<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klas Eklunds förslag till en genomgripande skattereform

Illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

I skuggan av dramatiken kring det amerikanska presidentvalet höll Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) under fredagen ett seminarium där Klas Eklund presenterade sitt förslag till en skattereform - Vårt framtida skattesystem. Klas Eklunds uppdrag har fått stor medial uppmärksamhet och många har väntat på resultatet.

I rapporten pekar Klas Eklund på att han vill presentera ett förslag som ska vara politiskt gångbart och genom att föreslå ett antal skattehöjningar så blir förslaget till reform neutralt för statskassan. Det senare är en aspekt som kan ha betydelse för förslagets möjligheter att få fäste i den fortsatta politiska debatten kring en skattereform. 

Det här är rapportens huvudpunkter:

  • Grundläggande är att det föreslås kraftigt sänkta skatter på arbete, bland annat genom höjd brytpunkt för statlig skatt, att inkomster upp till 95 000 kronor görs skattefria men även sänkt skattesats. Det framhålls också att det finns ett behov av att synliggöra den verkliga beskattningen av arbete, vilket bör ske genom att arbetsgivaravgifter anges på lönespecifikationer. 
  • En enhetlig moms om 25 procent föreslås för att förenkla och finansiera de föreslagna skattesänkningarna. På samma sätt ska ränteavdragen justeras ner till 25 procent.
  • Justering av ett antal skattesatser för inkomst av kapital till 25 procent, bland annat utdelning och kapitalvinst inom det så kallade 3:12-systemet. 
  • En reformerad fastighetsskatt som förvisso ger en lägre skattesats på 0,5 procent, men som ska utgå på hela taxeringsvärdet utan något tak.
  • När det gäller bolagsskatt innehåller rapporten inga konkreta förslag men riktningen pekas ut mot sänkt bolagsskatt och sänkta ränteavdrag 

Förslagen vill tydligt sänka beskattning av arbete

Klas Eklunds förslag till en skattereform adresserar flera av de frågor som ofta är föremål för diskussion när det nuvarande skattesystemet debatteras. Han verkar fast besluten om att det finns ett behov av att tydligt sänka beskattningen av arbete, ett område där Sverige varit världsledande i årtionden. I det avseendet ger han sig på ett tydligt kännetecken för det svenska skattesystemet. Eklund pekar också på behovet av att synliggöra beskattningen av arbete genom att arbetsgivaravgifterna ska framgå för den anställde.

Avgörande förändringar i momslagen kan bli svåra att genomföra

En av flera utmaningar med förslaget är den genomgripande förändringen med en enhetlig momssats på så många varor och tjänster som möjligt. Historiskt har sådana tidigare försök visat sig svåra att genomföra, inte minst ifråga om eventuella höjningar av momssatsen på livsmedel. Då den svenska momslagen bygger på bindande EU-direktiv kan det dessutom i realiteten vara mycket svårt att genomföra en allomfattande breddning av beskattningen även till idag helt momsbefriade varor och tjänster. Med det riskerar man att tappa viktig finansiering för skattesänkningarna och då blir allt genast svårare.

Har förslaget hittat en bra medelväg för den omdiskuterade fastighetsskatten?

Klas Eklund balanserar på den politiskt slaka lina som fastighetsskatten utgör. Det är sannolikt en av de skatter som har minst folkligt stöd men Eklund kanske lyckas hitta en medelväg som accepteras. Han menar att förslaget innebär sänkt skatt för de flesta samtidigt som han kommer till rätta med den regressivitet som finns i nuvarande system.

Behov av förenkling inom bolagsskatt

Inom bolagsskatt kommer Klas Eklund inte med några konkreta förslag men anger att riktningen utifrån ett internationellt perspektiv bör gå mot att gradvis sänka skattesatsen. Skillnaden mellan eget och lånat kapital föreslås neutraliseras genom ytterligare begränsningar av ränteavdrag i bolagssektorn. Eklund anger att förenklingar av skattesystemet kan och bör genomföras inom ramen för en reform. Företagens behov av förenklingar var tydligt i PwC:s rapport Skattebarometern 2020 så det är mycket positivt att frågorna adresseras i Eklunds rapport. Det återstår att se på vilket sätt regelverket kommer att förenklas.    

3:12-systemet bör utredas vidare

Vad gäller 3:12-systemet ansluter Eklund till en stor skara som föreslår att skattesatsen höjs från 20 procent till 25 procent. Han anser att 3:12-systemet bör utredas vidare och kanske har han resignerat inför ett ytterst komplext regelverk. Det blir intressant att följa hur Eklunds förslag tas emot i den politiska debatten. Klas Eklund fick sitt uppdrag mitt i en brinnande högkonjunktur och han får leverera sitt förslag i ett läge där statskassan är satt under stor press. Det kan få stor inverkan på möjligheterna till att genomföra en ny skattereform. 

Enligt Januariöverenskommelsen ska en skattereform genomföras under nuvarande mandatperiod. Under de kommande veckorna kommer vi därför att presentera en genomgång av var riksdagspartierna står i frågan. Håll utkik på Tax Matters!

Läs hela rapporten på ESO:s webb

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar