Sök på Företagarbloggen
Företagarbloggen

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Därför bör ditt företag ha en aktiv styrelse

Av Lena Hasselborn, 7 juni 2017

Aktiv styrelse.jpgHur får du en styrelse som faktiskt bidrar till företagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i styrelsearbete, kommer vi att ge tips och råd på hur du kan göra skillnad i styrelserummet. I detta inlägg, det första i vår serie, tar vi upp frågan varför ett företag bör ha en aktiv styrelse.

I de flesta större företag finns det oftast en aktiv, professionell styrelse men för mindre är det inte ovanligt att man har en ”pappersstyrelse” som enbart syftar till att uppfylla aktiebolagslagens formella krav.

Ägaren i ett mindre ägarlett företag är oftast själv drivande i verksamheten vilket gör att bolagsstyrning, som i grunden handlar om separationen mellan ägare och ledning, får mindre betydelse. Att ha flera roller, som till exempel att både vara ägare, styrelseledamot och ingå i den verkställande ledningen, är vanligt i dessa fall.

Läs också: 5 vanliga fallgropar för styrelsen


En följd av detta brukar vara att få formella styrelsemöten hålls. Istället sker diskussioner och beslut gällande både lednings- och styrelsefrågor på ledningsgruppsmöten. Detta gör att de renodlade styrelsefrågorna lätt kan hamna i skymundan till förmån för mer brådskande, operativa frågor. Oavsett om ledning och styrelse består av nästan samma personer är det bra att separera dessa möten med olika agendor för att tydliggöra arbetsfördelning och ansvar mellan de olika rollerna/bolagsorganen. Tänk på att rätt roll ska utövas i rätt forum!

Aktiv styrelse - roller bolagsfördelning

Läs mer om rollfördelningen mellan de olika bolagsorganen:

Bolagsstämma, styrelse, vd och revisor – vem gör vad?

 • Bolagsstämman är aktieägarnas forum och det högsta beslutande organet för aktiebolaget. På bolagsstämman ska bl.a. styrelse/revisor väljas, årsredovisning och vinstdisposition fastställas samt ansvarsfrihet beviljas.
 • Styrelsen svarar för företagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma företagets ekonomiska situation och säkerställa att bokföring och medelsförvaltning kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt Aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en styrelse. För privata bolag är kravet minst en ledamot (plus en suppleant) och för publika bolag minst tre ledamöter.
 • Verkställande direktören (VD) sköter den löpande förvaltningen och verkställer styrelsens beslut. I ett publikt aktiebolag ska det enligt ABL alltid finnas en VD.
 • Revisorn granskar styrelsens och VD:s förvaltning samt företagets bokföring och årsredovisning. Enligt ABL ska företaget ha en revisor om de uppfyller mer än ett av följande villkor för de senaste två räkenskapsåren:
  • medelantalet anställda i företaget har uppgått till fler än 3,
  • företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,
  • företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 3 miljoner kronor.

Enligt Styrelsens faktabok som är utgiven av StyrelseAkademien är en aktiv styrelse extra viktig när företaget når en storlek om drygt 20 anställda. Även vid ett mindre antal anställda kan ett aktivt och professionellt styrelsearbete med externa ledamöter bli den resurs som behövs för att bolaget ska fortsätta växa. Detta genom att styrelseledamöterna arbetar långsiktigt med ägare och ledning under personligt ansvar.

Om ett aktivt styrelsearbete utförs på rätt sätt kommer styrelsen att bidra till bolagets framgång genom att bland annat:

 • ta sitt fulla ansvar för att kontrollera, leda VD och styra företaget i rätt riktning
 • förbättra beslutsunderlag och tydliggöra beslut
 • bidra med kompetens, branschkunskap och erfarenheter
 • fungera som bollplank för VD
 • bidra med värdefulla kontakter

För dig som inte vill utöka styrelsen – alternativ finns!

Om du som ägare inte är redo att släppa ansvaret genom att utöka styrelsen kan alternativen vara att:

 • välja in en suppleant i styrelsen

eller anlita en:

 • extern coach
 • mentor
 • konsult
 • Advisory Board.

Du kan även använda din revisor, redovisningskonsult eller jurist som bollplank. Oavsett om företaget har en aktiv styrelse eller ej är det viktigt att tänka på att styrelsen alltid behöver säkerställa att alla formella krav följs.

Lycka till med ert fortsatta styrelsearbete!

Läs också: Så tar du in rätt kompetens i styrelsen


Vill du veta mer? PwC erbjuder i samarbete med StyrelseAkademien Stockholm en kostnadsfri seminarieserie om styrelsearbete.

Boktips: ”Styrelsens faktabok för framgångsrikt styrelsearbete” och ”Vägledning till god styrelsesed” från StyrelseAkademien.Vill du utveckla ditt styrelsearbete? Anmäl dig till våra seminarier: Rätt sätt i styrelsearbete

Intresseområde: Driva, Äga

Dela artikeln:

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn
Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Kista som auktoriserad revisor och rådgivare åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
lena.hasselborn@pwc.com
Hitta mig på:
 

Missa inga blogginlägg!

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen