Förhandsbesked om aktivitetsbaserade arbetsplatser leder till oönskade momskonsekvenser

TM_illis_manniskor ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked bedömt om tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser med kringtjänster (så kallad co-working) ska ses som flera separata tjänster eller en gemensam tjänst, och om tillhandahållandet är momspliktigt eller undantaget från moms.

Bakgrund

Förhandsbeskedet gäller ett företag som avser tillhandahålla en aktivitetsbaserad arbetsplats med konferensrum och lounge till den som tecknar ett medlemskap. Medlemmarna har inte exklusiv förfoganderätt till lokalen eller en viss lokalyta. Medlemskap erbjuds till fler medlemmar än vad det finns tillgängliga arbetsplatser. Det kommer också anordnas gemensamma aktiviteter för medlemmarna för att de snabbare ska komma i kontakt med varandra. Företaget har även för avsikt att anställa en community manager som ska röra sig i lokalen och bidra till att medlemmarna introduceras för varandra. Lokalen är öppen dygnet runt och det finns en reception som är bemannad på vardagar under kontorstid. Det serveras även kaffe, te och frukostbuffé. Enligt bolaget efterfrågar medlemmarna denna lösning då det för många inte är ett attraktivt alternativ att teckna hyresavtal för lokal.

Det kommer att finnas tre sorters av medlemskap. Medlemskap 1 är personligt och ger tillgång till bolagets kontor dygnet runt. Medlemskap 2 är ett icke personligt medlemskap som är anpassat för företag som har flera anställda som vill dela på ett medlemskap. En person per medlemskap har tillgång till bolagets lokal dygnet runt. Medlemskap 3 ger tillgång till lokalen i fem eller tio timmar mot en avgift. Medlemmen behöver då passera receptionen och lösa ett dagpass varje gång denne vill nyttja bolagets tjänster. Utöver det som ingår i medlemskapen finns ytterligare servicetjänster som kan nyttjas av samtliga medlemmar mot betalning enligt en separat prislista. Medlemskapen gäller i tolv månader.

SRN:s bedömning

SRN anser att tillhandahållandena utgör en helhet som kunderna efterfrågar istället för separata tjänster. Vardera medlemskap är därför en sammansatt tjänst.

Enligt SRN bör det vara den flexibla tillgången till arbetsplats som kunderna med medlemskap 1 och 2 först och främst efterfrågar. Det innebär att bolaget huvudsakligen tillhandahåller tillgång till lokal och att övriga tjänster får anses underordnade det tillhandahållandet. Medlemskap 1 och 2 ska därför behandlas som upplåtelse av fast egendom, vilket är undantaget från moms. Medlemskap 3 ger medlemmen en personlig passerbricka, en personlig positioneringstag, samt medlemsbrev och möjlighet att delta vid medlemsaktiviteter. Detta tillhandahållande skiljer sig från de övriga medlemskapen på så sätt att det inte i sig ger tillträde till någon lokal. Medlemskap 3 ska därför inte betraktas som en från moms undantagen upplåtelse av fast egendom, utan som en momspliktig tjänst.

Tre av sju ledamöter i SRN är skiljaktiga. De instämmer i att alla medlemskapen ska anses vara sammansatta tjänster, men anser att tjänsterna är momspliktiga. Det faktum att det kommer finnas fler medlemmar än tillgängliga arbetsplatser medför att bolagets kunder inte anses ha sådan exklusiv rätt att nyttja fastigheten, och att motsätta sig att andra får en motsvarande rätt, som är förutsättningen för att tjänsten ska omfattas av undantag från moms. Tjänsten är snarare att likna vid rätt till tillträde till lokalerna för att utnyttja den utrustning och de tjänster som tillhandahålls där. De skiljaktiga anser att alla delar är momspliktiga och att det saknas inslag av en från moms undantagen fastighetsupplåtelse, vilket innebär att tjänsten är momspliktig.

Kommentar

Förhandsbeskedet är överklagat, vilket innebär att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att avgöra frågan. Om Högsta förvaltningsdomstolen skulle fastställa SRN:s avgörande leder det till stora effekter för bolag som tillhandahåller co-working eller aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vid sådana tillhandahållanden har hyresgästen normalt inte en egen yta som denne har exklusiv rätt till. Det innebär i sin tur att uthyrningen inte kan göras med frivillig skattskyldighet för moms. Att upplåtelsen är momsfri medför att fastighetsägaren inte har rätt att dra av moms på kostnader som är hänförliga till lokalen. Om fastighetsägaren har gjort investeringar i lokalen under de senaste tio åren kan fastighetsägaren behöva jämka (återbetala) en del av den tidigare avdragna momsen alternativt betala tillbaka momsen i sin helhet. Det sistnämnda skulle kunna bli fallet om Skatteverket anser att domen inte innebär någon ändring av vad som hittills gällt. Den begränsade avdragsrätten kan också gå ut över hyresgästerna på så vis att fastighetsägaren behöver höja hyran för att kompensera för den moms som inte kan dras av. Förhandsbeskedet kan också innebära problem för hyresvärdar till företag som delar kontor med till exempel koncernföretag.

SRN ansåg i ett förhandsbesked från 2011 att ett liknande tillhandahållande som i det nu aktuella förhandsbeskedet utgjorde en sammansatt tjänst. SRN ansåg då att tillhandahållandet var momspliktigt. I det fallet tillhandahöll ett bolag lokaler som kunderna betalade en abonnemangsavgift för att få tillgång till. I lokalerna fanns möjlighet att använda skrivbord och skrivbordsstolar. Antalet kunder översteg antalet arbetsplatser. Det fanns även ett par mötesrum som kunderna kunde nyttja i mån av tillgång samt ett rum med kopiator, skrivare, postfack med mera. Bolaget uppgav att affärsidén var att tillhandahålla en mötesplats där kunderna ges möjlighet att skapa affärskontakter. Kunderna erbjuds "nätverkstjänster", en tillfällig arbetsmiljö och tillgång till teknisk utrustning såsom i det förhandsbesked som SRN nu har lämnat.

En aspekt som är intressant och som inte behandlas i förhandsbeskedet är hur man momsmässigt ska hantera den avgift som en medlem med medlemskap 3 betalar för att få vara i lokalen i fem eller tio timmar. Skatteverket uttrycker i ett ställningstagande att uthyrning av fastighet är ett passivt tillhandahållande som är undantaget från moms. Om tillgången till lokal för en kortare tid däremot ingår som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande, det vill säga tillsammans med andra tjänster, rör det sig normalt om ett aktivt tillhandahållande som vanligtvis omfattas av moms. För att utgöra ett aktivt tillhandahållande ska tjänsterna vara sådana som en genomsnittlig kund huvudsakligen kan anses efterfråga.

Vi tar gärna en diskussion om hur detta kan påverka din verksamhet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Hillevi Söderberg and Henrik Gustafsson works with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln