<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontrollera företagets likviditet med hjälp av kassacykeln

‹ Tillbaka till artiklarna

I kristider hamnar många företag i oprövade situationer, där de normala leveranskedjorna slutar fungera som de brukar. Tillgången till ekonomiska resurser i form av likvida medel är då avgörande. Ett sätt att påverka likviditeten är att arbeta med optimering av sin kassacykel vilket ger ökad effektivitet och stabilare kassaflöden. Här redogör vi för vad en kassacykel är och ger konkreta tips för en förbättrad likviditet.

Vad är likviditet?

Likviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt, det är skillnaden mellan det som kommer in och betalas ut från företaget. Till exempel kan ditt företag få försämrad likviditet om du är sen med att få iväg kundfakturor medan leverantörsfakturorna måste betalas. Det kan också handla om att du har gjort investeringar under en period, men inte tjänat in motsvarande. Likvida medel är de pengar du har på banken eller i kassan.

Läs även: Förstå din position i branschen med hjälp av nyckeltal

Vad är en kassacykel?

En kassacykel är tidsperioden uttryckt i antalet dagar mellan inköp av råmaterial och erhållen betalning för slutprodukten. Med andra ord visar en kassacykel hur effektivt en verksamhet använder omsättningstillgångar och skulder för att generera kassaflöden.

Likviditet – så påverkas den

Ju mindre kassacykel desto kortare tid har företaget bundit sitt kapital. Genom att få betalt snabbt av sina kunder och samtidigt erhålla lång kredittid till sina leverantörer och lyckas uppnå en hög omsättningshastighet på sitt lager, då behålls likvida medel under en längre period i bolaget vilket ger en bättre likviditet.

Läs också: Så höjer du likviditeten - 10 smarta tips

Förbättra likviditeten genom kassacykelns tre nyckeltal

Kassacykeln innehåller tre komponenter = lagringstid + kundkredittid leverantörskredittid. Nedan presenteras nyckeltalen samt hur dessa kan bidra till att optimera likviditeten.

1. Lagringstid

Lagringstid

Lagringstiden ska eftersträvas att vara så kort som möjligt. Poängen är att varorna ska förvaras så kort tid som möjligt i lagret för att uppnå en snabbare försäljningsprocess – en högre effektivitet genom snabbare omsättningshastighet av lagret. 

2. Kundkredittid

Kundkredittid

Nyckeltalet effektiviseras genom att hålla kundkredittiden så kort som möjligt, det vill säga att företaget snabbare får betalt av sina kunder. Att aggressivt förkorta sin kundkredittid är däremot förknippat med risken att tappa kunder, därför bör detta hanteras med försiktighet.

3. Leverantörskredittid

Leverantörskredittid

Effektivisering utifrån detta nyckeltal går ut på att förlänga leverantörskredittiden så mycket som möjligt. På så sätt får företaget behålla likvida medel längre, vilket förbättrar likviditeten samtidigt som det möjliggör andra investeringar.

Analysera likviditeten med hjälp av kassacykeln

  • Trendanalys
    En analys av kassacykeln ger värde genom att analysera nyckeltalen och dess påverkan på likviditeten över tid. Anledningen är att utvecklingstrender kan säga mer än kassacykeln för en enskild period. Avser analysen enskilda perioder bör den jämföras med motsvarande period hos konkurrenter för att ge relevanta resultat.
  • Jämförelse mellan konkurrenter och i investeringsbedömning
    En kort kassacykel tyder exempelvis på ett stabilt företag som kan kontrollera sina kassaflöden och har sannolikt en god likviditet. Därmed kan analysen även underlätta konkurrentanalyser och investeringsbeslut, exempelvis vid uppköpssituationer.
  • Kan användas oavsett industri
    Kassacykeln är användbar för att analysera likviditeten oavsett industri, men är mest central för återförsäljare och andra liknande verksamheter. En grundläggande förutsättning är dock att företaget köper och säljer på kredit.

Håll extra koll i osäkra tider

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

 

Gey Widengren

Gey Widengren

Gey Widengren arbetar som riskspecialist och rådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Gey hjälper mindre och medelstora företag att utveckla sin styrning, riskhantering och internkontroll.
Kontakt: 010-212 68 08, gey.widengren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Globala utmaningar – så blir konsekvenserna om ingen gör något

Åtta år till midnatt? Vad behöver företag och andra aktörer i samhället göra för att lösa de stora samhällsutmaningarna, och vad händer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lärande organisation - framtidssäkra företaget med organisatorisk transformation

Konkurrensen är hård i många branscher idag. För att hänga med i den förändrade omvärlden behöver företagen rusta sig för att kunna hantera ...

Läs artikeln