Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

PwC-skatteradgivning-Ban_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Ban_orange.pngIdag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen slår an på den tidigare inslagna linjen om ”Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid”.

Finansdepartementets prognos för den ekonomiska utvecklingen visar att Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker samt att de offentliga finanserna väntas visa ett överskott varje år under mandatperioden 2015-2018. År 2017 beräknas skatteintäkterna öka med 4,3 procent. Tidigare genomförda och nu föreslagna regeländringar väntas öka skatteintäkterna med 7 miljarder kronor under 2017 och med ytterligare en miljard kronor under 2018. Det handlar bland annat om slopad nedsättning av socialavgifter för unga, ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt och höjd energiskatt.

På skatteområdet presenteras i vårbudgeten endast ett skarp förslag till ändring vad avser beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Lagförslaget har sin grund i den stopplagstifting som kom den 26 oktober 2016 (se artikel i Tax matters den 28 oktober 2016) avseende en metod att överlåta privatägda fastigheter genom ett förfarande som kommit att kallas ”kattrumpa”. Genom gåva av fastighet till ett bolag fanns det tidigare en möjlighet för fysiska personer att överlåta fastigheter till ett bolag, exempelvis inför en extern försäljning, och på så sätt uppnå en lägre beskattning än om fastigheten sålts direkt.

Regeringen konstaterar att det torde vara framför allt av skatteskäl som en fysisk person pakterar en fastighet enligt det beskrivna förfarandet, samt att detta förfarande måste förhindras. Enligt förslaget bör detta ske genom att en överlåtelse av en fastighet till ett bolag mot ersättning som överstiger ett visst värde ska anses vara en avyttring. Härigenom kommer den ersättning som den fysiska personen får vid överlåtelsen behövas tas upp till beskattning. Förslaget gäller både näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017, men ska tillämpas på överlåtelser av fastigheter som görs efter den 27 oktober 2016 (datum för stopplagstiftning).

Utöver detta lagförslag har bland annat följande lagförslag remitterats inför höstbudgeten för 2018:

 • Sänkt skatt för pensionärer. Förslaget innebär att 70 procent av alla personer över 65 år får sänkt skatt. För en ålderspensionär med en pension på 14 000 kronor i månaden kommer skatten sänkas med cirka 200 kronor i månaden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 • Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Uppräkningen görs endast med förändringen i konsumentprisindex vilket medför att fler kommer att betala statlig inkomstskatt på sina förvärvsinkomster.
 • Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.
 • Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter.
 • Förändrade skatteregeler för delägare i fåmansföretag. De så kallade 3:12-reglerna.
 • Höjd särskild inkomstskatt för bosatta utomlands från 20 till 25 procent.
 • Miljö- och energiskattepaket. Paketet innebär bland annat sänkt energiskatt på el för mindre datacenter, sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bland annat datorhallar, indexering av miljöskatter och ändrad beskattning av viss värmeproduktion.
 • Förslag om nedsatt arbetsgivaravgift för bolag som anställer sin första medarbetare. Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 till 10,21 procent för den första medarbetaren i dessa företag. För att få nesättningen krävs minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbete per vecka och gäller för månadslöner upp till 25 ooo kr. Vidare ska företaget inte haft några anställda efter den 31 december 2016. Det föreslås vara en tillfällig lagstiftning 2018-2021, men även anställningar som påbörjas mellan den 1 april 2017 och 31 december 2017 berättigas till nedsättningen från och med den 1 januari 2018.
 • Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp får högre skatt de första tre åren. Det högsta bonusbeloppet om 45 000 kronor ges till bilar som släpper ut 0 gram koldioxid. Det lägsta bonusbeloppet på 7 500 kronor ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. Gasbilar får en bonus på minst 7 500 kronor.

  För bensin- och diseldrivna lätta fordon förslås en förhöjd fordonsskatt (malus) under de tre första åren.

  För de fordon som inte omfattas av bonus-malus-systemet sänks gränsen för när koldioxidbeloppet tas ut vilket innebär en fordonsskattehöjning för de allra flesta. Med anledning av förslaget föreslås också vissa justeringar i bestämmelserna om beräkning av bilförmånsvärdet.

Kommentar

Efter en turbulent höst och vinter med många förslag på skatteområdet avseende bland annat 3:12-reglerna och nu senast med fastighetspaketeringsutredningen så kan det konstateras att det i princip endast finns ett skarpt förslag till lagändring på skatteområdet i vårändringsbudgeten för 2017. Det avser lagstiftning som stoppar förfaranden med de så kallade ”kattrumporna”.

Intressant att notera är att fastighetspaketeringsutredningens promemoria inte tas upp i vårbudgeten, eller ens aviseras till höstbudgeten. Avseende fastighetspaketeringsutredningen gick regeringen ut redan i samband med promemorian att ytterligare konsekvensanalys krävs och att förslagen inte är aktuella i den kommande höstbudgeten. Utredningen har dock i sin helhet gått ut på remiss med sista svarsdag den 14 augusti 2017.

Det sedan tidigare reviderade 3:12-förslaget är nu ute på sin andra remissrunda. Kritik kan sannolikt väntas även mot detta förslag och det är en av de frågor som synes ena oppositionen. Bland annat har Centern sagt i förväg att de vill bryta ut vissa skattefrågor ur höstbudgeten och rösta enskilt om dessa i riksdagen.

Har du frågor om skatt?

Björn Ahnqvist

Björn Ahnqvist

Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Halmstad.
010-212 62 21

Lämna en kommentar