Dags att deklarera – detta behöver du som företagare tänka på!

Dags att deklarera ‹ Tillbaka till artiklarna

Dags att deklareraDeklarationen knackar på dörren – dags att se över det gångna årets utgifter, investeringar och inkomster. Här är viktiga saker att tänka på.

Du som är delägare i fåmansföretag har viktiga saker framför dig, beroende på hur din situation ser ut finns ett antal saker att se över, som påverkar hur du ska deklarera.

1. Nya belopp och procentsatser i år

Här är några av de vanligast förekommande beloppen och procentsatserna som påverkar beskattningen av delägare i fåmansföretag:

 • Vid utdelning under 2017 (som deklareras 2018) uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 163 075 kronor (2,75 inkomstbasbelopp).
 • Den ränta som det sparade utdelningsutrymmet ska räknas upp med uppgår vid deklarationen 2018 till 3,27 procent vad gäller aktier och andelar.
 • Då huvudregeln används vid beräkning av gränsbeloppet ska omkostnadsbeloppet vid deklarationen 2018 multipliceras med 9,27 procent.
 • För att uppfylla det så kallade lönekravet måste löneuttaget av aktieägare eller närstående under 2016 ha uppgått till minst det lägsta av 569 280 kronor eller 355 800 kronor plus 5 procent av samtliga löner i företaget och dess dotterföretag.

2. Du får ta ut ränta för lån

Tänk på att du som har lånat ut pengar till ett fåmansföretag där du äger andelar har möjligheten att ta ut ränta. Räntan måste vara marknadsmässig, och vid deklarationen tas den upp till beskattning som inkomst av kapital. När du nu ska deklarera tar du upp räntan till beskattning som inkomst av kapital.

Viktigt att tänka på...
...räntan är sällan förtryckt eller finns i din e-deklaration från start, så kom ihåg att fylla i den själv.

Läs också: 3:12 reglerna – vad är det som gäller?

3. Golv för statslåneräntan införs

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Ett golv har införts för statslåneräntan från och med 1 januari 2017 avseende beskattningsår som påbörjas efter utgången av 31 december 2016.

Detta golv (alltså lägsta möjliga statslåneräntan) uppgår till 0,50 procent:

 • vid beräkning av schablonintäkt för avsättning till periodiseringsfond,
 • vid beräkning av ett negativt fördelningsbelopp vid räntefördelning, och
 • vid värdering av bilförmån.

Detta golv uppgår till 0 procent:

 • vid beräkning av positivt fördelningsbelopp vid räntefördelning
 • för gränsbelopp för beräkning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag
 • vid beräkning av utdelningar från kooperativa föreningar, och
 • vid beräkning av beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader.
Läs också: Höstbudgeten 2018 – här är förslagen som påverkar företagare

4. Ändrade regler för representation

För räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 eller senare innebär de nya inkomstskattereglerna att avdraget för utgifter för representation som avser lunch, middag, supé eller annan liknande förtäring slopas. Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel kaffe, bulle eller enklare smörgås ska dock få dras av.

Momsmässigt finns det eventuellt utrymme för avdrag för underlag upp till 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Det gäller i samtliga situationer där avdrag för moms medges för måltider och liknande förtäring i samband med representation.

Läs också: Avdrag för representationskostnader – detta gäller!

5. Så deklarerar du om du hyrt ut en del av din bostad

Du som har hyrt ut en del av din bostad till ditt fåmansföretag måste tänka på några saker nu när det är dags för deklaration. Det går bra att hyra ut en del av sin privatbostad till sitt fåmansföretag. Men det finns några saker man måste tänka på:

 • Hyresinkomsten som fåmansföretaget betalar är en skattepliktig inkomst av kapital som tas upp under punkt 7.3 i din huvudblankett.
 • För att du ska ta upp inkomsten behöver det dock finnas bland annat ett skriftligt hyresavtal där det tydligt anges och avgränsas vilka utrymmen i bostaden som bolaget ska disponera.
 • Hyran måste dessutom vara marknadsmässig. I de fall hyran inte anses vara marknadsmässig ska den överstigande delen tas upp som lön.

