<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Chief Financial Officer - det här ingår i rollen!

Man och kvinna sitter vid ett skrivbord ‹ Tillbaka till artiklarna

Du som Chief Financial Officer (CFO) har ofta ansvar inom flera olika områden utöver att hantera redovisning och rapportering. Förändringar i vår omvärld leder till att kraven på dig ständigt ökar. Ny teknik skapar förutsättningar att arbeta effektivare samtidigt som den tekniska utvecklingen ger ökade möjligheter att utveckla ekonomiavdelningen till att ta en mer rådgivande funktion. Detta är det första inlägget i en bloggserie som riktar sig till dig som CFO där vi ger tips på hur du kan skapa värde till organisationen och framtidssäkra ekonomiavdelningen.

Central roll i företagsledningen

Att vara CFO eller ekonomichef innebär oftast att du har en central roll i företagsledningen och är en nyckelperson när det gäller att hantera företagets finansiella resurser och säkerställa dess ekonomiska framgång. Vad som ingår i rollen kan variera beroende på företagets storlek, bransch och specifika behov men här följer de huvudsakliga ansvarsområdena:

 • Ekonomiorganisation, processer och rutiner: Leda, utvärdera och utveckla ekonomiorganisationen samt effektivisera och dokumentera processer och rutiner.
 • Finansiell rapportering: Utveckla och övervaka finansiella rapporter för att se till att företagets resultat rapporteras på ett korrekt och rättvist sätt.
 • Intern rapportering, analys och ekonomistyrning: Se till att ledning och styrelse löpande har tillgång till korrekt, transparent och tillfredsställande underlag över företagets ekonomiska situation, analysera företagets intäkter, kostnader och likviditet för att identifiera aktiviteter som skapar tillväxt, en ökad lönsamhet eller ett förbättrat kassaflöde.
 • Likviditet, finansiering och investering: Löpande se över företagets likviditet och finansiering och vid behov säkra nytt kapital för att säkerställa att ni har tillräckliga ekonomiska resurser för att uppnå era mål i affärsplanen samt för att klara ekonomiska svårigheter.
 • Budget, prognos och strategisk planering: Utveckla och övervaka företagets budget och prognos samt tillsammans med ledningsgruppen utveckla och implementera strategier som säkerställer företagets långsiktiga framgång.
 • Risk, intern kontroll och styrande dokument: Hantera företagets finansiella risker, bygga upp en god intern kontroll samt ta fram relevanta styrande dokument.
 • System och verktyg: Säkerställa att ekonomiavdelningen använder moderna, ändamålsenliga system och verktyg på ett effektivt sätt.
 • Skatt och legala frågor: Se till att företaget deklarerar och betalar rätt skatt i rätt tid, att gällande lagar och regler följs samt minimera risken för att hamna i tvist. 

Vad krävs för att bli CFO?

För att bli CFO krävs det vanligtvis en kombination av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Det finns inte något färdigt recept även om vissa bakgrunder och vägar till CFO-rollen är vanligare än andra. 

Utbildning

Oftast krävs det att du har en akademisk examen inom ekonomi eller finans. En del CFO:er har även en masterexamen eller MBA. Eftersom CFO-rollen sällan är det första steget in på arbetsmarknaden tenderar tidigare erfarenheter och personliga egenskaper väga tyngre i rekryteringsprocesserna. 

Erfarenhet

De flesta har arbetat många år inom redovisnings- eller finansområdet innan de tar steget vidare till CFO. Ofta efterfrågas även erfarenheter från budgetering, finansiell rapportering och kapitalanskaffning, men även specifik branscherfarenhet kan vara viktigt. 

Ledarskap

Oavsett om det ingår ett formellt personalansvar över ett flertal personer eller inte är rollen som CFO en ledande befattning. Kunskaper om ekonomi i all ära, men ledarskap handlar om människor. 

