Skattepliktigt eller skattefritt friskvårdsbidrag - vad är det som gäller?

TM_illis_park ‹ Tillbaka till artiklarna

Det har länge varit oklart till vilket belopp friskvårdsbidrag kan utges skattefritt. Domslut indikerade tidigare att 4 000 kronor kunde utges skattefritt, Skatteverket har genom ställningstagande angett att gränsen går vid 5 000 kronor och nyligen kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som anger att 6 500 kronor inte kan utges skattefritt. Det verkar alltså råda osäkerhet kring vad som gäller. Vi försöker bena ut hur vi tolkar läget.

När räknas friskvårdsbidrag som skattefritt?

Huvudregeln i Inkomstskattelagen anger att förmåner som en person får på grund av tjänst ska beskattas. Det finns vissa undantag då förmånen blir skattefri. Till exempel ska personalvårdsförmåner räknas som skattefria om förmånen är av mindre värde och består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet och om erbjudandet riktar sig till alla anställda. Det gäller bland annat möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård. Det finns alltså undantag som kan göra ett friskvårdsbidrag skattefritt men frågan blir då: Vad innebär mindre värde?

Läs även: Friskvårdsbidrag - detta gäller och så får du det att funka

Vad säger Skatteverket utgör mindre värde?

Vad vi kan konstatera via tidigare dom från HFD (HFD 2018 ref. 2) är att 4 000 kronor anses utgöra mindre värde och Skatteverket menar i ett ställningstagande (2018-01-24) att 5 000 kronor bör utgöra mindre värde.

Däremot satte det nya domslutet från HFD mål nr 6561-18 ett tak om 6 500 kronor eftersom detta belopp inte anses utgöra mindre värde. HFD påpekar också att bestämmelserna om skattefrihet utgör undantag och bör tillämpas restriktivt, se HFD 2015 ref. 1 och HFD 2016 ref. 80.

Vad som gäller mellan 4 000 kronor upp till 6 499 kronor är osäkert, men det är dock inte säkert att en domstol skulle hålla med.

Så vad gäller kring beskattning av friskvårdsbidrag?

Vår bedömning är att bidrag upp till 4 000 kronor kan utges skattefritt förutsatt att grundkraven är uppfyllda men domslut behövs för att fastställa det övre taket för skattefrihet. Belopp om 5 000 kronor som Skatteverket menar kan godtas, har inte prövats och därmed råder fortfarande en viss osäkerhet kring vilket högsta belopp som gäller. Väljer arbetsgivaren att utge belopp över vad som anses vara ”av mindre värde”, ska överstigande belopp beskattas. Alla belopp som nämns ovan är inklusive moms.

Notera även att Skatteverket har specificerat vilka aktiviteter de anser kan godkännas som skattefria friskvårdsaktiviteter. Listan utökades senast 2018 för att även inkludera golf och ridning.

Följ Tax matters, Sveriges skatteblogg!

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius works at PwC’s office in Malmö with international personal taxation and social insurance.
Evelina: +46 10 213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: +46 10 212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser - tänk på det här

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncern, oäkta koncern eller intresseföretag - vi reder ut begreppen

Koncernföretag, oäkta koncern och intresseföretag är begrepp som vi hör användas i olika sammanhang. Men vad är egentligen skillnaden? Vad ...

Läs artikeln