Är du själv eller närstående anställd i bolaget så får du inte göra det vanliga schablonavdraget på 40 000 kronor. Istället får skäligt avdrag göras för de faktiska merkostnader som uppkommer på grund av att bolaget hyr en del av bostaden, exempelvis för ökad kostnad för uppvärmning och el.

Läs också: Avdrag för arbetsrum hemma – så funkar det!

6. Så blir du beskattad för båt eller fritidshus

Om ditt företag äger till exempel en båt eller fritidsbostad, det vill säga egendom som också kan användas privat, är synen på beskattning strikt. Skatteverkets utgångspunkt är att du som delägare blir beskattad som inkomst av tjänst för rätten att disponera båten eller huset. Rent praktiskt funkar det så att du blir beskattad för möjligheten att använda egendomen, inte för att du har använt den.

Men det finns undantag – om du exempelvis har hyrt ut båten eller fritidshuset blir du inte beskattad för den tidsperioden.

Du blir beskattad för motsvarande marknadsvärdet av förmånen som inkomst av tjänst, detta fyller du i under punkt 1.1 i deklarationen. Förmånen finns med i kontrolluppgifterna under förutsättning att den har rapporterats till Skatteverket. Om du har haft tillgång till egendomen året runt kommer förmånen motsvaras av marknadsvärdet för ett helt års användning.

Läs också: Revisor och redovisningskonsult – vem gör vad?

7. Så blir lön till din partner beskattad

Är du företagsledare och har make/maka anställd i bolaget kommer hon eller han bli beskattad för en marknadsmässig lön. Det här behöver inte reflektera de verkliga förhållandena – om det är så att din make/maka tjänar mer än en marknadsmässig lön blir du som företagsledare beskattad för mellanskillnaden.

Har ni dessutom anställt ert barn som är under 16 år ska den av er som har högst lön från bolaget bli beskattad för den ersättningen. Är det anställda barnet däremot över 16 år ska den av er som har högst lön ta upp eventuell ersättning som överstiger marknadsmässig lön.

Reglerna gäller också för sambor som tidigare varit gifta med varandra eller som har/ har haft gemensamma barn.

Läs också: Måste alla aktieägare få lika mycket utdelning?

Något om de nya reglerna i företagssektorn

Nya regler om ränteavdrag i bolagssektorn

Nya regler om generella ränteavdragsbegränsningar kommer enligt förslag att träda i kraft 1 januari 2019. Avdragsbegränsningen är utformad som en så kallad EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 procent.

I remissen som skickades till lagrådet den 21 mars 2018 föreslås också ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) och att reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.

Sänkt bolagsskatt

Förslag om sänkt bolagsskatt som väntas träda i kraft den 1 januari 2019 innebär att bolagsskatten kommer att sänkas i två steg fram till 2021 till 20,6 procent.

Läs också: Förslag om nya skatteregler för företagssektorn

Att tänka på

Växa-stöd tillgängligt för alla företagsformer

Växa-stödet ska underlätta för enmansföretag att göra sin första anställning. Stödet är tidsbegränsat och tillämpas på avgiftspliktiga ersättningar som betalas ut under perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2021. För aktiebolag och handelsbolag gäller dock lagen endast för tidsperioden 1 januari 2018–31 december 2021. Växa-stöd finns nu tillgängligt för samtliga företagsformer, för den först anställde utanför närståendekretsen. Växa-stödet ger 10,21 procent i avgifter i ett år istället för fulla arbetsgivaravgifter.

Läs också: Sänkt arbetsgivaravgift för dig som vill anställa för första gången

Ta kontroll över företagets siffror med affärssystemet MyBusiness!

Sofia Jönne och Andreas Stranne

Sofia Jönne och Andreas Stranne

Sofia Jönne och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Karin Hermansson är praktikant i gruppen.
Sofia: 010-212 83 02, sofia.joenne@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln