Den norska budgeten för 2019 – så påverkas svenska företag och privatpersoner

Den norska budgeten för 2019 – så påverkas svenska företag och privatpersoner ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 8 oktober 2018 offentliggjordes den norska regeringens förslag till budget för 2019. För att ta hänsyn till den internationella utvecklingen föreslår regeringen bland annat att bolagsskattesatsen för 2019 ska minskas från 23 till 22 procent. Detta påverkar svenska företag med verksamhet i Norge genom fast driftställe eller för svenska koncerner med norska dotterbolag.

Den norska regeringens huvudsyfte är att skatterna ska finansiera välfärden så effektivt som möjligt. Regeringen vill också reducera skattenivåer för att öka värdeskapande och skapa en större frihet för familjer och för individen. De senaste åren har regeringen bland annat sänkt intäktsskatten för personer och bolag på ”alminnelig” intäkt från 28 till 23 procent. Denna skatt är alltså tänkt att sänkas ytterligare till 22 procent. Ett annat område som regeringen har prioriterat de senaste åren är ”skattefunnordningen” som stimulerar till forskning och utveckling i näringslivet. Beloppsgränsen för egenutförd FoU är utvidgat från 5,5 miljoner kronor till 25 miljoner kronor samt att beloppsgränsen för total FoU (både egenutförd och FoU inköpt från godkända forskningsinstitut) är utvidgat från 11 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Skatteminskningarna och satsningarna bidrar bland annat till att stimulera sparande, skapande av norsk eget kapital och investeringar i näringsverksamhet.

Några skatteförslag som offentliggjordes i budgeten för 2019 var följande:

 • Den nuvarande räntebegränsningsregeln ändras

  För att motverka att koncerner flyttar skattepliktigt överskott ut ur Norge föreslår regeringen ändringar i räntebegränsningsregeln. Tidigare har regeln enbart omfattat räntor som är till koncernbolag men nu föreslås också regeln omfatta externa räntor. Tröskelbeloppet i den nya regeln är 25 miljoner kronor i netto räntekostnad, vilket innebär att koncerner som har netto räntekostnader som är mindre än 25 miljoner kronor i Norge inte kommer att omfattas av ändringen. Det föreslås också en undantagsregel som innebär att om det norska bolaget har lika eller bättre soliditet jämfört med koncernen globalt så medges avdrag för räntorna. Detta innebär att helnorska koncerner kommer att få avdrag för alla externa räntekostnader.
 • Marginalskatten på lön reduceras

  Skattesatsen på så kallad ”alminnelig” intäkt minskar från 23 till 22 procent. Norges motsvarighet till statlig skatt, ”trinnskatten” kommer höjas med mellan 0,5-0,9 procentenheter. För de som betalar trinnskatt kommer därmed marginalskattesatsen på arbete efter regeringens förslag att reduceras mellan 0,05-0,5 procent. Detta påverkar svenska privatpersoner som arbetar i Norge och uppfyller villkoren för att bli skattskyldig i Norge.
 • Hemvistbegreppet för företag ändras

  Regeringen föreslår att hemvistbegreppet för företag ska ändras. Bolag som är bildade i Norge samt utländska bolag som har den verkliga ledningen i Norge ska anses ha hemvist i Norge. Däremot ska bolag som enligt ett skatteavtal har hemvist i ett annat land, inte anses ha hemvist i Norge. Detta kan påverka svenska företag om exempelvis hela styrelsen flyttar till Norge och viktiga beslut fattas från Norge.
 • Uppjustering av skatten på aktieutdelning för privatpersoner

  För att den samlade skatten på utdelning (från norskt bolag till privata aktieägare) ska kvarstå på dagens nivå föreslås att uppjusteringen för aktieutdelning ökar från 1,33 till 1,44. Detta beror på att skatten på ”alminnelig” intäkt föreslås minskas från 23 till 22 procent. Skattesatsen på aktieutdelning till aktieägare föreslås höjas från 30,59 procent till 31,68 procent. Om skattesatsen för både bolaget och aktieägare räknas ihop ökar den totala skatten från 46,54 procent till 46,71 procent. Detta påverkar svenska privatpersoner som flyttar till Norge och mottar aktieutdelning.
 • Förmögenhetsskatten föreslås bli lägre

  Förslaget innebär att det så kallade ”bunnfradraget”, (det vill säga förmögenhet som inte blir belastat med förmögenhetsskatt) ska öka från 870 000 norska kronor till 1,5 miljoner norska kronor, förmögenhetsskattesatsen föreslås att bli reducerad från 1,1 till 0,85 procent samt att det föreslås fördelaktigare regler vid värdering av aktier. Detta påverkar svenska privatpersoner som efter norsk rätt betraktas som obegränsat skattskyldiga.
 • Regeringens övriga skatteförslag

  Regeringen föreslår att arbetsgivare ska tvingas rapportera, göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på dricks. Dricks utgör även sedan tidigare skattepliktig intäkt men har i liten omfattning tagits upp till beskattning.

  Regeringen föreslår att reducera elavgifter med ett öre per kilowattimme, vilket kommer påverka företag, privatpersoner och kommuner.

  Reglerna för ”aksjesparekonton” föreslås ändras så att även utdelningar på aktier och aktiefonder omfattas och inte bara kapitalvinster och kapitalförluster.

  Andra ändringar som kan påverka svenska anställda som delvis arbetar i Norge är att det skattefria traktamentet föreslås bli reducerat.

Kommentar

PwC Sverige hjälper gärna våra kunder som redan har verksamhet i Norge eller som är intresserade av att etablera verksamhet i Norge. Vi arbetar med skattefrågor som rör företag och dess anställda samt moms- och tullfrågor som ofta aktualiseras vid en etablering i Norge. Vi har ett nära samarbete med våra norska kollegor och kan genom vårt nätverk och vårt kunnande guida dig eller ditt företag rätt gällande de norska reglerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Har du frågor om skatt?

Martina Holmkvist och Alice Moon

Martina Holmkvist och Alice Moon

Martina Holmkvist och Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Karlstad respektive Jönköping. Martina arbetar mestadels med internationell bolagsbeskattning och beskattning av anställda. Martina har tidigare arbetat som skatterådgivare i Norge. Alice arbetar med internationell beskattning.
Martina: 010-212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: 010-212 52 17, alice.moon@pwc.com
Martina Holmkvist and Alice Moon works at PwC’s office in Karlstad and Jönköping with international taxation.
Martina: +46 10 212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: +46 10 212 52 17, alice.moon@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln