<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få till den perfekta styrelsen – så ska du tänka!

Kvinnor och män på möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för dig som ägare? I detta inlägg tydliggör vi vem som får vara styrelseledamot, vilka erfarenheter du ska leta efter och hur du kan nå mångfald i styrelsen. Helt enkelt hur du ska tänka för att få till den perfekta styrelsen.

Vem får vara styrelseledamot?

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera ledamöter. I publika bolag ska styrelsen ha minst tre ledamöter. Enligt ABL får en ledamot inte:

 • vara en juridisk person, underårig eller i konkurs
 • ha en förvaltare eller ha näringsförbud

I ABL står det även att den som inte har för avsikt att utföra det uppdrag som enligt ABL åligger styrelsen inte får utses till ledamot utan godtagbara skäl. Detta för att förhindra så kallade “målvakter” i styrelserna.

Att bli vald till styrelseledamot är ett ansvarsfullt uppdrag. Förutom lagkraven ovan finns inga andra krav på behörighet hos en styrelseledamot i privata aktiebolag. För råd och rekommendationer kring styrelsearbete för främst mindre och medelstora bolag finns exempelvis Vägledning till god styrelsesed som ges ut av StyrelseAkademien och som PwC är medförfattare till. Svenska börsbolag behöver även beakta regelverk för bolagsstyrning, exempelvis Svensk kod för bolagsstyrning och börsregler.

Läs också: Därför bör ditt företag ha en aktiv styrelse

Val av styrelse – hur ska du tänka?

Vad är viktigt att tänka på när du ska välja ut ledamöter till styrelsen? Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, till exempel utifrån bransch och storlek. Vidare ska det vara en mångsidighet och bredd i ledamöternas kompetens, bakgrund och erfarenhet. Dessutom ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

 

Börja gärna med att fundera på vart bolaget är på väg. Vilka kunskaper, egenskaper och erfarenheter behövs för att ta bolaget dit? Vilka finns idag och vilka behöver styrelsen kompletteras med? Bör någon i styrelsen bytas ut? Vill någon lämna sitt uppdrag?

Här är några tips:

 • En bra storlek för mindre bolag är 3-5 ledamöter, för medelstora och större bolag är det vanligare med 5-10 ledamöter.
 • Det är bra om ledamöterna har en mix av kunskaper, egenskaper och erfarenheter som tillsammans ger en ändamålsenlig helhet.

  Viktiga kunskaper: Företagsekonomi, finansiering, revision, juridik, strategi, målstyrning, hållbar utveckling, digitalisering, cybersäkerhet, organisationsutveckling, marknadsföring samt kommunikation.

  Uppskattade egenskaper: God integritet och tystnadsplikt, lyhörd, modig, prestigelös, ansvarstagande, engagerad samt vara en lagspelare som kan samarbeta med övriga ledamöter.

  Värdefulla erfarenheter: Styrelsearbete, affärsutveckling, företagsledning samt tidigare erfarenhet av tillväxtresor, digitalisering och förändringsarbete.

 • Leta efter kandidater som inte är kopior av befintliga ledamöter utan som tillför en viktig extra dimension.
 • Välj bara ledamöter som kan avsätta tillräckligt med tid för styrelsearbetet.
 • Välj ledamöter som delar bolagets förhållningssätt om etik och moral och som har förmågan att se till bolagets bästa vid varje beslutstillfälle.
 • Eftersträva en balans mellan ägare och externa ledamöter.

Läs också: Styrelseledamot - det här ingår i rollen!

När är det lämpligt att ta in externa ledamöter?

I mindre bolag är det vanligt att enbart ägarna är ledamöter i styrelsen. Men vartefter bolagen växer är det ofta klokt att komplettera styrelsen med externa ledamöter. Genom att ta in extern expertis tillförs kompetens och erfarenheter men även tid och energi. En stor fördel är även rollen som bollplank/coach till både ägare och vd samt bidraget av ett utökat kontaktnät.

Tips för att hitta rätt kandidater!

 • Utvärdera behovet av styrelsekompetenser och ta fram en tydlig “kravspecifikation” till valberedningen eller till de personer som ska tillsätta styrelsen.
 • Sätt en kortare mandatperiod som möjliggör att snabbare kunna justera styrelsen efter bolagets framtida behov.
 • Leta utanför era befintliga nätverk, till exempel genom att sprida information om att ni söker ledamöter i sociala kanaler samt genom att samarbeta med styrelsenätverk.
 • Bedriv “spaningsarbete” och leta löpande efter lämpliga kandidater.

Mångfald i styrelsen

PwC:s studie Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt visar att könsfördelningen i börsbolagens styrelser är oförändrad jämfört med föregående år, och andelen kvinnor är fortsatt 36 procent. Andelen varierar dock beroende på bransch och storlek på bolaget.

Även i mindre och medelstora bolag är andelen kvinnor låg. En undersökning som Almi genomförde under 2023, Jämställt i styrelserummen efter 2050, visar att 21 procent av ledamöterna är kvinnor i svenska aktiebolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda med minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Vad gör då lagstiftningen för att öka jämställdheten i styrelserummet? Europaparlamentet fattade i november 2022 ett beslut om att minst fyra av tio styrelseplatser i börsbolag med fler än 250 anställda ska innehas av det underrepresenterade könet, vanligtvis kvinnor, senast i slutet av juni 2026. Även fast denna lagstiftning inte kommer att beröra många av de svenska bolagen är det en god idé att börja se över styrelsesammansättningen i samtliga bolag. Detta för ge styrelsen ett bredare perspektiv.

Det är dock inte bara en jämn könsfördelning som bör beaktas utan självklart även en ökad mångfald i styrelsen i stort. En till aspekt är ålder. PwC studie The value of age diversity från 2023 visar att bolag med stor åldersspridning bland sina styrelsemedlemmar har ljusare ekonomiska framtidsutsikter. För att lyckas med att få till en perfekt styrelse behöver du och ditt bolag fortsätta med att ytterligare bredda rekryteringsbasen och öka mångfalden.

Se hur vi hjälper entreprenörer
Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar