<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har din styrelse tillräckliga kunskaper?

Kunskap styrelse-1.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Att bli erbjuden rollen som styrelseledamot är en ära som också kommer med ett stort ansvar. Många tackar ja till att vara styrelseledamot utan att riktigt veta vad det innebär och det finns heller inga krav i Aktiebolagslagen på utbildning eller särskild kompetens för att sitta i en styrelse. Med en okunnig styrelse finns risken att aktieägarvärden går förlorade.

Bland mindre och medelstora ägarledda aktiebolag är det få som väljer att betala för ett riktigt styrelseproffs utan väljer istället att anlita någon släkting, vän eller affärsbekant. Detta gör att det finns väldigt många personer som är registrerade styrelseledamöter som troligtvis inte riktigt förstår vilket ansvar och vilka skyldigheter de har.

Styrelseledamoten ska bland annat hjälpa ägarna att skapa ökade värden i bolaget men även bevaka den ekonomiska ställningen samt ska se till att aktiebolaget följer de lagar och regler som finns. Om bolaget får problem kan styrelseledamoten bli personligt ansvarig och få skadeståndsansvar eller till och med straffsanktioner.

Läs också: 3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot

Vem får vara styrelseledamot?

Med tanke på det stora ansvaret som en styrelseledamot har - vilka lagkrav finns det? Enligt Aktiebolagslagen (ABL) ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera ledamöter. I publika bolag ska styrelsen ha minst tre ledamöter. Följande personer får enligt ABL inte vara ledamöter:

  • En juridisk person
  • Den som är underårig, i konkurs, har en förvaltare eller den som har näringsförbud

Det anges även i ABL att den som inte har för avsikt att utföra det uppdrag som enligt ABL åligger styrelsen får inte utses till ledamot utan godtagbara skäl. Denna regel finns för att förhindra så kallade ”målvakter”.

För svenska börsbolag finns det ytterligare några regelverk att beakta såsom Svensk kod för bolagsstyrning och börsregler. Men förutom ovanstående finns det alltså inga ytterligare formella krav på en styrelseledamot enligt ABL vad gäller exempelvis utbildning, kompetens, erfarenhet eller branschvana.

Skilda krav på revisor och styrelseledamot

Eftersom jag själv är auktoriserad revisor skulle jag gärna vilja dra en parallell till min egen yrkeskår. Styrelsen och revisorn* är två av de totalt fyra bolagsorganen som enligt ABL ska finnas i ett aktiebolag. Styrelsens roll är att kontrollera, leda (genom VD) samt styra bolaget i rätt riktning, medan revisorn ska granska styrelsens och VDs förvaltning samt bolagets bokföring och årsredovisning. Båda har alltså ett tungt ansvar.

För att bli auktoriserad revisor idag finns flera krav i bland annat ABL och Revisorslagen. Först och främst ska en teoretisk och praktisk utbildning genomföras om totalt åtta år och sedan ska ett prov avläggas. Därefter krävs det vidareutbildning om minst 120 timmar per treårsperiod och regelbundna kvalitetskontroller. Detta kan jämföras med styrelseledamöternas krav som finns listade ovan.

Med tanke på att båda dessa bolagsorgan har ett stort, personligt ansvar tycker jag det är enormt viktigt att man som tilltänkt styrelsemedlem förstår vilket ansvar och vilka skyldigheter man har innan man tackar ja till uppdraget.

Läs också:Styrelseledamot i bolag med kapitalbrist kan bli betalningsansvarig

Öka styrelsens kunskap genom utbildning

En styrelse med rätt kunskap, erfarenheter och egenskaper kan skapa väldigt stora värden för bolagets aktieägare. Därför borde alla ledamöter få möjlighet att lära sig grunderna i styrelsearbete så att vi verkligen kan ta tillvara på alla de aktieägarvärden som jag nu tror ligger gömda i många fall. En styrelseutbildning kan hjälpa er att:

  • Utveckla er styrelse och ge dem en ökad trygghet och kunskap kring ansvar och skyldigheter
  • Få tips och verktyg hur styrelsen kan skapa ett effektivt, strukturerat och framgångsrikt styrelsearbete
  • Uppnå ökade aktieägarvärden
Läs också: Så tar du in rätt kompetens i styrelsen

Få ett skarpare strategisk fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?
Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.
Vill du veta mer om hur vi coachar styrelser till framgång?


*Enligt ABL ska företaget ha en revisor om de uppfyller mer än ett av följande villkor för de senaste två räkenskapsåren:

  • medelantalet anställda i företaget har uppgått till fler än 3,
  • företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,
  • företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 3 miljoner kronor.
Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digital identitet - skydda verksamheten med rätt system och processer

I dagens digitala värld använder vi som privatpersoner vår digitala identitet till olika tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital ...

Läs artikeln