<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så analyserar du resultaträkningen

Resultaträkning ‹ Tillbaka till artiklarna

Analys och tolkning av ett företags prestation och välmående sträcker sig långt bortom årets resultat på sista raden. Här presenterar vi tips på hur du kan skapa dig en rättvis bild av ett företags resultaträkning.

Vad är en resultaträkning?

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet. Syftet med rapporten är att ge en tydlig översikt över företagets utförda prestationer och förbrukade resurser samt vilket resultat som genereras.

Här kan du se hur resultaträkningens olika uppställningsformer ser ut mer i detalj.

För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster för analysen. Slutligen kan du med valda resultatmått analysera verksamheten genom olika nyckeltal.

Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

Resultaträkningen – sticker något ut?

I en analys bör man fråga sig vilka belopp som kan anses vara bestående och de som ter sig vara mer extraordinära. Är beloppet rimligt eller vad kan tänkas ligga bakom avvikelsen?

 • Något du kan titta närmare på är avskrivningar, vilket är värdet på förbrukningen av anläggningstillgångar. Det finns en skillnad mellan högsta och lägsta tillåtna avskrivning och spannet öppnar upp för en analys av det redovisade beloppet i resultaträkningen. Storleken på avskrivningar har en direkt påverkan på resultatet och därför är det fördelaktigt att vara medveten om vilken effekt posten får och hur den bör hanteras i en analys.
  • Hög värdering av tillgångar innebär låg avskrivning och ett högre resultat. Tenderar att ske i år med låg omsättning med avsikten att genom en lägre kostnad väga upp resultatet och på så sätt ge en bättre bild av företaget.
  • Låg värdering av tillgångar innebär istället hög avskrivning och ett lägre resultat. Vanligt förekommande i samband med goda resultat, då det finns utrymme att skydda eventuellt sämre kommande perioder genom att dra på sig en större kostnad under ett bra år.
 • En mer generell reflektionspunkt är andra utstickande och extraordinära belopp. Har företaget avyttrat en tillgång som framkallat en realisationsvinst/förlust? Eller har man sålt en del av sin verksamhet? Där är två scenarier som sannolikt har en extraordinär inverkan på årets resultat, men också på bedömningen av framtida prestationer då dessa sällan är återkommande. Således bör posterna beaktas varsamt i analyser av nuvarande och framtida prestationer.

Sammantaget finns flertalet poster som kan sticka ut och utgöra en temporär effekt på resultatet just för det aktuella året. Därför bör dessa ofta exkluderas från en rättvis och hållbar analys av den faktiska prestationen i ett företag, både på kort och lång sikt.

Läs också: Utvecklingsutgifter i startups - tillgång eller kostnad?

Analys med hjälp av olika resultatmått

Ett vanligt misstag är att bedöma företag endast utifrån posten årets resultat längst ned i resultaträkningen. Problematiken är att resultatmåttet innehåller flertalet komponenter som kan få inverkan på den rättvisande bilden. Exempelvis påverkas resultatet av storlek på av- och nedskrivningar, extraordinära poster så som avyttring av olika tillgångar samt finansnettot. Därför presenteras här i kronologisk ordning olika resultatmått som bidrar till en tydligare bild och underlättar jämförbarhet.

 • Bruttoresultat – Skillnaden mellan försäljningsintäkter och kostnad för råvaror och komponenter. Resultatet är intressant att bryta ut för att endast se försäljningsnettot under perioden, vilket är användbart vid intäkts- och kostnadsanalyser.
 • Rörelseresultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA) – Är relevant för att analysera resultatet bortsett från hur företaget är finansierat och hur tillgångsbasen ser ut. Måttet tar endast hänsyn till kostnader som är hänförliga till den dagliga verksamheten och visar därför på ett bättre sätt hur företaget operativt genererar sitt resultat.
 • Rörelseresultat (EBIT) – Ett känt och ofta använt resultatmått som fokuserar på det faktiska resultatet av hela verksamheten, men utan hänsyn till finansiella poster och skattekostnad.
 • Resultat före finansiella kostnader (EBIE) – Exkluderar skatt och kostnader som hänförs till hur ett företag är finansierat, d.v.s. vinst före räntekostnader och skatt. EBIE är en vanlig komponent i uträkning av exempelvis vinstmarginal och räntetäckningsgrad.

Viktiga nyckeltal att ha koll på i resultaträkningen

Slutligen har vi kommit fram till en presentation av olika nyckeltal som kan användas vid tolkningar av ett företags resultaträkning. Nyckeltalen kombinerar olika delar av rapporten vilket är att föredra både ur ett användar- och analysperspektiv. Med dessa kan du enklare identifiera trender samt potentiella åtgärdsområden och därigenom få en direkt nytta av resultaträkningen.

Läs även: Förstå din position i branschen med hjälp av nyckeltal

 • Bruttomarginal (bruttoresultat ÷ omsättning) – Resultaträkningens första nyckeltal som visar hur stor del av bruttoresultatet som blir kvar till att täcka företagets kostnader och resultat. Bra för att över tid kunna analysera utvecklingen av försäljningsnettot.
 • Rörelsemarginal (rörelseresultat ÷ omsättning) – Visar hur stor del av varje försäljningskrona blir kvar till att täcka räntor, skatt och för att generera vinst, efter avdrag för rörelsens kostnader. Ett nyckeltal som är bra för att jämföra faktiska prestationer, då det inte tar hänsyn till varken finansieringsnetto eller skatt.
 • Vinstmarginal (Resultat före finansiella kostnader ÷ omsättning) – Genom vinstmarginalen kan du avläsa hur stor vinst företaget genererar per omsatt krona. Den stora fördelen med detta nyckeltal är att alla företag i samma marknad kan jämföras, vilket underlättar analyser av prestation i förhållande till konkurrenter.
 • Räntetäckningsgrad (Resultat före finansiella kostnader ÷ räntekostnader) – Förmågan att betala sina räntekostnader. En analys ger en hint om företagets finansiella risk, där ett värde över 1,00 är nödvändigt för att företaget ska undvika förlust efter betalning av finansieringskostnader. Således anses ett värde nära denna gräns utgöra en hög finansiell risk.

För att nå en fullständig analys måste man däremot komplettera med ytterligare rapporter och nyckeltal! Dessutom bör en analys omfatta en flerårsperiod, annars uteblir tyngd och relevans och därmed även värdet av densamma.

Sammanfattningsvis har du nu fått en bredare inblick i resultaträkningens innehåll samt hur analyser av dess olika poster, resultatmått och nyckeltal kan genomföras och användas. Genom en större förståelse av rapportens innehåll och svårigheter kan du upprätta skarpare analyser och dra mer precisa slutsatser. Allt för att uppnå en optimal styrning och underlätta för dig som företagare.

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar