Så påverkas privatpersoners skatt av covid-19

Man sitter vid dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Nästan alla påverkas i någon utsträckning av den pågående pandemin i covid-19. Det har hittills varit mycket fokus på skattefrågor för företag, men vad gäller egentligen för dig som privatperson?

Det finns många viktiga frågeställningar vad gäller individbeskattning och covid-19 och vissa av dessa saknar fortfarande svar. Skatteverket har kommit med en del information och vi har sammanfattat det viktigaste.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Arbetspendlare inom Norden

För dig som arbetspendlar mellan de nordiska länderna gäller som huvudregel att din lön endast beskattas i det land som du arbetar. Arbetar du regelmässigt i Sverige och ett annat nordiskt land fördelas beskattningsrätten mellan länderna normalt med hjälp av arbetade dagar. För dig som arbetspendlar mellan Danmark och Sverige gäller i vissa fall ett särskilt skatteavtal, Öresundsskatteavtalet. Det innebär att du endast beskattas för din lön i det land där arbetsgivaren finns. En av förutsättningarna är att du arbetar minst 50 procent av din arbetstid i det landet under varje tremånadersperiod. Just nu är det många som inte kan åka till sitt arbete eller som är arbetsbefriade. Skatteverket har ännu inga klara besked om vad som ska gälla i dessa situationer.

Permitteringsersättning inom Norden

Utgångspunkten är att permitteringsersättning som betalas från ett annat lands socialförsäkringsmyndighet är skattepliktig i Sverige. Om du även har betalat skatt på ersättningen i ditt arbetsland kan du begära avräkning för utländsk skatt och även för vissa utländska sociala avgifter såsom norska trygdeavgifter.

Sänkta sociala avgifter för dig som har socialavgiftsavtal

Du som har ingått ett så kallat socialavgiftsavtal med din arbetsgivare, det vill säga ett avtal om att du själv är ansvarig för att betala in sociala avgifter, kan begära att få sänkta avgifter genom att kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen. Detta gäller för ersättning som ges ut under perioden 1 mars till 30 juni 2020.

Tillämpning av sexmånanders- och ettårsregeln

Den som arbetar utomlands kan yrka på att få sin inkomst undantagen från beskattning i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln om vissa villkor är uppfyllda. För att dessa regler ska bli tillämpliga krävs i normalfallet att du är utomlands i minst sex månader respektive ett år och inte vistas mer i Sverige än i genomsnitt sex dagar per månad eller sammanlagt 72 dagar för ett anställningsår. För att sexmånadersregeln ska bli tillämplig krävs också att skatt har betalats i arbetslandet. Under rådande omständigheter är det många som inte klarar av att uppfylla alla dessa kriterier. För sådana situationer finns det en regel som kallas för säkerhetsventilen. Säkerhetsventilen innebär att ersättning kan undantas från beskattning i Sverige trots att kriterierna för sexmånaders- eller ettårsregeln inte är uppfyllda.

För att säkerhetsventilen ska vara uppfylld krävs att

  • du haft goda grunder att anta att inkomsten skulle vara skattefri i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln
  • avbrottet i utlandsvistelsen beror på ändrade förhållanden som du inte själv kunnat påverka och
  • det vore uppenbart oskäligt att inkomsten beskattas i Sverige.

Skatteverket har uttalat att den pågående pandemin i covid-19 utgör sådana ändrade förhållanden som avses i säkerhetsventilen. Detta gäller oavsett om du själv blir sjuk eller inte. Säkerhetsventilen kan användas för både situationer där du tvingats avbryta din utlandsvistelse i förtid och för situationer där du varit i Sverige mer än i genomsnitt sex dagar per månad eller 72 dagar för ett anställningsår. Om du tvingats avbryta din vistelse innan det gått sex månader respektive ett år och inte kommer att återuppta vistelsen utomlands har Skatteverket slagit fast att minst halva tiden, det vill säga tre respektive sex månader av utlandsvistelsen, måste ha passerat för att säkerhetsventilen ska kunna tillämpas. Om du däremot återvänder till arbetslandet efter ett avbrott i Sverige finns möjlighet att tillämpa säkerhetsventilen för både utlandsvistelsen före avbrottet och den efter. Perioderna kan även komma att läggas ihop vid bedömningen om man varit utomlands tillräckligt länge. Om du arbetar i Sverige under avbrottet omfattas inte inkomst för detta arbete av sexmånadersregeln eftersom arbetet inte är utfört utomlands. Som huvudregeln är den inkomst som du tjänar på arbete i Sverige under avbrottet skattepliktig i Sverige men det kan finnas undantag i dubbelbeskattningsavtal, till exempel den så kallade 183-dagarsregeln om du arbetar för en utländsk arbetsgivare som inte har något fast driftställe i Sverige.

Skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner

För anställda som har skattelättnad på grund av ersättningsnivån gäller att även tillfälligt nedsatt lön under en lagreglerad permitteringsperiod omfattas av skattelättnaden.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Cecilia Arrhenius och Sofia Linder

Cecilia Arrhenius och Sofia Linder

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Sofia Linder arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell personbeskattning och socialförsäkringsfrågor.
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Sofia: 010 2126308, sofia.linder@pwc.com

Lämna en kommentar