<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Panel om skatterna och valet 2022 - vilken är den viktigaste frågan?

Panel skatteseminarium Almedalen 2022 ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatt som valfråga var huvudtemat när PwC:s skatteavdelning återigen anordnade panelsamtal i Almedalen. Med en namnkunnig panel bestående av Klas Eklund (Mannheimer Swartling), Johan Fall (Svenskt Näringsliv), Eva-Lena Jansson (Socialdemokraterna) och Niklas Wykman (Moderaterna) fanns goda förutsättningar för ett intressant samtal.

Förväntningarna infriades också när vi tidigt fick reda på en tydlig skiljelinje mellan politikernas önskan och deras krassa verklighetssyn. Samtidigt som både Eva-Lena Jansson och Niklas Wykman förordade en skattereform, så konstaterade de båda att det blir svårt att genomföra en reform som samlar de egna partierna över blockgränserna.

Johan Fall förordade istället flera enskilda åtgärder och hänvisade till att delmoment som stärker konkurrenskraft och skapar fler jobb är viktigare än att prata om en stor skattereform. Det som behövs är till exempel förändringar av bolagsskatt, kapitalbeskattning och sänkta marginalskatter.

Klas Eklund, som relativt nyligen lade fram ett förslag till skattereform, flikade in att skatten på inkomst är för hög och att det behövs en enhetlig moms för att råda bot på dagens system som upplevs som alltför krångligt. Klas menade vidare att även om det är svårt, så bör politiken arbeta för att försöka få till en större reform med de stora partierna över blockgränserna. Huvudanledningen är att det helt enkelt behövs långsiktiga spelregler inom skatteområdet. Här menade han att det handlar om att enas om huvuddragen och eventuellt utelämna exakta procentsatser i diskussionerna.

På den här punkten fick han visst medhåll av Eva-Lena Jansson, som påpekade att det är svårt att lägga de olika pusselbitarna var för sig, istället bör hela skattepusslet läggas som helhet genom en reform.

Ökat regelkrångel

Nästa ämne att avhandlas var det ökade regelkrånglet när det gäller skatter. Det här är en verklighet som svenska företagare även vittnar om i PwC:s undersökning Skattebarometern 2022. Johan Fall påpekade att just detta är en återkommande synpunkt bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Framförallt är momssystemet svårhanterligt och tar mycket tid i anspråk.

På frågan om politikernas ansvar för att lösa utmaningen, så riktade Eva-Lena Jansson återigen in sig på en skattereform. Niklas Wikman höll med om att det finns hinder på regelfronten och stannade också upp vid momsfrågan och det faktum att det är den enskilda skatt som det klagas mest på. Samtidigt menade han att det är svårt att genomföra förändringar just där. Anledningen är att momsjusteringar inom vissa områden kommer att stöta på patrull från partier som värnar om sina intressefrågor och väljargrupper.

Utredning av 3:12-regler

Diskussionen rörde sig därefter vidare mot de så kallade 3:12-reglerna. I slutet av maj gav regeringen klartecken till ytterligare en utredning av frågan.

Läs: Nu utreds 3:12-reglerna igen

Johan Fall berättade att han är relativt nöjd med nuvarande utformning även om det finns utrymme för förenklingar. Johan hissade även varningsflagg för att tidigare tendenser när det gäller skattehöjningar riskerar att tas upp igen i utredningen.

Här fick han snabbt medhåll från Niklas Wykman som menade att syftet med utredningen egentligen är just höjda kapitalskatter. Han menade också att frågan är utredd gång efter annan och att det inte finns så mycket mer att titta vidare på.

Klas Eklund lyfte fram behovet av en utjämning av skillnaderna mellan tjänste- och kapitalbeskattning och där en skattereform skulle kunna innehålla sänkt skatt på tjänst samtidigt som 3:12-reglerna tas bort.

Eva-Lena Jansson ville leda in samtalet på vad skattepengarna ska användas till och de behov som finns i samhället, men att det samtidigt inte handlar om att ta ut mer i skatt än vad som behövs för att trygga välfärden.

Tilltagande globaliseringstrend

Nästa diskussionsämne var den tilltagande globaliseringstrenden inom skatteområdet, där aktuella frågor bland annat kretsar kring en miniminivå för bolagsskatt och framtiden för digital beskattning. PwC:s undersökning Skattebarometern 2022 visar här att många bolag saknar förberedelse för den internationella skatteutvecklingen.

Johan Fall menade att en mer enhetlig bolagsskatt innebär att vi i Sverige måste blicka mot andra områden när det gäller att bygga konkurrenskraft. Johan betonade också vikten av gemensamma lösningar inom det digitala området, för att undvika att enskilda länder agerar på egen hand och att så kallad dubbelbeskattning uppstår. Klas Eklund såg diskussionen om digital beskattning som väldigt viktig och en fråga med stor påverkan på skattesystemet.

Utredning av exitbeskattning

Även utredningen om exitbeskattning kom upp till diskussion. I debatten har det bland annat lyfts fram farhågor om att en sådan skatt kan försvåra generationsskiften. Niklas Wykman slog genast fast att exitskatt kan hämma entreprenörskap. Eva-Lena Jansson ville däremot lugna åhörarna med beskedet att vi bör vänta och se vad utredningen kommer fram till istället för att oroas på förhand.

Till sist fick samtliga paneldeltagare avrunda med att lyfta fram den enskilt viktigaste skattefrågan inför valet.

Klas Eklund nämde då återigen behovet av justera relationen mellan skatt på tjänst och skatt på kapital. Johan Fall hade svårt att hålla sig till ett svar och nämnde istället tre önskemål - justeringar av marginalskatt, kapitalskatt och bolagsbeskattning. Bland politikerna så ville Niklas Wykman fokusera på jobbskapande förändringar som lägre skatt på inkomster och förbättrade skatteregler för personalrelaterade optioner. Eva-Lena Jansson poängterade ännu en gång nödvändigheten av att få till en skattereform som bidrar till ett robust skattesystem.

Vill du veta mer?

Under våren har PwC intervjuat riksdagspartiernas skattepolitiska talespersoner om skattefrågor inför valet 2022. Ta del av vår intervjuserie med riksdagspartierna.

Vill du se våra seminarier i Almedalen. Läs mer på PwC:s sida om Almedalen. Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar