Avdrag för resor mellan hem och arbete föreslås ändras

TM_elbil ‹ Tillbaka till artiklarna

Reseavdragskommittén överlämnade den 26 juni sitt betänkande Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) till regeringen. I betänkandet föreslås dagens regler om avdrag för arbetsresor ersättas med en ny avståndsbaserad skattereduktion. För många skattebetalare kommer detta att innebära en försämring i jämförelse med nuvarande regler.

Idag medges avdrag för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. För resor med kollektivtrafik är det kostnader över 11 000 kronor/år som är avdragsgilla. Avdrag för resor med bil medges med 1,85 kronor/kilometer om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och den skattskyldige gör en regelmässig tidsvinst på sammanlagt minst två timmar i de fall kollektivtrafik finns. Även utgifter för trängselskatt är avdragsgilla.

I betänkandet föreslås ett avskaffande av reglerna om avdrag och ett införande av en avståndsbaserad skattereduktion. Enligt förslaget bör en skattereduktion med 60 öre/kilometer ges för arbetsresor som enkel väg är mellan 30-80 kilometer. Vid bristfällig kollektivtrafik föreslås en ytterligare skattereduktion för resor mellan 80-150 kilometer med 20 kronor per resdag och 60 öre per kilometer. Begreppet bristfällig kollektivtrafik innebär att tidsvinsten ska överstiga två och en halv timme per dag. Vidare föreslås att även avdraget för kostnader för trängselskatt tas bort och istället ersätts med en skattereduktion om 30 procent i de fall utgifterna överstiger 8 000 kronor under beskattningsåret och kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt.

Genom att skattelättnad föreslås ges genom en skattereduktion istället för ett avdrag innebär detta att det inte längre kommer att vara den beskattningsbara inkomsten som förändras, utan istället den slutliga skatten. Detta medför att marginalskatten för den som är berättigad till skattereduktionen inte kommer att vara relevant på samma sätt som idag.

För arbetsgivares del föreslås att uppgifter om adress för arbetstagarens arbetsplats ska lämnas i den månatliga arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Reglerna avseende avdrag för tjänsteresor, hemresor och inställelseresor föreslås lämnas oförändrade.

Regeringen kommer nu att remittera förslaget och göra en fördjupad analys av konsekvenserna för framförallt de som bor och arbetar i glesbygd.

Kommentar

De flesta som idag har upp till tre mil till jobbet och får reseavdrag förlorar lättnaden. De som har mellan tre och 15 mil till jobbet får som standard en skattereduktion med det nya förslaget men reduktionen innebär sannolik en sämre nettoeffekt än det avdraget de har idag. De som är de största förlorarna på förslaget är de som idag pendlar in och ut i Stockholm och Göteborg med bil och de som har mer än 15 mil till jobbet.

Generellt kan sägas att förändringen innebär att de som idag får reseavdrag kommer få en sämre lättnad och mindre i plånboken. Detta innebär naturligtvis att syftet att öka skatteintäkterna uppfylls av lagförslaget. Att de andra syftena uppfylls, att bidra till att en större andel avstår från bilen som färdsätt och att det ska bli administrativt enklare att hantera avdraget/reduktionen, är dock mycket osäkert.

Har du frågor om personbeskattning?

Magnus Westman och Tomas Vikström

Magnus Westman och Tomas Vikström

Magnus Westman och Tomas Vikström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com
Magnus Westman and Tomas Vikström works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: +46 10 213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kompletteringsregeln inte tillämplig vid bonusväxling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande fastställt ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och slår fast att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska ränteavdragsregler ifrågasätts av EU-kommissionen

Även de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är enligt EU-kommissionen oförenliga med EU-rätten. I ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändring av underskottsreglerna - förslaget är här!

Förra veckan skrev vi om ett kommande förslag avseende ändring av underskottsreglerna. Ändringarna trädde i kraft den 11 juni 2021, dagen ...

Läs artikeln