<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CSRD - utökade krav på transparens och hållbarhetsrapportering

Kvinna läser vid skrivbord ‹ Tillbaka till artiklarna

För att bidra till att uppnå målen i EU:s gröna giv och höja kvaliteten på företags hållbarhetsinformation till samma nivå och omfattning som finansiell information har direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) lanserats. Initialt berörs stora företag men även övriga företag bör redan nu börja sätta sig in i vad direktivet innebär för dem och vilka förberedelser de bör göra.

Det nya direktivet implementeras successivt från och med räkenskapsåret 2024 och ersätter då NFRD (Non Financial Reporting Directive) och därmed Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering. I korthet innebär CSRD att

 • Fler bolag ska hållbarhetsrapportera
 • Kraven på innehåll blir mer omfattande och ska göras enligt en ny rapporteringsstandard
 • Rapporterna ska granskas av extern part
 • Dessutom ställer det nya direktivet ännu högre krav på formalia, kvalitet och transparens.

Vad ska ingå i hållbarhetsrapporten?

Rapporten ska bland annat innehålla:

 • Beskrivning av hur företagets verksamhet påverkar omgivningen och vice versa.
 • Information om affärsmodellens resiliens och förenlighet med omställningen till en hållbar ekonomi och 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet
 • Mål, policies och risker för företagen kopplade till olika hållbarhetsfrågor
 • Styrelsens ansvar, arbete och sammansättning
 • Förutbestämda hållbarhetsindikatorer enligt obligatorisk rapporteringsstandard
 • Beskrivning av den due diligence-process som genomförts avseende hållbarhetsfrågor, faktiskt eller potentiell negativ påverkan från företaget samt värdekedja och åtgärder för att förhindra, minska och återställa denna påverkan
 • De KPI:er som krävs från EU:s taxonomiförordning

Vilka företag omfattas av CSRD?

När direktivet är fullt implementerat (räkenskapsåret 2026) kommer fler än 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD. Stora svenska företag omfattas redan av årsredovisningslagen (ÅRL), men med CSRD införs alltså nya regler för ytterligare företag och koncerner samt vad hållbarhetsrapporten ska innehålla.

När full implementering skett omfattas nedan bolag för kraven på rapportering:

 • Stora företag och koncerner
 • Små och medelstora företag och koncerner noterade på en reglerad marknad

Storlekskriterierna kan utläsas av nedan tabell

tabell csrd

Även vissa företag med säte utanför EU omfattas om de har filialer eller dotterbolag inom EU, samt vissa försäkringsbolag och andra bolagstyper. Notera dock att även om företag inte har kraven direkt på rapportering så är det stor chans att kunder, investerare eller andra intressenter kommer ställa krav på hållbarhetsprofil eller hållbarhetsinformation.

Sverige har 18 månader på sig att införliva direktivet i svensk lagstiftning när den slutliga versionen av direktivet publicerats av EU.

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Vill du veta mer?

Sanna Efraimsson

Sanna Efraimsson

Sanna Efraimsson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Sanna är specialiserad på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering samt granskning och bestyrkande av rapporter.
Kontakt: 010-213 04 63, sanna.efraimsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så jobbar svenska företag med inkludering och mångfald

Kantar Sifo har på uppdrag av Järvaveckan Research och PwC intervjuat drygt 1 000 företagare om deras arbete och syn på inkludering och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion är ofta en förutsättning för organisationer att kunna upptäcka missförhållanden. På så sätt är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC deltar på Järvaveckan

PwC är företagspartner till Järvaveckan, en mötesplats för mångfald, inkludering och hållbarhet. Järvaveckan går av stapeln den 31 maj till ...

Läs artikeln