EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisioner

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisioner ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-kommissionen uppmuntrar skattemyndigheter att pröva nya samarbetsformer i syfte att fördjupa utbytet av information mellan medlemsstaterna. Detta för att öka myndighetens möjlighet till insyn i och förståelse av de nya affärsmodeller som digitaliseringen och den ökade globaliseringen har inneburit.

I mitten av oktober framförde EU-kommissionen en promemoria till Joint Transfer Pricing Forum (”JTPF”) gällande samordnade internprissättningsrevisioner. Uppkomsten av nya affärsmodeller till följd av den nya digitala ekonomin har medfört utmaningar för internationell beskattning, som även OECD uppmärksammat i BEPS-rapporten, ”Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report”.

Kommissionen anger att revisioner inom internprissättning kräver särskild uppmärksamhet för sakomständigheter och extra hänsyn till subjektiva antaganden, varför EU-kommissionen rekommenderar medlemsstaterna till ett koordinerat och förstärkt samarbete inom internprissättning för att främja en transparent allokering av skattebaser, samt reducera risken för dubbelbeskattning eller möjligheten till dubbel ickebeskattning.

I promemorian belyser kommissionen att det inom EU inte finns någon EU-rättslig grund för koordinerade revisioner, men understryker att DAC-direktivet (Directive on Administrative Co-operation 2011/16/EU) från 2011, tillåter samarbeten och informationsutbyte när medlemsstater utför simultana skatterevisioner. EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att införa regler i sin interna rätt som skapar bättre och ökade förutsättningar för ett bilateralt eller multilateralt samarbete vid internprissättningsrevisioner.

EU-kommissionen anger i promemorian att koordinerade samarbeten vid internprissättningsrevisioner troligen kommer att vara aktuellt när en unilateral revision skulle medföra svårigheter för revisorerna att bilda sig en helhetsbild av den skatteskyldiges aktiviteter. Exempel som lyfts fram är komplexa bedömningar, eller när skatteintäkter som står på spel är betydande. Kommissionen påpekar i promemorian att fördelarna av ett koordinerat samarbete ska avvägas mot kostnaderna som uppstår av den administrativa bördan som en sådan process medför.

Kommentar

Enligt vår erfarenhet finns det både positiva och negativa sidor med koordinerade samarbeten vid internprissättningsrevisioner.

Positiva effekter är att det skapas transparens och att den skattskyldige får en större förutsägbarhet av utkomsten av dess transaktioner. Ett lyckat koordinerat samarbete vid internprissättningsrevisioner reducerar risken för dubbelbeskattning och därmed undviks långdragna ömsesidiga överenskommelser (så kallade MAP-förfaranden).

De negativa effekterna är att berörda skattemyndigheter inte lyckas komma till en samsyn i revisionen, vilket leder till långdragna processer som motverkar syftet med en effektiv revision. Effekten av en sådan process medför att den skattskyldige får svårt att bedöma utfallet av utredningen och i de fall då berörda myndigheterna inte kommer överens i de koordinerade samarbetet, ökas risken för att den skattskyldige blir drabbad av svårigheter och i slutändan dubbelbeskattas. Dessa fall brukar dessutom innebära fortsatta segdragna och svårlösta MAP-ärenden.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Behrang arbetar med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou works at PwC’s office in Stockholm and Malmö. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Behrang works with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln