<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ekonomifunktionen i förändring

Kvinna pekar på grafer ‹ Tillbaka till artiklarna

Ny teknik skapar förutsättningar för ekonomifunktionen att bidra med mer än traditionell redovisning och rapportering. Här beskriver vi fem områden du behöver ta hänsyn till för att se till att din ekonomifunktion skapar värde för hela organisationen.

Rollen som CFO har under de senaste åren genomgått betydande förändringar. Traditionellt har CFO:ns huvudsakliga uppgifter varit att hantera företagets ekonomi och den finansiella rapporteringen. Den förändring som sker i vår omvärld och möjligheterna som teknik och data ger, har lett till ökade förväntningar från olika intressenter. Rollen har därför breddats och arbetsuppgifterna förändrats till att vara mer rådgivande, vilket ställer krav på nya arbetssätt och kompetenser. Ekonomifunktionen måste därför förändras för att den ska fortsätta vara relevant och det ligger på dig som CFO att leda den förändringen.

Läs mer om vårt CFO-erbjudande

Fem tips på hur du som CFO driver förändring

1. Nyttja automatisering och digitalisering

Genom ny teknik kan arbetssätt förändras och ekonomifunktionens arbete digitaliseras. Som CFO ansvarar du för att identifiera och utnyttja teknik som till exempel Robotic Process Automation (RPA) och verktyg för automatiserad rapportering för att förbättra effektiviteten och möjliggöra snabbare och mer exakta analyser. Arbete som tidigare tog många timmar att utföra kan idag automatiseras och utföras på några sekunder. Detta gör att du frigör tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter.

2. Fokusera på strategisk rådgivning

Den effektivisering som möjliggörs av automatisering och digitalisering gör att din roll som CFO förändras till att bli mer framåtblickande och proaktiv istället för reaktiv. Många CFO:er fungerar idag som en viktig strategisk rådgivare i företagsledningen där de kan bidra med databaserade beslutsunderlag som utgår från realtidsdata och strategiska insikter. Insikter för att sätta rätt priser, behålla rätt kunder och nå rätt marknader gör att fokus blivit mer framåtblickande och proaktivt istället för reaktivt. Genom att erbjuda finansiell expertis för att utvärdera investeringar, möjligheter och risker har din roll blivit allt viktigare.

3. Hitta och hantera risker

Ökad globalisering och komplexitet i företagsverksamheten gör att riskhantering är en viktig uppgift för CFO:n. Arbeta med att identifiera och hantera finansiella risker som till exempel valutarisker, ränterisker, inflation och råvarurisker, men även risker inom till exempel hållbarhet och cybersäkerhet. Dessutom har du ett viktigt uppdrag att se till att företaget följer lagar och regler inom finansiell rapportering och redovisning.

4. Integrera hållbarhetsfrågor i allt

För att företagen ska vara relevanta även i fortsättningen behöver CFO:n lägga ett allt större fokus på hållbarhetsfrågor, både miljömässigt och socialt. Där har du en viktig roll i att integrera hållbarhetsaspekter i företagets strategi och rapportering. Den tidigare kortsiktiga vinstmaximeringen har omdefinierats och handlar nu snarare om att uppnå långsiktigt hållbara resultat. Du behöver analysera och kommunicera företagets påverkan på miljön, sociala faktorer och styrning (ESG), men även tillsammans med övrig ledning identifiera möjligheter att förbättra företagets hållbarhetsarbete för att skapa värde för företaget och omvärlden.

5. Organisation och kompetens

Områdena som vi beskriver ovan innebär troligtvis att ekonomifunktionen behöver organiseras annorlunda framöver och att den traditionella delen minskar i omfång. För att bidra med värdeskapande insikter som driver företaget framåt krävs ett närmare samarbete och integration med övriga delar av företaget. För att lyckas med denna förändring behövs bland annat ökad teknisk och analytisk kompetens. Vissa behov kommer att kunna tillgodoses genom upskilling och reskilling av befintliga medarbetare medan det för andra behov kan bli aktuellt att rekrytera nya kompetenser. Eftersom organisationsförändringar kan ta lång tid att genomföra är det viktigt att du planerar för detta i god tid. 

Läs också: Chief Financial Officer - det här ingår i rollen!

Du vet väl om att vi på PwC kan stötta dig i rollen som CFO både när det gäller att lösa dagens problem och att driva morgondagens utveckling. Läs mer här!

Läs mer om vårt CFO-erbjudande

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lämna en kommentar