Den dolda pensionsskulden kan påverka framtida kommunalskatt

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orange ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orange232 miljarder - så mycket uppgår den samlade pensionsskulden till i Sveriges kommuner enligt en nyligen presenterad rapport från Skandia. Av den totala pensionsskulden är det endast 38 miljarder som redovisas som en pensionsskuld på balansräkningen, medan hela 194 miljarder (84 procent av totala pensionsskulden) redovisas som en ansvarsförbindelse och finns således inte med på balansräkningen.

Om Sveriges kommuner hade redovisat sina totala pensionsskulder på balansräkningen hade närmare 20 procent haft en negativ solvensnivå och därmed på pappret varit konkursmässiga. Samtidigt visar Skandias genomgång att sju av tio kommuner har en lägre befolkningstillväxt än riksgenomsnittet, vilket skapar utmaningar i att hantera framtida pensionsutbetalningar utan att höja kommunalskatten.

Pensionsskulden i kommunerna har minskat under de senaste åren i takt med att en del kommuner har amorterat av skulden. Skandia gör bedömningen att det fortsatt finns ett fönster att amortera på pensionsskulden fram till dess att 40-talisterna blir äldre och mer krävande för välfärdssystemet och 60-talisterna går i pension.

Kommentar

Det har länge diskuterats huruvida kommunernas pensionsskulder till fullo ska redovisas på balansräkningen. I lagrådsremissen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning och bokföring”, daterad 18 januari 2018, gjorde regeringen bedömningen att frågan om redovisning av kommunala pensionsförpliktelser bör utredas vidare, vilket även föreslogs i efterföljande proposition. Lagrådsremissen gick emot utredningens förslag om att ta bort möjligheten att redovisa pensionsskuld som en ansvarsförbindelse.

Det har inte offentliggjorts någon tidplan för att utreda frågan vidare. Oaktat utfallet av en sådan utredning ser vi att det finns anledning för flertalet kommuner att analysera sina pensionsskulder närmare i syfte att få en tydlig bild över framtida kassautflöden på kort och lång sikt samt att ha en långsiktig finansieringsstrategi för skulden för det fall redovisningen kommer att förändras. Genom en grundlig analys skapas möjligheter att ta välgrundade beslut kring hur pensionsskulden på bästa sätt ska hanteras.

Läs mer om pension

Har du frågor om personbeskattning?

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Tom Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som pensionsspecialist med särskilt fokus på finansieringsfrågor och pensionsrisker.
010-212 48 59
Tom Ekberg works at PwC’s office in Stockholm. Tom works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues.
+46 10-212 48 59

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nu implementeras DAC6 i Europa

Innan den 1 januari 2020 ska EU:s medlemsstater ha implementerat DAC6-direktivet om rapporteringsplikt för vissa gränsöverskridande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Worldwide Tax Summaries hjälper dig hålla koll på skatter i omvärlden

Arbetar du med skattefrågor i en större organisation? Då känner du säkert till utmaningen när det gäller att ha koll på vilka olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Två nya avgöranden från HFD om stadigvarande vistelse

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde den 30 oktober 2019 två överklagade förhandsbesked om stadigvarande vistelse för utlandsbosatta ...

Läs artikeln