<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmån

PwC-skatteradgivning-Car-1-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmånTrängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Skatteverket kom nyligen ut med ett ställningstagande i fråga om underlag och metod för förmånsberäkningen. Nedan finner ni en sammanfattning av ställningstagandet.

För anställda med bilförmån innebär lagändringen att trängselskatt och infrastrukturavgifter som påförs bilen under en privatresa som betalas av arbetsgivaren blir en ny skattepliktig förmån. Förmånen ska beräknas separat från bilens förmånsvärde. Varje månad ska arbetsgivaren redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen och efter årets slut även i kontrolluppgiften för den anställde.

Skatteverket anger i ställningstagandet att arbetsgivaren ska rapportera med två kalendermånaders fördröjning det vill säga privata passager som den anställde gjort med förmånsbilen i januari ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars och som därefter lämnas in till Skatteverket i april. Förmånen ska ingå i underlaget för arbetsgivarens skatteavdrag på lönen i mars.

Arbetsgivaren kan enligt Skatteverket beräkna förmånsbeloppet utifrån två olika metoder:

Proportionering

Om arbetsgivaren erhållit exempelvis en så kallad. singelavi, det vill säga ett skattebeslut för varje enskilt fordon varvid det redovisas vilka enskilda dagar under en månad som trängselskatt påförts, där även antalet passager och totalsumman av debiterad trängselskatt för respektive dag redovisas kan beräkning enligt proportionering ske. Arbetsgivaren beräknar med ledning av erhållet skattebeslut från Transportstyrelsen och proportionerar beloppet med ledning av körjournal samt noteringar av den anställde.

Beräkningsexempel

  • Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med ledning av körjournal och den anställdes anteckningar visas vara körningar som är gjorda i tjänsten och resterande tre körningar är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 * 100 = 60 kronor.

Detaljerad passageinformation

Om arbetsgivaren har detaljerat underlag som visar samtliga passager inklusive delbeloppen för trängselskatten kan de enskilda delbeloppen under respektive dag som avser tjänstekörning och som kan visas med hjälp av körjournalen avräknas från dagens totalsumma. Denna metod rekommenderas även att användas i det fall maxbeloppet för en dag uppnåtts.

Beräkningsexempel

  • Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med 100 kronor. Av körjournalen och annat detaljerat underlag framkommer att två passager är gjorda vid tjänstekörning och har debiterats med 25 kronor respektive 15 kronor. Det totala beloppet om 40 kronor avräknas från totalsumman och det kvarvarande beloppet är den skattepliktiga förmånen det vill säga. 60 kronor.

Betalning för förmånen

Om den anställde själv betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren uppkommer ingen förmån. En sådan betalning ska göras via ett nettolöneavdrag eller kontant.

Kommentar

Idag belastas inte den anställde skattemässigt om arbetsgivaren betalar trängselskatt för privatresor. Detta har kritiserats bland annat från ett miljömässigt perspektiv eftersom det har ansetts gynna tjänstebilsförare i storstadsregionerna och därmed uppmuntra till extra bilkörning. Genom att trängselskatt och andra avgifter lyfts ur bilförmånsschablonen stärks de ekonomiska incitamenten för både förmånstagare och förmånsgivare att minska antalet resor i privat regi.

De nya reglerna medför inte bara ytterligare kostnader i form av ökade skatter för den anställde och arbetsgivaren när arbetsgivaren betalar den anställdes trängselskatt vid privata passager utan skapar även ökad administration för den anställde och bolagen samt därmed relaterade kostnader. Skatteverkets ställningstagande avseende underlag och metod för förmånsberäkningen visar mycket tydligt att reglerna medför ökad administration, speciellt för bolagen. Vidare kan endast viss typ av information fås elektronisk av Transportstyrelsen vilket ökar den administrativa hanteringen.

Vi har sedan förslaget om de nya reglerna presenterades trott att det kommer leda till att arbetsgivare i mindre utsträckning kommer att erbjuda förmån i form av fria passager och de anställda kommer istället begära tillbaka pengar från sina arbetsgivare för kostnader för trängselskatt och i form av reseutlägg. Detta för att både minimera arbetsgivaravgifter samt administrativa kostnader. Skatteverkets ställningstagande stärker vår tro kring vårt tidigare antagande.

Har du frågor om personbeskattning?

Jonas Prevander

Jonas Prevander

Jonas Prevander arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 64 12
Jonas Prevander works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-212 64 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Tax matters önskar God Helg!

Så var det slutet av december igen och Tax matters vill önska dig en riktigt god helg! Under året har intresset varit stort för såväl ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Köpoptioner behåller sin karaktär som värdepapper trots återköpsklausul

Villkor om återköp vid avslutad anställning förtar inte en köpoptions karaktär som värdepapper enligt Högsta Förvaltningsdomstolen. Därmed ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2021

December och juletider närmar sig och många företag vill både ge julgåvor till anställda och kunder samt bjuda på julbord. 2020 ställdes de ...

Läs artikeln