<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag om ett nytt och förenklat reseavdrag

Kvinna och man åker tåg ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 17 mars beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag om att det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion. Det nya föreslagna reseavdraget är färdmedelsneutralt och 260 000 fler personer ska kunna ta del av skattelättnaden. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2023.

I dagsläget finns möjlighet för privatpersoner att göra ett avdrag i sin deklaration avseende resor till och från arbetet. Avdraget baseras på de kostnader du haft för att ta dig till och från ditt arbete. För att få göra avdrag för kostnad avseende bil krävs bland annat att avståndet till arbetsplatsen är minst fem kilometer enkel väg och att man genom att använda en egen bil istället för allmän kommunikation gör en regelmässigt tidsvinst med minst två timmar per dag. Avdrag medges då med 18,50 kronor per mil, men endast till den del de totala kostnaderna överstiger 11 000 kronor.

Läs även tidigare artikel: Förslag att ändra avdraget för resor mellan hem och arbete

Reseavdrag - populärt avdrag som ofta blir fel

Reseavdrag är ett av det vanligaste avdragen i privatpersoners inkomstdeklarationer, och även det avdrag som ger upphov till det största skattefelet. Regeringen har därför lämnat ett förslag om att dagens reseavdrag ska ersättas med en skattereduktion. Skattereduktionen ska vara avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Det nya förslaget ska därmed inte lägga någon betydelse vid hur du tar dig till ditt arbete och kostnaderna för det utan det är avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör storleken på skattereduktionen. Något krav på tidsvinst avseende användandet av bil för resorna finns inte i förslaget. Syftet med förslaget är att förenkla och att fler ska kunna ta del av skattereduktionen i förhållande till dagens reseavdrag.

Skattereduktion vid avstånd över viss gräns

Enligt förslaget ska endast avstånd överstigande en viss gräns ge rätt till skattereduktion och en högre avståndsgräns ska gälla i storstadskommunerna då tillgången till kollektivtrafik ser olika ut över landet. Gränsen ska uppgå till 1,5 mil enkel väg utanför storstadskommunerna och tre mil enkel väg för storstadskommunerna. En övre avståndsgräns om åtta mil enkel väg ska även införas. För rätt till skattereduktionen krävs att en person har minst 30 resdagar under aktuellt år.

Samåkning och kollektivtrafik gynnas

Då reduktionen baseras på avståndet är de som gynnas mest de som utnyttjar mindre kostsamma färdmedel så som samåkning och kollektivtrafik. I lagrådsremissen är skattereduktionen fem kronor per mil avseende den del som överstiger den nedre avståndsgränsen upp till åtta mil, men regeringen har avsikten att komma med ett justerat förslag på åtta kronor per mil och en övre avståndsgräns uppgående till tolv mil enkel väg. Ifall en person uppfyller samtliga övriga förutsättningar för att få en skattereduktion ska även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter i samband med arbetsresorna ingå i underlaget till den del de överstiger 8 000 kronor. I likhet med dagens reseavdrag begärs skattereduktionen i inkomstdeklarationen för det år då resorna har gjorts.

Skattelättnaden lika stor oavsett marginalskatt

De nuvarande reglerna, då reseavdraget minskar den beskattningsbara inkomsten, innebär att vid ett avdrag med 100 kronor så får en person som betalar 30 procent i skatt 30 kronor i skattelättnad medan en person som betalar 50 procent i skatt får 50 kronor. Det nya förslaget reducerar inte den beskattningsbara inkomsten utan reducerar den betalda skatten vilket innebär att skattelättnaden blir lika stor oavsett hur mycket skatt du betalar på din tjänsteinkomst.

Se följande exempel:
Enligt dagens regler, vid ett avstånd med 40 kilometer till arbetsplatsen och 210 arbetsdagar per år, innebär ett reseavdrag en skattelättnad med 6 426 kronor vid en marginalskatt om 32 procent och 10 442 kronor vid en marginalskatt om 52 procent. Den föreslagna reduktionen innebär vid samma förutsättningar en skattelättnad (oavsett marginalskatt) med 5 250 kronor vid den lägre avståndsgränsen om 15 kilometer och 2 100 kronor vid den högre om 30 kilometer.

Ta del av pressmeddelandet och mer information på regeringen.se: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/10/ny-och-enklare-subvention-av-arbetsresor/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/fragor-och-svar-om-det-nya-reseavdraget/

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Calle Lindgren

Calle Lindgren

Calle Lindgren arbetar på PwC:s kontor i Trollhättan med skatterådgivning för företag och deras ägare.
Kontakt: 010-213 18 61, calle.lindgren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln