<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt förhandsbesked om beskattning vid differentierad utdelning

Grafisk illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har i ett nytt förhandsbesked (98-19/D) funnit att differentierad utdelning mellan delägare ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som lön. Det gäller under förutsättning att aktierna har samma rätt till utdelning och att skillnader i aktieutdelning inte differentieras utifrån delägarnas arbetsinsatser i bolaget.

Sökandena i förhandsbeskedet var två bröder, A och B. Bröderna hade fått ärva 50 procent var av aktierna i fåmansbolaget X AB från deras avlidna pappa. Aktierna var av samma slag och sort. Aktierna i bolaget var fortfarande kvalificerade på grund av pappans tidigare verksamhet. A ville driva verksamheten vidare och bli verksam i betydande omfattning medan B ville lämna bolaget.

För att lösa ut B från bolaget övervägde bröderna att genom bolagsstämma besluta att endast B skulle få utdelning på sina aktier motsvarande halva det fria egna kapitalet. Därefter skulle B överlåta sina aktier till A.

Bröderna ville veta om en sådan utdelning skulle beskattas i inkomstslaget kapital hos B samt om den differentierade utdelningen skulle beskattas hos A som avstår utdelning. Bröderna undrade även om förfarandet när B efter mottagen utdelning överlåter sina aktier till A skulle anses strida mot skatteflyktslagen.

Skatteverket hade inga invändningar mot att utdelningen skulle kapitalbeskattas men ansåg att frågan om skatteflykt skulle avvisas.

Skatterättsnämnden konstaterade att aktierna i bolaget hade lika rätt till utdelning samt att den differentierade utdelningen inte hade att göra med brödernas arbetsinsatser. Orsaken till den differentierade utdelningen var att den ena delägaren, A, fortsatt ville driva verksamheten i bolaget medan B ville lämna verksamheten.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen prövat liknande omständigheter och då funnit att det saknats anledning att behandla utdelningen som ersättning för en arbetsprestation och att beskatta den kvarvarande delägaren för någon del av den utdelning han avstått från. Enligt Skatterättsnämnden finns därmed ingen anledning att nu göra någon annan bedömning. B ska därmed beskattas för erhållen utdelning i inkomstslaget kapital. Skatterättsnämnden ansåg däremot att det fanns oklarheter gällande frågan om skatteflykt och avvisade därför frågan i denna del.

Kommentar

Vi har tidigare skrivit om ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden funnit att differentierad utdelning ska beskattas som kapital i de fall aktierna ger lika rätt till utdelning och där skillnaderna i aktieutdelning inte baseras på skillnader i delägarnas arbetsinsatser. Det förhandsbeskedet har därefter fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen genom avgörande HFD 2020 ref. 1.

Det nu publicerade förhandsbeskedet är i linje med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande och Skatteverket har i detta fall inte heller några invändningar mot att den differentierade utdelningen kapitalbeskattas. Därigenom bekräftar det nya förhandsbeskedet den gällande synen på att differentierad utdelning ska anses tillåtet mellan aktieägarna, förutsatt att aktierna har lika rätt till utdelning och där eventuella skillnader i aktieutdelning inte baseras på skillnader i delägarnas arbetsinsatser.

Vid frågor om utdelning till aktieägare och överlåtelser mellan närstående aktieägare i fåmansbolag är ni välkomna att kontakta våra skattespecialister hos PwC.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: 010-212 76 84, daniel.elander@pwc.com
Michal Herink and Daniel Elander works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: +46 10 212 76 84, daniel.elander@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln