<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Koncern, oäkta koncern eller intresseföretag - vi reder ut begreppen

‹ Tillbaka till artiklarna

Koncernföretag, oäkta koncern och intresseföretag är begrepp som vi hör användas i olika sammanhang. Men vad är egentligen skillnaden?

Vad är ett koncernföretag?

En koncern är en ekonomisk konstellation mellan självständiga företag i syfte att samordna verksamheterna som ingår. Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Definitionen av ett dotterföretag är att moderföretaget ska ha bestämmande inflytande. 

En koncern uppstår i normalfallet när ett moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna i dotterbolaget antingen direkt eller indirekt.

Ett koncernförhållande kan bara uppstå mellan juridiska personer. Om en privatperson ensam äger två bolag uppstår alltså inget koncernförhållande mellan bolagen även om de är närstående genom sitt ägarförhållande. 

Läs även: Dotterbolag eller filial - vilket ska jag välja?

Enligt Årsredovisningslagen kan ett bestämmande inflytande uppnås i följande fall:

Bolag A är moderföretag och Bolag B är dotterföretag om Bolag A

 • innehar mer än 50% av rösterna i Bolag B
 • äger andelar i Bolag B och på grund av avtal med andra delägare förfogar över mer än 50% av rösterna
 • äger andelar i Bolag B och har rätt att utse eller avsätta mer än 50% av styrelseledamöterna i Bolag B
 • äger andelar i Bolag B och har rätt att ensamt utöva bestämmande inflytande över denna på grund av avtal, föreskrift i bolagsordning eller liknande
 • tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag innehar bestämmande inflytande i Bolag B.

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Moderbolag och dotterföretag i samma koncern benämns koncernföretag.

Vilka är fördelarna med att ha en koncern?

 1. Skatteutjämning. Svenska helägda bolag (det vill säga ett andelsinnehav om mer än 90%) kan lämna koncernbidrag inom den svenska koncernen och då skatteutjämna inom koncernen. Om något bolag i koncernen gör en förlust kan andra koncernbolag täcka förlusten med hjälp av ett koncernbidrag och slipper genom det betala bolagsskatt. 
 2. Möjliggör lån. Koncernförhållandet möjliggör lån mellan bolagen vilket som huvudregel inte är tillåtet mellan bolag i en oäkta koncern. Det kan dock vara tillåtet om det finns affärsmässiga skäl hos det långivande bolaget, vilket bedöms från fall till fall. I annat fall måste man ansöka om dispens från låneförbudet.
 3. Sprida ut riskerna. Istället för att ha all verksamhet i ett bolag kan risken spridas genom att bilda en koncern med flera olika bolag. Man kan då lyfta ut säkra tillgångar (till exempel fastigheter) i ett separat bolag och låta en mer riskfylld verksamhet (till exempel utveckling av patent) ligga i ett separat bolag.

Vad innebär en koncernredovisning?

Koncernredovisning är en särskild årsredovisning som ett moderbolag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla koncernens dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som att de vore en ekonomisk enhet. Redovisningsmässigt måste alla moderbolag upprätta en koncernredovisning så länge de inte kan undantas genom att

 • koncernen är en mindre koncern
 • ett annat moderföretag längre upp i koncernen upprättar en koncernredovisning som moderföretaget i underkoncerner kan hänvisa till
 • dotterföretag av mindre betydelse kan i vissa fall undantas i koncernredovisningen. 

En koncernredovisning ska innehålla

Kan ett koncernförhållande ge skattefördelar? 

Den givna fördelen har redan nämnts, att det går att resultatutjämna mellan bolag som genom sin koncernrelation kan utväxla koncernbidrag. Att bolagen har koncernbidragsrätt kan också skattemässigt underlätta omstruktureringar, exempelvis att tillgångar överförs till ett annat koncernbolag inför en försäljning, så kallad paketering. Paketerade tillgångar kan under vissa förhållanden härefter avyttras skattefritt vilket inte är möjligt vid en så kallad inkråmsförsäljning.  

Att tänka på när det gäller möjligheten att resultatutjämna genom koncernbidrag är att förvärv av nya bolag in i koncernen kan innebära att befintliga skattemässiga underskott spärras under en period. En så kallad koncernbidragsspärr medför att involverade bolag inte kan resultatutjämna med koncernbidrag under en femårsperiod.    

Aktieägare i fåmansföretag som har dotterföretag kan också få en gynnsammare skattesituation till följd av att det finns anställda i dotterföretagen. Löner i fåmansföretaget och dotterföretag kan under vissa förhållanden få läggas till det så kallade gränsbeloppet i blankett K10 vilket möjliggör att utdelningar och kapitalvinster i större omfattning beskattas till 20 procent.

Svårt att veta nästa steg? Våra skatterådgivare hjälper dig >>

Vad är en oäkta koncern?

En oäkta koncern är en konstellation av bolag som ägs eller styrs av samma personer utan att uppfylla en koncern enligt aktiebolagslagens kriterier. Oäkta koncerner har varken de rättigheter eller skyldigheter som lagstadgade koncerner har men det hindrar inte ägarna från att praktiskt styra bolagen som en koncern. Varken äkta eller oäkta koncerner är egna skattesubjekt utan skatt betalas i respektive juridisk enhet. 

Vad är ett intresseföretag?

För att ett intresseföretag ska uppstå krävs ett ägarintresse (ägarintresse uppnås vanligen genom ett innehav om minst 20% av kapitalet) och betydande inflytande i bolaget. Ett innehav av minst 20% av rösterna i ett företag innebär normalt sett att ägarbolaget får betydande inflytande, om inte något annat framgår av omständigheterna. Om ägarbolaget inte innehar 20% av rösterna kan det ändå finnas betydande inflytande, exempelvis genom att ägarföretaget är representerat i investeringsobjektets styrelse eller deltar i arbetet med strategiska frågor. Det kan också handla om att det sker väsentliga transaktioner mellan bolagen för att anse att det finns betydande inflytande. 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

De senaste tre åren har vart fjärde företag råkat ut för cyberattacker som kostat dem minst en miljon dollar. Det visar en global ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser - tänk på det här

Många små pensionsstiftelser i Sverige har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger ...

Läs artikeln