Kommunikation

I många situationer är det CFO:n som är företagets ansikte utåt. Det kan gälla frågor och kontakter med banker, leverantörer och investerare. Det är även vanligt att företagets VD överlåter till CFO:n att redogöra för företagets ekonomiska situation för styrelsen. Lika viktigt som det är att vara förberedd på vad som ska sägas och hur det ska framföras, lika viktigt är det att veta vad som INTE ska sägas när oförberedda frågor kommer. Även internt är den kommunikativa förmågan viktig. Hur får du icke-ekonomer att förstå och ta till sig av finansiell information på ett bra sätt? 

Analys och strategi

Med ny teknik och ökade möjligheter att kombinera olika datakällor kan rapporter erhållas på det mesta. Svårigheten är att veta vilken data som du ska välja, analysera och lägga till grunden för strategiska beslut. För att bli en riktigt värdeskapande CFO krävs både en god analytisk och strategisk förmåga. 

Drivkraft

Precis som med de flesta ledande befattningarna kan en CFO inte sitta och vänta på att någon ska säga till vad som ska göras. Det kommer som regel alltid att finnas mer som borde göras än vad det finns tid och resurser till. Mycket handlar då om att kunna prioritera och säkerställa att du och dina medarbetare lägger energi på rätt saker både på kort och lång sikt. Du måste ha drivkraften och uthålligheten att bibehålla fokus även när det blåser upp till storm. 

Integritet

En hög grad av personlig integritet är en förutsättning för att fungera bra som CFO. Du måste kunna fatta rätt beslut som är till fördel för företaget och dess aktieägare, även om det skulle få oönskade konsekvenser för andra intressenter. Även relationen och samspelet med företagets VD kräver integritet. Här förväntas det att du som CFO utmanar och ifrågasätter de tankar och idéer som VD kommer med, vilket kan tufft eftersom många i VD-rollen är starka individer. 

Tips för dig som är ny som CFO

Att vara ny på arbetet innebär en stor omställning, många nya intryck och en massa information att sätta sig in i. Det gäller givetvis även för dig som är ny som CFO. Ibland sker rekryteringen internt genom att någon anställd inom ekonomifunktionen blir befordrad till CFO. Våra tips nedan utgår dock ifrån situationen att du är ny på företaget.

 • Lär känna företaget och organisationen: Som ett första steg behöver du prioritera att verkligen lära känna företaget. Vad består kärnverksamheten av, vad är det för kundnytta ni levererar och tar betalt för? Hur ser organisationen ut och vilken företagskultur är det som råder. Utifrån detta kan du som CFO bättre förstå aktuella finansiella behov, vilka prioriteringar som behöver göras samt hur du kan samarbeta på bästa sätt med andra funktioner i företaget. 
 • Skapa relationer: Förtroende är en nyckel till fungerande samarbete både med VD/ledningsgrupp såväl som avdelningschefer och övriga medarbetare. Förtroende är inget som kommer automatiskt med en titel utan är något du måste bygga genom interaktion och relationer. 
 • Analysera nuläget: Många kommer att berätta för dig hur saker och ting ligger till samt vad som behöver göras. Lyssna och ta in. Men gör tidigt en egen analys av nuläget och skapa din egen uppfattning. Vissa interna “sanningar” kan vara bra att utmana tidigt. 
 • Gör en tydlig plan: Börja på hög nivå. Vad ska du fokusera på. Dra inte ut på det utan fokus är att sätta igång. Sen får du komplettera med detaljerna längs vägen. Var dock ödmjuk med att du inte vet allt när du börjar och att planer och prioriteringar kommer behöva justeras löpande. 
 • Kommunicera: Glöm inte vikten av kommunikation. Som CFO behöver du tydliggöra din plan och vilka åtgärder som initieras samt löpande informera om vad status är. Säkerställ att du involverar rätt nyckelpersoner tidigt så att även de känner ägarskap i förändringsprocessen.  

Du vet väl om att vi på PwC kan stötta dig i rollen som CFO både när det gäller att lösa dagens problem och att driva morgondagens utveckling. Läs mer om våra CFO-tjänster för entreprenörsledda och privatägda bolag här!

Se hur vi hjälper dig som CFO

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lämna en kommentar