Förslag på personalliggare i fler verksamheter

‹ Tillbaka till artiklarna

Förslag på personalliggare i fler verksamheterRegeringen lämnade igår ett förslag om att införa personalliggare i fler verksamheter. I lagrådsremissen föreslås en utvidgning av systemet till att gälla även för fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Bakgrund

Krav på personalliggare finns redan idag för restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet. I en personalliggare ska bland annat nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i näringsverksamheten dokumenteras.

Reglernas efterlevnad kommer kontrolleras av Skatteverket och vid fel eller brist i personalliggaren tas kontrollavgift ut.

Fler verksamheter påverkas

De nuvarande bestämmelserna om personalliggare i restaurang-, frisör-, och tvätteriverksamhet föreslås gälla även för fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, vilka definieras enligt följande:

  • med fordonsserviceverksamhet avses näringsverksamhet som innebär underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen om vägtrafikdefinitioner.
  • med livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet avses näringsverksamhet som innebär partihandel med livsmedel, drycker och tobak. Med partihandel avses vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt anskaffning, enklare bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor i samband med sådan verksamhet.
  • med kropps- och skönhetsvårdsverksamhet avses näringsverksamhet som innebär behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre, dock inte åtgärder som normalt utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, injektionsbehandlingar och medicinskt betingad fotvård.

Enligt förslaget ska de befintliga bestämmelserna om kontrollbesök och kontrollavgift tillämpas även på dessa verksamheter.

Vidare föreslås en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare vid så kallad blandad verksamhet. Detta innebär att skyldigheten att föra personalliggare föreslås även gälla för annan verksamhet som en näringsidkare bedriver i samma lokal. Om en näringsidkare bedriver både verksamhet som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och annan verksamhet i samma verksamhetslokal, ska skyldigheten att föra personalliggare således även omfatta personer som är verksamma i den andra verksamheten. Det föreslås också att arbete som utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren i de fall det finns en skyldighet att föra en sådan.

Reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Kommentar

De föreslagna reglerna är ett led i att bekämpa skattefusk och svartarbete samt att förhindra att företag som använder svartarbete uppnår konkurrensfördelar. För det berörda verksamheterna kommer reglerna innebära mer administration och det kommer vara viktigt att se över sina rutiner för hur personalliggaren ska föras.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Alice Moon

Alice Moon

Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell beskattning.
010-212 52 17
Alice Moon works at PwC's office in Jönköping with international taxation.
+46 10-212 52 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln