<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CFO:ns utmaningar och möjligheter i dagens ekonomiska läge

Kvinna och man på byggföretag ‹ Tillbaka till artiklarna

De senaste årens turbulens i omvärlden har lett till att de ekonomiska förutsättningarna drastiskt har förändrats för många företag. Här listar vi tre utmaningar såväl som möjligheter som vi tycker att du som CFO bör reflektera över om de inte redan är på agendan.

Förändringar på marknaden leder till ständigt nya förutsättningar för företag att ta ställning till, men de senaste åren har förändringstakten ökat markant. En identifierad eller potentiell förändring innebär inte bara en risk eller utmaning. Det kan många gånger även leda till möjligheter som bör tillvaratas. 

Tre utmaningar för CFO:er att hantera

 • Svårare ekonomiska förutsättningar: Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina är bara några händelser som de senaste åren skapat en turbulent omvärld. Som följd av detta har vi sett stigande priser, vilket lett till högre inflation och högre räntor. Detta har drabbat många företag i form av högre inköpspriser och lägre lönsamhet.

  Läs också: Så kan du hantera företagets finansiella utmaningar

 • Osäkerhet och volatilitet: Ekonomiska förhållanden kan vara mycket osäkra och volatila i dagens snabbrörliga värld, vilket vi har sett olika exempel på de senaste åren. En CFO måste därför snabbt kunna agera och hitta anpassningar utifrån förändringar i marknader, lagstiftning och geopolitiska händelser.

 • Kapitalanskaffning: Att säkra tillräckligt med finansiering är extra viktigt när kostnader ökar och en lågkonjunktur närmar sig. Du som CFO måste hålla koll på företagets likviditet och kapitalmarknaden i stort för att kunna fatta rätt strategiska beslut om hur företagets behov ska finansieras. Ska nytt kapital tas in genom lån, tillskott från ägarna eller finns det andra lösningar? Många gånger behöver man ha god framförhållning. Att vänta med att ta in externt kapital tills företaget verkligen behöver det leder många gånger till problem och/eller sämre villkor.

Tre möjligheter för dig som CFO att navigera genom utmaningarna

 • Effektivitet och kostnadsstyrning: I svåra ekonomiska tider kan CFO:er ta initiativ till att förbättra företagets effektivitet och minska onödiga kostnader. Detta kan inkludera att optimera hanteringen av rörelsekapital, rationalisera processer och förbättra inköpsstrategier. Det vi dock har sett de senaste åren är att strategin med att optimera bundet kapital, till exempel genom att minska lager, inte alltid är framgångsrik när vi inte längre fullt ut kan ta snabba, globala distributionskedjor för givna.

  Läs också: Så skapar du rätt förutsättningar för ökad lönsamhet

 • Scenarioanalyser: När det råder stor osäkerhet om framtiden är det svårt att ta fram en träffsäker prognos. Många företag väljer då att parallellt arbeta med flera olika utfall, så kallade “best, worst and normal case”. Som komplement till traditionellt budgetarbete kan en CFO med hjälp av stora mängder finansiell och affärsdata arbeta strukturerat med scenarioanalyser som möjliggör simuleringar av utfallet vid många olika typer av förändrade förutsättningar. Detta ger värdefulla insikter som kan stödja beslutsfattandet och hjälpa till att identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar eller intäktsökningar.

  Läs också: Guide: Så analyserar du olika scenarier i en osäker tid

 • Våga utmana: Det kan vara lätt att företag inför eller under en lågkonjunktur väljer att ha en försiktig, defensiv linje kring investeringar och övriga kostnader. I en sådan situation finns en möjlighet att stärka sin position i relation till konkurrenter och därmed ta marknadsandelar. Det kan exempelvis handla om investeringar i nyrekrytering, utbildning, innovativa projekt, system, lokaler eller förvärv av företag. Som CFO bör du säkerställa att det i så fall finns en väl genomarbetad analys av vad investeringen kommer att kosta, vilken avkastning som kan förväntas och när den kommer att falla ut samt att det finns tillräckligt med kapital.

Balansera snabba förändringar med möjligheten att forma företagets framgång

Sammanfattningsvis behöver du som CFO balansera de snabba förändringarna och osäkerheterna i det ekonomiska läget med möjligheten att spela en aktiv roll i att forma företagets framgång genom strategisk, finansiell styrning och rådgivning. Det är ingen lätt uppgift. Samtidigt har ekonomiavdelningarna många andra arbetsuppgifter och begränsat med resurser. 

Som CFO är du ofta ensam i din roll och förväntas leverera inom olika områden som är komplexa och kräver specialistkompetens, vilket många gånger saknas inom företaget. Den höga förändringstakten kräver löpande kompetensutveckling samt god förmåga att driva förändringsarbete. Det kan många gånger vara svårt att rekrytera personer med nödvändig kompetens. Inom vissa områden är det inte heller försvarbart att anställa specialister om det är kompetenser som man bara har behov av ibland.
Många av de områden som vi listar som utmaningar och möjligheter i detta inlägg kräver investeringar i både tid och pengar innan det ger önskad effekt. Investeringar i ekonomiavdelningen prioriteras sällan och kravbilden är ofta otydlig. Därför krävs det att du kan prioritera vilka initiativ du vill få möjlighet att driva igenom.

Du vet väl om att vi på PwC kan stötta dig i rollen som CFO både när det gäller att lösa dagens problem och att driva morgondagens utveckling. Läs mer om CFO-support!

Se hur vi hjälper dig som CFO

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lämna en kommentar