Beskattning av DISC-bolag

TM_pattern-5 ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden slår fast att andelarna i ett amerikanskt så kallat DISC-bolag inte är näringsbetingade, att DISC-bolaget är ett utländskt bolag samt att CFC-beskattning inte ska ske för inkomsten i DISC-bolaget.

Skatterättsnämndens förhandsbesked avser hur inkomster från ett amerikanskt DISC-bolag hemmahörande i Delaware ska beskattas i Sverige. Kortfattat kan DISC (Domestic International Sales Corporation) beskrivas som en amerikansk bolagsform anpassad till export. Ett DISC-bolag är bara föremål för delstatlig beskattning, vilket innebär att skattesatsen varierar beroende på vilken stat bolaget är hemmahörande i. Ett DISC-bolag hemmahörande i Delaware behöver varken betala federal eller delstatlig skatt i USA.

Detta är andra gången Skatterättsnämnden prövar frågan om beskattning av DISC-bolaget i förevarande fall. Skatterättsnämnden prövade frågan i ett förhandsbesked från 2015. Nämnden kom då fram till att andelarna i DISC-bolaget inte var näringsbetingade, att DISC-bolaget var en i utlandet delägarbeskattad juridisk person och att någon CFC-beskattning (Controlled Foreign Company) inte skulle utgå. Förhandsbeskedet undanröjdes dock och avvisades av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2016 då det inte fanns ett tillräckligt tillförlitligt underlag.

När Skatterättsnämnden nu prövar frågan för andra gången kommer nämnden fram till motsvarande slutsats som 2015, det vill säga att andelarna i DISC-bolaget inte är näringsbetingade och att någon CFC-beskattning inte ska utgå. Nämnden anser dock (till skillnad från 2015) att DISC-bolaget inte ska ses som en i utlandet delägarbeskattad juridisk person utan som ett utländskt bolag.

Är andelar i DISC-bolag näringsbetingade?

För att andelar i ett bolag ska vara näringsbetingade krävs att bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag civilrättsligt och skatterättsligt.

Ett DISC-bolag är civilrättsligt jämförbart med ett aktiebolag bland annat då delägarna inte är personligen ansvariga för bolagets skulder.

Vad sedan avser frågan om huruvida DISC-bolaget motsvarar skatterättsligt ett svenskt aktiebolag så konstaterar Skatterättsnämnden att syftet med reglerna om näringsbetingade andelar är att det inte ska utgå beskattning i flera bolagsled. Eftersom DISC-bolaget varken beskattas på federal eller delstatlig nivå så uppkommer inte någon beskattning i flera bolagsled som reglerna om näringsbetingade andelar syftar till att undanröja. Nämnden anser att detta är tillräckligt för att DISC-bolaget inte skatterättsligt ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag. Andelarna i DISC-bolaget är därför inte näringsbetingade.

Utgör DISC-bolaget en i utlandet delägarbeskattad juridisk person?

För det fall DISC-bolaget uppfyller kraven för att anses utgöra ett utländskt bolag ska det inte ses som en i utlandet delägarbeskattad juridisk person.

Ett bolag är ett utländskt bolag om det beskattas likartat som ett svenskt aktiebolag, eller om bolaget har hemvist i en stat med vilket Sverige har ett skatteavtal och omfattas av avtalet samt att bolaget är skattskyldigt till inkomstskatt i den staten.

Nämnden konstaterade att DISC-bolaget inte beskattas likartat med ett svenskt aktiebolag. Dock har DISC-bolaget hemvist i USA, omfattas av skatteavtalet mellan Sverige och USA och uppfyller det formella kravet på skattskyldighet till inkomstskatt. DISC-bolaget utgjorde därför ett utländskt bolag. Nämnden tog fasta på att DISC-bolaget enligt inlämnat hemvistintyg klassificerades som “Taxpayer”. Den tog också hänsyn till att kravet på skattskyldighet togs in i lagstiftningen för att försäkra sig om att handelsbolag inte skulle anses utgöra utländska bolag och inte för att skärpa kraven för sådana juridiska personer som i princip är obegränsat skattskyldiga men som enligt särskild lagstiftning undantas från beskattning.

Ska inkomsterna i DISC-bolaget CFC-beskattas i Sverige?

Då DISC-bolaget är hemmahörande och skattskyldigt i USA (även om DISC-bolaget faktiskt inte betalar någon skatt) ska ingen CFC-beskattning utgå. Nämnden tog här upp att det enligt förarbetena till lagstiftningen räcker med att bolaget i princip är skattskyldigt i ett område som omfattas av bilagan (det vill säga USA i detta fallet).

Kommentar

Eftersom DISC-bolaget inte var föremål för någon beskattning ansågs inte andelarna vara näringsbetingade. Det innebär att framtida utdelning och avyttring av andelarna kommer bli föremål för inkomstbeskattning i Sverige.

Även om DISC-bolaget inte var föremål för någon beskattning konstaterade Skatterättsnämnden att DISC-bolaget uppfyller det formella kravet på skattskyldighet till inkomstskatt, varför DISC-bolaget utgjorde ett utländskt bolag och inte var föremål för CFC-beskattning i Sverige. Det innebär att det svenska bolaget inte är löpande skattskyldigt för DISC-bolagets vinst.

Det kommer bli intressant att se om HFD väljer att pröva sakfrågan denna gång och sätter ned foten i den snåriga djungeln av regelverken kring näringsbetingade andelar, utländskt bolag och CFC. Särskilt intressant blir frågan om DISC-bolaget uppfyller kriterierna för att utgöra ett utländskt bolag eftersom Skatterättsnämnden nu, till skillnad från för tre år sedan, anser att kriterierna är uppfyllda.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning och har särskilt fokus på DAC6-frågor.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Fredrika: 010-212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com
Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation and questions regarding DAC6.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Fredrika: +46 10 212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln