Skattepliktigt eller skattefritt friskvårdsbidrag - vad är det som gäller?

TM_illis_park ‹ Tillbaka till artiklarna

Det har länge varit oklart till vilket belopp friskvårdsbidrag kan utges skattefritt. Domslut indikerade tidigare att 4 000 kronor kunde utges skattefritt, Skatteverket har genom ställningstagande angett att gränsen går vid 5 000 kronor och nyligen kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som anger att 6 500 kronor inte kan utges skattefritt. Det verkar alltså råda osäkerhet kring vad som gäller. Vi försöker bena ut hur vi tolkar läget.

När räknas friskvårdsbidrag som skattefritt?

Huvudregeln i Inkomstskattelagen anger att förmåner som en person får på grund av tjänst ska beskattas. Det finns vissa undantag då förmånen blir skattefri. Till exempel ska personalvårdsförmåner räknas som skattefria om förmånen är av mindre värde och består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet och om erbjudandet riktar sig till alla anställda. Det gäller bland annat möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård. Det finns alltså undantag som kan göra ett friskvårdsbidrag skattefritt men frågan blir då: Vad innebär mindre värde?

Läs även: Friskvårdsbidrag - detta gäller och så får du det att funka

Vad säger Skatteverket utgör mindre värde?

Vad vi kan konstatera via tidigare dom från HFD (HFD 2018 ref. 2) är att 4 000 kronor anses utgöra mindre värde och Skatteverket menar i ett ställningstagande (2018-01-24) att 5 000 kronor bör utgöra mindre värde.

Däremot satte det nya domslutet från HFD mål nr 6561-18 ett tak om 6 500 kronor eftersom detta belopp inte anses utgöra mindre värde. HFD påpekar också att bestämmelserna om skattefrihet utgör undantag och bör tillämpas restriktivt, se HFD 2015 ref. 1 och HFD 2016 ref. 80.

Vad som gäller mellan 4 000 kronor upp till 6 499 kronor är osäkert, men det är dock inte säkert att en domstol skulle hålla med.

Så vad gäller kring beskattning av friskvårdsbidrag?

Vår bedömning är att bidrag upp till 4 000 kronor kan utges skattefritt förutsatt att grundkraven är uppfyllda men domslut behövs för att fastställa det övre taket för skattefrihet. Belopp om 5 000 kronor som Skatteverket menar kan godtas, har inte prövats och därmed råder fortfarande en viss osäkerhet kring vilket högsta belopp som gäller. Väljer arbetsgivaren att utge belopp över vad som anses vara ”av mindre värde”, ska överstigande belopp beskattas. Alla belopp som nämns ovan är inklusive moms.

Notera även att Skatteverket har specificerat vilka aktiviteter de anser kan godkännas som skattefria friskvårdsaktiviteter. Listan utökades senast 2018 för att även inkludera golf och ridning.

Följ Tax matters, Sveriges skatteblogg!

Evelina Kerr & Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr & Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.

Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com

Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Regeringen har lämnat över höstbudgeten för 2022 till riksdagen. Ett av förslagen är att utvidga reglerna för kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet - vilka är kraven?

Har du startat eget aktiebolag och tänker utföra arbetsuppgifter som du tidigare har haft som anställd? Då är det viktigt att du tar reda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gamer, youtuber eller influencer? Inkomst att deklarera

Är du aktiv inom e-sport eller andra aktiviteter på internet och sociala medier? För 2021 ska inkomster som överstiger 20 135 kr deklareras ...

Läs artikeln