<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Säkra rätt personalstyrka för framtiden

Man sätter upp postit-lappar ‹ Tillbaka till artiklarna

Har din personalstyrka rätt kompetens och engagemang för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter? Att balansera åtgärder på kort och lång sikt är nyckeln till att framtidssäkra din verksamhet. Men hur går man bäst tillväga? Svaret är genom Intelligent Rightsizing, ett holistiskt och datadrivet tillvägagångssätt för att nå optimal dimensionering av personalstyrkan utifrån företagets långsiktiga strategi. Här fortsätter vår artikelserie som denna gång fokuserar på HR-strategier.

Tydlig vision och uppdaterade strategier för vart du vill

En förutsättning för att säkra rätt personalstyrka för framtiden är att ha en tydlig vision om var verksamheten vill vara och vad som krävs för att ta sig dit. Ingen kan förutsäga framtiden, men vi kan proaktivt modellera olika scenarier för att planera och förbereda oss utifrån framtida strategiska mål. Vår erfarenhet visar att organisationer med kontinuerligt uppdaterade beredskapsplaner och HR/personalstrategier utifrån rådande interna samt externa påverkansfaktorer presterar bättre. Både på kort och lång sikt. En nyckel för att lyckas med detta är att använda ett datadrivet angreppssätt som ger HR-personalen ett kvalificerat beslutsunderlag. En grundförutsättning är tillgång till relevant data av hög kvalitet vilket kan uppnås genom brett systemstöd för medarbetarprocesserna. Dessutom behövs förmågan att genomföra kvalificerad dataanalys, antingen via ett HR-proffs eller via AI-tekniken. Organisationer som lyckas med detta har förutsättningarna att utveckla en mer agil personalstyrka som kan anpassas snabbt till att möta plötsliga förändringar och säkra en lönsam och hållbar verksamhet. 

Fundera över:

  • Hur proaktiv är du med att förbereda dig för framtiden?
  • Vilka interna och externa faktorer påverkar er förmåga att nå era mål? 

Säkra rätt kompetens som krävs för att leverera på framtidsstrategin

Att säkra rätt kompetens för framtiden kommer oavsett marknadssituation (hög- eller lågkonjunktur) att vara en stor utmaning samt avgörande för att uppnå definierade strategier. I dagsläget kämpar många företag för att lyckas attrahera, utveckla och behålla rätt kompetenser, och svårare ser det ut att bli. Kompetensutveckling är inte längre något som är valfritt - alla organisationer måste driva strategiska kompetenshöjande initiativ för att upprätthålla en relevant personalstyrka. Frågan är ju “bara” vilken kompetens som behövs för att nå definierade strategier? Samt om du idag inte har den kompetens som behövs, ska du huvudsakligen rekrytera, hyra eller utveckla dessa kompetenser? Oavsett huvudstrategi kommer du att behöva satsa på att utveckla den personal du redan har. 

Fundera över:

  • Vet du vilka kompetenser du har idag och vilka kompetenser du behöver imorgon? 
  • Hur ser din plan ut för att fylla eventuellt gap?

Medarbetarna din viktigaste resurs för att nå visionen

Det rådande klimatet på arbetsmarknaden medför osäkerhet och stress för många människor, både i livet i allmänhet och på jobbet. Det är dina medarbetare som kommer att navigera företaget genom den pågående stormen och se till att ni levererar på definierade strategier mot er vision. Organisationer måste därför sträva efter att balansera de konkurrerande prioriteringarna av kortsiktiga kostnadsbesparingar mot det långsiktiga behovet av investeringar i medarbetarupplevelsen för att lyckas engagera, attrahera samt behålla rätt personalstyrka i längden. Oavsett val kommer dina handlingar och kommunikation att påverka medarbetarnas engagemang och lojalitet. Under utmanande tider ser därför proaktiva arbetsgivare till att leva upp till sitt löfte och stärka sin relation med sina medarbetare. PwC:s Future of Work and Skills Survey 2021 visar att medarbetare vill arbeta för arbetsgivare som lever upp till deras syfte, värderingar, kultur och löfte som arbetsgivare (Employee Value Proposition). Dessutom upplevde organisationer med en engagerad personalstyrka nästan dubbelt så stor intäktsökning under 2021 som de företag med mindre engagerade medarbetare enligt PwC:s 2022 Global Landscape Study

Fundera över:

  • Hur säkrar du medarbetarnas motivation, moral och engagemang under osäkra tider?
  • Hur kan du balansera kortsiktiga besparingar för överlevnad idag kontra långsiktiga investeringar för framtida tillväxt?

Följ vår artikelserie om Intelligent Rightsizing

Du har väl inte missat den första artikeln i PwC:s artikelserie om Intelligent Rightsizing. I kommande blogginlägg kommer vi att titta närmare på Intelligent Rightsizing utifrån perspektiven, Total Rewards, anställningsrätt samt skatt och pension. Inläggen kommer att bredda din förståelse för konceptet och rusta dig för att tackla morgondagens utmaningar redan idag.

Så här fungerar Intelligent Rightsizing 

Tim Paradis Skäremo

Tim Paradis Skäremo

Tim Paradis Skäremo arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Tim arbetar med rådgivning kopplat till transformation av HR-funktionen och medarbetarupplevelsen.
Kontakt: 072-501 73 19, tim.paradis.skaremo@pwc.com

Lämna en kommentar