Årsbokslut och årsredovisning – vad är skillnaden?

Skillnaden årsbokslut och årsredovisning ‹ Tillbaka till artiklarna

Alla företag måste upprätta ett bokslut i slutet av varje räkenskapsår, och beroende på företagsform och storlek sker bokslutet antingen genom årsbokslut eller årsredovisning. Här redogör vi för vad som skiljer sig mellan de två varianterna av ett bokslut.

Årsbokslut

Vad är ett årsbokslut?
Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

Hur gör man ett årsbokslut?
I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

  • Periodisering av intäkter och kostnader för att hänföra dem till rätt period.
  • Skattemässiga justeringar. Exempelvis justeras resultatet genom att återföra icke avdragsgilla kostnader.
  • Avskrivningar över plan, skillnader mellan planenlig avskrivning och det som är skattemässigt tillåtet.
  • Avsättning till periodiseringsfonder.
  • Bokföring av årets skatt och resultat.

Årsredovisning

Vad är en årsredovisning?
En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska årligen lämnas till Bolagsverket. Med andra ord kompletterar och utvecklar årsredovisningen det upprättade årsbokslutet och skickas till Bolagsverket.

Läs också: Årsredovisning - ditt eller revisorns ansvar?

Årsredovisningen är en offentlig handling och utgörs av företagets balans- och resultaträkning (årsbokslutet) med tillhörande noter, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse.

  • Noter är en specifikation som exempelvis upplyser hur tillgångar värderats eller vilka slags tillgångar som redovisas under samma post.
  • En förvaltningsberättelse syftar till att med ord beskriva verksamhetsåret med fokus på centrala händelser och utveckling.
  • Revisionsberättelsen är en redogörelse över vad företagets revisor(er) uppmärksammat i sin granskning av årsredovisningen. Alla bolag behöver dock inte ha en revisor och därmed inte heller en revisionsberättelse. Läs mer om vad som gäller här.

Måste alla företag upprätta en årsredovisning?
Nej, alla företag behöver inte upprätta en årsredovisning utan kravet gäller endast vissa företagsformer och storlek. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning, för andra företagsformer regleras skyldigheten bland annat utifrån storlek på bolag. Läs mer i bokföringslagen, kapitel 6: Hur den löpande bokföringen avslutas

Läs också: Revisor och redovisningskonsult - vem gör vad?

Jag vill veta mer om revision

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet - vilka är kraven?

Har du startat eget aktiebolag och tänker utföra arbetsuppgifter som du tidigare har haft som anställd? Då är det viktigt att du tar reda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gamer, youtuber eller influencer? Inkomst att deklarera

Är du aktiv inom e-sport eller andra aktiviteter på internet och sociala medier? För 2021 ska inkomster som överstiger 20 135 kr deklareras ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln