<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årsredovisning – ditt eller revisorns ansvar?

‹ Tillbaka till artiklarna

kvinna_fortroende.jpg

Du kanske hyr in en redovisningskonsult för att ta hand om bokföringen. Men visste du att du ändå till syvende och sist är ansvarig för att företagets årsredovisning reflekterar verkligheten? 

Du som är företagare kanske anlitar en redovisningskonsult för att sköta företagets redovisning. Och är företaget lite större, eller växande kanske du också har en revisor. Många släpper därmed kontrollen och har ingen riktig insyn i företagets årsbokslut eller årsredovisning. Jag kan förstå den ståndpunkten, att driva företag är komplext, och många företagare är inte speciellt intresserade av ekonomi utan vill få sin verksamhet att blomstra. Men se upp – om något går fel är du (eller rent juridiskt styrelsen och den verkställande direktören) som har det slutgiltiga ansvaret. 

Läs också: 6 saker att tänka när du väljer revisor

Årsredovisningen ger en bild av företagets ekonomi

Innan jag går in på ansvarsfrågan vill jag först ge dig en kort beskrivning av vad en årsredovisning är. För vart och ett av bolagets räkenskapsår ska en årsredovisning upprättas. Denna består förenklat av följande delar:

  • Förvaltningsberättelse med information om verksamheten samt väsentliga händelser
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Redovisningsprinciper och noter med förtydligande information
  • Underskrifter av styrelsen och verkställande direktören
  • Underskrift av revisor (om revisor är vald)

När en årsredovisning upprättas för ett aktiebolag är syftet att den ska ge en rättvisande bild av bolagets verksamhet, det vill säga resultat (intäkter, kostnader, vinst/förlust) och ställning (tillgångar, skulder och eget kapital) ska utvisa hur verksamheten står och går på ett verklighetstroget sätt. Årsredovisningen är en avbild av de verkliga händelserna helt enkelt.

Läs också: Revisor och redovisningskonsult – vem gör vad? 

Företagarens ansvar

Du som företagare ansvarar för att alla affärshändelser i verksamheten blir bokförda löpande på ett ordnat sätt. Du är också ansvarig för att alla bokföringsunderlag sparas, och att bokföringen blir avstämd och dokumenterad på en regelbunden basis. Om du från start skapar bra rutiner för detta ger du alla inblandade de bästa förutsättningarna att ta fram ett korrekt årsbokslut, som sedan mynnar ut i en årsredovisning. Du som företagare kan välja att sköta bokföringen helt själv, i egen regi med anställd personal eller anlita en extern redovisningskonsult. Oavsett tillvägagångssätt är det du som är ansvarig för att den löpande redovisningen sköts på rätt sätt. Du har också ansvar (eller egentligen företagets styrelse, vilket ju ofta är du själv i ett mindre företag) för att upprätta en årsredovisning som följer årsredovisningslagen och som inte innehåller väsentliga fel, oavsett om de beror på oegentligheter eller på fel.

Läs också: Så blir din revision billigare – 5 tips

Redovisningskonsultens ansvar

Redovisningskonsulten du anlitar för att sköta företagets redovisning ska följa vissa specifika regelverk. Vanligtvis brukar du och redovisningskonsulten utifrån en överenskommelse upprätta ett detaljerat uppdragsbrev där det står specificerat vilka ansvarsområden företagaren har och vilka området som konsulten ansvarar för.

Revisorns ansvar

Revisorn är den som granskar ditt företags årsredovisning. Kraven på revisorn utgår ifrån att revisionen ska utföras en enligt så kallad god revisionssed. Här finns tydliga standarder både i Sverige och internationellt kring hur hen ska göra. Kort sagt kan man säga att en revision går ut på att hämta så kallade ”revisionsbevis” som säkerställer att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Revisorn bedömer hela tiden risker för väsentliga felaktigheter i en årsredovisning, och ger i slutet av en revision en revisionsberättelse. Mer om revisionsberättelsen kan du läsa i min kollega Fatih Özceliks inlägg.

Läs också: 5 tecken på att du behöver byta affärssystem

Tänk på att …

  • Du som företagare är alltid fullt ut ansvarig för årsredovisningen.
  • Din redovisningskonsult är ansvarig för att hen, inom ramen för sitt uppdrag, biträder företagaren med att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild av verksamheten.
  • Din revisor är ansvarig för sin revision och uttalar sig ibland om bland annat företagets årsredovisning i sin revisionsberättelse.

Jag vill veta mer om revision

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar