, kan bolag nyttja frihandelsavtalet och därmed spara pengar. 

Exempel på andra frihandelsavtal 

Om bolag nyttjar frihandelsavtal korrekt finns det pengar att spara. Att tänka på är att varje frihandelsavtal är unikt och förutsättningarna för tullfri handel skiljer sig åt mellan varje avtal. EU har frihandelsavtal med flera länder utanför EU. Några exempel på frihandelsavtal är

 • Mercosur (frihandelsavtal med Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela)
 • EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)
 • EPA (frihandelsavtal med Japan)  
 • CETA (frihandelsavtal med Kanada).

Kommentar

Bolag med handel med Vietnam eller andra länder utanför EU bör undersöka möjligheterna att nyttja existerande frihandelsavtal och potentiellt spara pengar. Även om det kommer dröja upp till sju år innan importtullarna för vissa produkter som exempelvis textilier och skor avskaffas i avtalet med Vietnam, ser vi det som positivt att EU förhandlat fram ett långtgående frihandelsavtal med Vietnam som sannolikt kommer få gynnsamma effekter på svensk handel. Frihandelsavtalet reglerar också viktiga frågor som skydd av immateriella rättigheter, hållbar utveckling och arbetstagares rättigheter.

Visualisera tulldata med PwC:s tjänst Tullkollen

Behöver ert bolag hjälp med att skapa en överblick över era tullkostnader? Med hjälp av PwC:s digitala tjänst Tullkollen skapas en visualisering av er tulldata. Med hjälp av verktyget kan bolag också ta reda på om man utnyttjar existerande frihandelsavtal. Med Tullkollen får ni

 • en helhetsbild över tullområdet för en låg kostnad
 • en överblick över kostnader och indikerar potentiella besparingsmöjligheter
 • möjligheten att upptäcka non-compliance
 • visualisering av er tulldata
 • förståelse för ett ofta förbisett område
 • ett verktyg att använda i utbildningssyfte.

  För mer information kring tullkollen eller om frihandelsavtal, se kontaktuppgifter nedan.
Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdragsrätt för moms på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

I ett förhandsbesked från den 8 juni 2020 uttalar Skatterättsnämnden (SRN) att avdragsrätt föreligger för ingående moms på inköp och ...

Läs artikeln