<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Chief Financial Officer - det här ingår i rollen!

Man och kvinna sitter vid ett skrivbord ‹ Tillbaka till artiklarna

Utöver redovisning och rapportering har du som Chief Financial Officer (CFO) ofta ansvar för fler områden. De snabba förändringar som sker i vår omvärld leder till bredare krav och du förväntas kunna ge proaktiva råd som stöttar bolagets långsiktiga strategi. Här tittar vi närmare på vilka ansvarsområden som vanligtvis ligger på CFO:ns bord - och vad som krävs för att du ska lyckas i rollen.

CFO:n har en viktig roll i företagsledningen

Som CFO har du en viktig roll för bolaget och sitter oftast med i företagsledningen. Du är en nyckelperson när det gäller att hantera företagets finansiella resurser och säkerställa ekonomiska framgång men exakt vad som förväntas av dig varierar i olika bolag och den bransch ni verkar i. 

Här listar vi de huvudsakliga ansvarsområdena:

  • Ekonomiorganisation, processer och rutiner: Leda och utveckla ekonomifunktionen samt effektivisera och dokumentera processer och rutiner.
  • Finansiell rapportering: Utveckla och övervaka finansiella rapporter för att se till att företagets resultat rapporteras på ett korrekt sätt.
  • Hållbarhetsredovisning: Säkerställa att aktuella och kommande krav på hållbarhetsredovisning inklusive CSRD tillämpas. 
  • Intern rapportering, analys och ekonomistyrning: Se till att ledning och styrelse får korrekt, transparent och tillfredsställande underlag över företagets ekonomiska situation, analysera företagets intäkter, kostnader och likviditet för att identifiera aktiviteter som skapar tillväxt, en ökad lönsamhet eller ett förbättrat kassaflöde.
  • Likviditet, finansiering och investering: Se över företagets likviditet och finansiering och vid behov säkra nytt kapital för att säkerställa att ni har tillräckliga ekonomiska resurser för att nå målen i affärsplanen samt för att klara ekonomiska svårigheter.
  • Budget, prognos och strategisk planering: Utveckla och övervaka företagets budget och prognos samt tillsammans med ledningsgruppen utveckla och implementera strategier som säkerställer en hållbar långsiktig framgång.
  • Risk, intern kontroll och styrande dokument: Hantera företagets finansiella risker, bygga upp en god intern kontroll samt ta fram relevanta styrande dokument.
  • System och verktyg: Säkerställa att ekonomiavdelningen använder moderna, ändamålsenliga system och verktyg samt digitalisering för att skapa ett effektivt arbetssätt. 
  • Skatt och legala frågor: Se till att företaget deklarerar och betalar rätt skatt i rätt tid, att gällande lagar och regler följs samt minimera risken för att hamna i tvist. 

Läs mer om vårt CFO-erbjudande

Vad krävs för att lyckas som CFO?

För att lyckas som CFO krävs det vanligtvis en kombination av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Det finns inte något färdigt recept även om vissa vägar till att bli en framgångsrik CFO är vanligare än andra. 

Utbildning i grunden

Oftast krävs det att du har en akademisk examen inom ekonomi eller finans. En del CFO:er har även en masterexamen eller MBA. Eftersom CFO-rollen sällan är det första steget in på arbetsmarknaden tenderar tidigare erfarenheter och personliga egenskaper väga tyngre i rekryteringsprocesserna. 

Erfarenhet att bygga vidare på

De flesta har arbetat många år inom redovisnings- eller finansområdet innan de tar steget vidare till CFO. Ofta efterfrågas även erfarenheter från budgetering, finansiell rapportering och kapitalanskaffning, men även branscherfarenhet kan vara viktigt. 

Ledarskap som tar er framåt

Oavsett om det ingår ett formellt personalansvar över ett flertal personer eller inte är rollen som CFO en ledande befattning. Kunskaper om ekonomi i all ära, men ledarskap handlar om människor. 

Kommunikation som är enkel att förstå

I många situationer är det CFO:n som är företagets ansikte utåt. Det kan gälla frågor och kontakter med banker, leverantörer och investerare. Det är även vanligt att företagets vd överlåter till CFO:n att redogöra företagets ekonomiska situation för styrelsen. Lika viktigt som det är att vara förberedd på vad som ska sägas och hur det ska framföras, lika viktigt är det att veta vad som INTE ska sägas när oförberedda frågor kommer. Även internt är den kommunikativa förmågan viktig. Hur får du icke-ekonomer att förstå och ta till sig av finansiell information på ett bra sätt? 

Analyser som skapar värde

Med ny teknik och ökade möjligheter att kombinera olika datakällor kan rapporter erhållas på det mesta. Det svåra är att veta vilken data som du ska använda som grund för strategiska beslut. För att bli en riktigt värdeskapande CFO krävs både en god analytisk och strategisk förmåga. 

Drivkraft som ger fokus

En CFO kan inte sitta och vänta på att någon ska säga vad som ska göras. Det kommer alltid att finnas mer som borde göras än vad det finns tid och resurser till. Det viktiga är att prioritera och säkerställa att du och dina medarbetare lägger energi på rätt saker. Du måste också ha drivkraft och uthållighet att hålla fokus även när det blåser upp till storm. 

Integritet är en förutsättning

Personlig integritet är en förutsättning för att fungera bra som CFO. Du måste kunna fatta rätt beslut som är till fördel för företaget. Även relationen och samspelet med företagets vd kräver integritet. Här förväntas det att du som CFO utmanar tankar och idéer som vd:n kommer med, vilket kan tufft eftersom många i vd-rollen är starka individer. 

Läs också: Ekonomifunktionen i förändring

Att lyckas som CFO är inte enkelt. Rollen kräver mycket, både av dig som person och av din kompetens. Om du vill ha råd av någon som varit i en liknande roll så är du välkommen av höra av dig till någon av våra CFO-specialister på PwC. 
Läs mer om vårt CFO-erbjudande

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lämna en kommentar