<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hållbarhetsredovisning – allt du behöver veta!

Kvinna entreprenör blomma ‹ Tillbaka till artiklarna

Som en del av EU:s gröna giv och strategi för finansiering av hållbar tillväxt, kommer regleringen för hållbarhetsrapportering att skärpas och utökas betydligt de närmaste åren. Här är några enkla tips som hjälper er att komma i gång!

Varför ska företag ha en hållbarhetsredovisning?

Oavsett storlek på företag blir det mer och mer självklart att man i dag bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Det handlar om att ta ansvar och skapa förtroende. Och många intressenter, exempelvis kunder, ställer allt högre hållbarhetskrav på sina leverantörer. Även om ni inte är ett av de stora bolag som omfattas av lagkravet på hållbarhetsrapportering kan det finnas ett stort värde för ditt företag att ha en hållbarhetsredovisning i en eller annan form. Läs mer om det här.

EU kommer också inom sitt arbete med att styra finansiering mot en hållbar tillväxt att skärpa och utöka regleringen för hållbarhetsrapportering från och med räkenskapsåret 2023 (alternativt 2024). Därför är det hög tid att att se över hur de nya reglerna påverkar såväl rapporteringen som verksamheten i företaget. Läs mer om det här.

Vad bör en hållbarhetsredovisning innehålla?

Oavsett ambitionsnivå på omfattning av hållbarhetsredovisningen bör företaget utgå från de hållbarhetsaspekter som är viktiga för verksamheten och dess intressenter inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (eng. Environmental, Social, Governance som förkortas ESG).

Miljöområdet kan innehålla ämnen som klimatpåverkan, avfallshantering eller biologisk mångfald. Sociala aspekter rör bland annat personalfrågor, samhällsengagemang och mänskliga rättigheter. Inom bolagsstyrningsområdet behandlas exempelvis frågor om affärsetik och motverkan av korruption. Frågor som ni kan ställa er inom dessa områden är: Vilken påverkan har företaget? Hur påverkas företaget?

ESG: Så ska du jobba med hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen bör innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av hur företaget påverkar sin omgivning men även hur företaget påverkas av omvärlden. Det är också viktigt att lyfta fram de risker som finns förknippade med respektive område, samt hur företagets styrning och arbete inom områdena bedrivs. För alla områden som bedöms vara väsentliga för företaget behöver man även rapportera årets utfall. Utfall kan presenteras i siffror eller i mer kvalitativa aspekter. Det är viktigt att skapa en röd tråd från beskrivning av företagets affärsmodell till det som rapporteras.

Finns det något standardupplägg att utgå ifrån?

Riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) är en bra standard att utgå ifrån. De ger stöd i hur väsentliga hållbarhetsfrågor kan identifieras och innehåller principer för hållbarhetsredovisning samt förslag på potentiellt relevanta hållbarhetsaspekter och resultatindikatorer. I samband med EU:s arbete med förnyat direktiv kommer även en ny standard att tas fram.

Hur kommer vi igång med vår hållbarhetsredovisning och hur ser processen ut?

1. Omvärldsanalys och benchmark

Börja med att göra en omvärldsanalys och benchmark där ni tittar på hur följande områden påverkar er verksamhet och bransch:

  • Megatrender och globala trender
  • Lagar och regler – globalt, EU och nationellt
  • Aktuella samhällsfrågor
  • Gör en jämförelseanalys eller benchmark med företag i samma bransch och titta på vilka hållbarhetsfrågor de arbetar med.

Läs också: Agenda 2030 - FN:s globala hållbarhetsmål

2. Väsentlighetsanalys

Identifiera vilka frågor som är viktiga för just er verksamhet och identifiera väsentliga hållbarhetsrisker för företaget.

3. Prioritera och validera de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna

För att välja ut de områden eller frågor som är viktigast för just er verksamhet kan det vara bra att hålla en workshop med ledning och nyckelpersoner där man tillsammans prioriterar. Resonera kring varje område eller fråga utifrån omfattning av hållbarhetspåverkan och betydelse för intressenter.

4. Sätt upp mål efter prioriterade områden

Vilka är era mål och hur ska ni mäta ert resultat? Sätt minst ett mätbart mål per prioriterat område. 

Läs också: Mäta effekten av hållbarhetsarbete - så funkar det

5. Följ upp målen i nästa hållbarhetsrapport

I uppföljningen tittar ni på om förväntningarna har infriats och om målen uppnåtts. Resultatet bör vara med i er nästa hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen ska spegla det gångna året och vår rekommendation är att man har med minst ett jämförelsetal för tidigare år. 

Det finns all anledning att regelbundet se över arbetet med väsentliga områden, prioriteringar och mål i takt med att omvärlden förändras eller om det sker större förändringar inom verksamheten. Det är viktigt att se målarbetet som ett löpande arbete där man kontinuerligt utvärderar utfallet. Ta en sak i taget, börja med det som är viktigast för er här och nu. En hållbarhetsrapport handlar inte främst om att rapportera enligt ett lagkrav utan att förmedla det arbete som gjorts under året avseende de mest väsentliga frågorna som prioriteras av intressenter, samt ambitionen framåt. 

Jag vill veta mer om hållbarhetsrapportering

Ellen Danielsson och Sanna Efraimsson

Ellen Danielsson och Sanna Efraimsson

Ellen Danielsson och Sanna Efraimsson arbetar på PwC:s kontor i Linköping respektive Göteborg. De är specialiserade på hållbarhetsfrågor med fokus på rådgivning och rapportering samt granskning och bestyrkande av rapporter.

Ellen: 010-212 54 69, ellen.danielsson@pwc.com
Sanna: 010-213 04 63, sanna.efraimsson@pwc.com

Lämna en kommentar