Styrelseledamot – det här ingår i rollen!

Styrelseledamot ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i styrelsearbete, ger vi tips och råd på hur du kan göra skillnad i styrelserummet. I detta inlägg, det tredje i vår serie, tydliggör vi vad som ingår i arbetet som styrelseledamot

Vad säger lagen?

I Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 4 § står det: 

”Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.”

Ovanstående lagtext är inte särskilt uttömmande men kortfattat skulle jag vilja påstå att styrelsen är ansvarig för i princip allt. Det betyder inte att styrelsen ska göra allt. Men när styrelsen delegerar uppgifter ska de löpande följa upp att dessa åtaganden hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Läs också: 3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot

Styrelsens olika roller

Jag tycker att det är lämpligt att dela in styrelsens huvudsakliga uppgifter i tre olika roller – kontrollera, leda (genom VD) och styra. Om man förenklar kan man säga att kontrollera handlar om dåtid, leda nutid och styra om framtid. Styrelsen har även ansvaret att informera och att säkerställa att informationsgivningen både internt och externt är tillförlitlig.

Kontrollera

För att styrelsen ska kunna fullgöra sin kontrollerande roll behöver de bland annat säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget. Styrelsen ska därför se till att bolaget har ändamålsenliga system och rutiner för intern kontroll och att dessa tillämpas effektivt samt att eventuella avvikelser rapporteras. Styrelsen behöver även löpande övervaka att bolagets finansiella ställning är tillfredställande, att lagar och regler följs samt att de risker som är kopplade till verksamheten regelbundet analyseras, värderas och hanteras.

Leda

Bolagets verkställande ledning utgör styrelsens förlängda arm för att operativt leda bolaget och få beslutade åtgärder genomförda. Styrelsens mest grundläggande åtgärd för att ta sitt ansvar är därför att se till att bolaget alltid har en väl fungerande verkställande ledning. Styrelsen behöver även fortlöpande övervaka och utvärdera den och vid behov vidta åtgärder.

Styra

Styrelsen ska sätta en strategi för hur de ska främja bolagets utveckling och ägarnas önskan utifrån bolagsordning och ägardirektiv. Ofta handlar det om att skapa långsiktigt ekonomiskt värde för aktieägarna. Som underlag för sitt arbete bör styrelsen skaffa sig en gemensam verklighetsbild av viktiga omvärldsförhållanden som påverkar bolagets verksamhet samt tydliggöra bolagets nuläge, konkurrensförmåga och andra grundförutsättningar inför framtiden.

Informera

Det är styrelsen som ska säkerställa att bolagets information till ägare, marknad och omvärld i övrigt ger en korrekt, rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, lönsamhet, finansiella ställning och risker. Extern rapportering består för de flesta mindre, ägarledda bolag främst av årsredovisningen, men kan även vara delårsrapporter och emissionsprospekt. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att dessa är upprättade enligt lag och god redovisningssed.

Läs också: Har din styrelse tillräckliga kunskaper?

Vad ska en styrelseordförande göra?

Enligt ABL 8:17 § ska en av ledamöterna i en styrelse som har mer än en ledamot vara ordförande. Styrelseordförande har ett övergripande ansvar för styrelsearbetet och har till uppgift att bland annat:

  • Organisera och leda styrelsens arbete.
  • Fortlöpande följa bolagets verksamhet och initiera lämpliga åtgärder.
  • Fastställa dagordning, kalla till sammanträde, säkerställa att protokoll förs samt att beslut fattas och verkställs effektivt.
  • Informera styrelsen mellan möten.
  • Vara ett stöd/bollplank till VD.
  • Vara en länk mellan ledning/styrelse/ägare.
  • Se till att VD:s och styrelsens arbete årligen utvärderas.
  • Företräda styrelsen och bolaget.

Lycka till med ditt fortsatta styrelsearbete!

Tidigare inlägg i denna bloggserie:

Få ett skarpare strategisk fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?
Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.
Vill du veta mer om styrelsecoaching?
Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Kista som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ny period med statligt stöd för hyresnedsättningar

Hyresvärdar som ingick överenskommelser med hyresgäster om nedsättning av hyran under perioden mars - juni 2020 kunde under sommaren 2020 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt vid företagsförsäljning - hur ska jag tänka?

Om du funderar på att sälja ditt företag är det klokt att tänka igenom hur du vill att din skattesituation ska se ut. Beroende på vad du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vd eller styrelseledamot bosatt i Storbritannien? Så här kan brexit påverka

Svenska företag som har vd, styrelseledamöter eller särskilda firmatecknare bosatta i Storbritannien behöver räkna med konsekvenser när ...

Läs artikeln