<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrelseledamot – det här ingår i rollen!

Kvinna och man arbetsmöte ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i styrelsearbete, ger vi tips och råd på hur du kan göra skillnad. I detta inlägg, det tredje i vår serie, tydliggör Lena Hasselborn, styrelsecoach på PwC, vad som ingår i rollen som styrelseledamot. 

Vad säger lagen?

I Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 4 § står det: 

”Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.”

Ovanstående lagtext är inte särskilt uttömmande men kortfattat skulle jag vilja påstå att styrelsen är ansvarig för i princip allt. Det betyder inte att styrelsen ska göra allt. Men när styrelsen delegerar uppgifter ska de löpande följa upp att dessa åtaganden hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Läs också: 3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot

Styrelsens olika roller

Jag tycker att det är lämpligt att dela in styrelsens huvudsakliga uppgifter i tre olika roller – kontrollera, leda (genom VD) och styra. Om man förenklar kan man säga att kontrollera handlar om dåtid, leda nutid och styra om framtid. Styrelsen har även ansvaret att informera och att säkerställa att informationsgivningen både internt och externt är tillförlitlig.

Kontrollera

För att styrelsen ska kunna fullgöra sin kontrollerande roll behöver de bland annat säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget. Styrelsen ska därför se till att bolaget har ändamålsenliga system och rutiner för intern kontroll och att dessa tillämpas effektivt samt att eventuella avvikelser rapporteras. Styrelsen behöver även löpande övervaka att bolagets finansiella ställning är tillfredsställande, att lagar och regler följs samt att de risker som är kopplade till verksamheten regelbundet analyseras, värderas och hanteras.

Leda

Bolagets verkställande ledning utgör styrelsens förlängda arm för att operativt leda bolaget och få beslutade åtgärder genomförda. Styrelsens mest grundläggande åtgärd för att ta sitt ansvar är därför att se till att bolaget alltid har en väl fungerande verkställande ledning. Styrelsen behöver även fortlöpande övervaka och utvärdera den och vid behov vidta åtgärder.

Styra

Styrelsen ska sätta en strategi för hur de ska främja bolagets utveckling och ägarnas önskan utifrån bolagsordning och ägardirektiv. Ofta handlar det om att skapa långsiktigt ekonomiskt värde för aktieägarna. Som underlag för sitt arbete bör styrelsen skaffa sig en gemensam verklighetsbild av viktiga omvärldsförhållanden som påverkar bolagets verksamhet samt tydliggöra bolagets nuläge, konkurrensförmåga och andra grundförutsättningar inför framtiden.

Informera

Det är styrelsen som ska säkerställa att bolagets information till ägare, marknad och omvärld i övrigt ger en korrekt, rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, lönsamhet, finansiella ställning och risker. Extern rapportering består för de flesta mindre och medelstora, ägarledda bolag främst av årsredovisningen, men kan även vara delårsrapporter och emissionsprospekt. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att dessa är upprättade enligt lag och god redovisningssed.

Läs också: Har din styrelse tillräckliga kunskaper?

Vad ska en styrelseordförande göra?

Enligt ABL 8:17 § ska en av ledamöterna i en styrelse som har mer än en ledamot vara ordförande. Styrelseordförande har ett övergripande ansvar för styrelsearbetet och har till uppgift att bland annat:

  • Organisera och leda styrelsens arbete.
  • Fortlöpande följa bolagets verksamhet och initiera lämpliga åtgärder.
  • Fastställa dagordning, kalla till sammanträde, säkerställa att protokoll förs samt att beslut fattas och verkställs effektivt.
  • Informera styrelsen mellan möten.
  • Vara ett stöd/bollplank till VD.
  • Vara en länk mellan ledning/styrelse/ägare.
  • Se till att VD:s och styrelsens arbete årligen utvärderas.
  • Företräda styrelsen och bolaget.

Övriga inlägg i denna bloggserie:

Ny utgåva: Vägledning till god styrelsesed

Önskar du få mer konkreta tips på vad som ingår i rollen som styrelseledamot och en riktlinje för hur styrelsearbete bör bedrivas? PwC har genom sitt samarbete med StyrelseAkademien varit med och uppdaterat den populära handboken “Vägledning till god styrelsesed”.
Läs mer och beställ boken här

Lycka till med ditt fortsatta styrelsearbete! Välkommen att kontakta oss på PwC om du behöver hjälp med att utbilda, utveckla eller utvärdera ert styrelsearbete

Läs mer om styrelsearbete här

 

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ...

Läs artikeln