<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Balansräkning – vad säger balansräkningen om ditt företag?

Balansräkning ‹ Tillbaka till artiklarna

Alla företag har en balansräkning. Men vet du egentligen vad den säger om ditt företag och hur du kan använda den för att bättre styra din verksamhet? Här förklarar vi vad en balansräkning är och hur den kan användas.

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen är en ekonomisk rapport där tillgångar, eget kapital och skulder summeras vid en given tidpunkt, oftast i samband med bokslut. Sammanfattat består rapporten av följande tre huvuddelar:

 • Tillgångar – i vad företaget har valt att investera sitt kapital
 • Eget kapital – ägarnas finansiering
 • Skulder – extern finansiering

Här kan du läsa en mer detaljerad beskrivning av vad balansräkningen innehåller.

Balansräkningen utgör en central del av företagets redovisning, och om man som företagare lär sig att förstå, analysera och använda den, kan verksamheten styras på ett bättre och effektivare sätt.

Läs också: Analysera ditt företag med nyckeltal

Hur används en balansräkning?

Balansräkningen säger mycket om ditt företag och kan användas i flera olika avseenden. Här följer ett antal scenarion där din balansräkning kan komma väl till hands:

 • Står ditt företag inför en stor investering? Hur ska köpet finansieras? I detta scenario kan det vara viktigt att ha koll på sin balansräkning för att kunna ta rätt beslut om hur investeringen ska finansieras. Har företaget en stor andel skulder kan egenfinansiering vara att föredra, vilket ofta kräver planering för att säkerställa att medlen finns tillgängliga vid investeringstidpunkten. Följande nyckeltal ger en uppfattning om finansieringsmöjligheten:
  • Skuldsättningsgrad (skulder ÷ eget kapital), det vill säga företagets finansiella risk och räntekänslighet. Den finansiella riskexponeringen påverkas direkt genom ny belåning. Skuldsättningsgraden visar på relationen mellan eget kapital och skulder och ska inte förväxlas med nyckeltalet soliditet.
  • Soliditet (eget kapital ÷ tillgångar) visar istället på företagets långsiktiga stabilitet och betalningsförmåga. Hur stor del av tillgångarna är finansierade med eget kapital?
   • Hög soliditet innebär hög andel ägarfinansiering.
   • Låg soliditet visar på hög extern skuldsättning.
 • Ska en ny budget upprättas? Det finns en lång rad av olika budgetar, och balansräkningen kan även här komma till användning. En budgeterad balansräkning sammanfattar både resultat- och likviditetsbudgeten och visar förväntad lönsamhet för en given tidpunkt. Med andra ord planeras vilka tillgångar, eget kapital och skulder företaget ska ha vid en viss tidpunkt, vilket kan underlätta styrning och skapa trygghet.
 • Hur ser det ut med likviditeten? Var finner man svaret på den frågan? Ja, du gissade rätt. I balansräkningen. Mest centralt är att analysera nyckeltalet kassalikviditet som visar företagets omedelbara betalningsförmåga av kortfristiga skulder. En tumregel på en god kassalikviditet är 100-150%. Understiger kassalikviditeten 100 % kan exempelvis anläggningstillgångar behöva avyttras för att kunna betala kortfristiga skulder. Håll därför koll på likviditeten för att säkerställa kortsiktig betalningsförmåga.

Läs också: 10 vägar till bättre likviditet

 • Värde och ålder på tillgångar – investeringsbehov? Årligen bokförs av- och nedskrivningar på exempelvis maskiner och inventarier, vilket medför att tillgångarnas bokförda värden minskar i takt med att de förbrukas. Genom en analys av värdet på tillgångarna kan du förutse behovet av framtida investeringar.

För mer omfattande analyser av hela företaget krävs däremot att man kompletterar med resterande finansiella rapporter så som resultaträkning och kassaflödesanalys.

Kom ihåg att även externa parter och intressenter använder balansräkningen för att skapa sig en uppfattning om ditt företag. Exempelvis kreditinstitut, samarbetspartners och anställda, som kan bedöma risk genom nyckeltal så som skuldsättningsgrad och likviditet.

Balansräkningen kan variera beroende på bransch

Innehållet i en balansräkning såväl som dess storlek varierar stort mellan olika branscher. Konsultbyråer och tjänsteföretag har generellt mindre balansräkningar, medan banker, skogsföretag, fastighetsbolag och andra kapitaltunga branscher ofta har många poster och stora belopp på sin balansräkning. Oavsett storlek utgör dock balansräkningen relevans i bägge extremer.

Nu har du fått en inblick i balansräkningens grunder samt hur rapporten kan analyseras och användas, både för dig som företagare och extern intressent. Förhoppningsvis har vikten av dess betydelse belysts så att du kan implementera olika användningsområden i just din organisation, för att uppnå bättre styrförmåga och kontroll. Förståelse för balansräkningen gör att du bättre förstår ditt företag!

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här inför årsskiftet

Nu är det dags för dig som är ägare i ett fåmansföretag att se över hur mycket lön du har tagit ut under året och om du uppfyller ...

Läs artikeln