<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Är du som CFO redo för era interna förändringar?

Kvinna på kontor med medarbetare ‹ Tillbaka till artiklarna

Som CFO eller ekonomiansvarig har du ett ansvar för omvärldsbevakning och att företaget är rätt rustat för morgondagen ur ett finansiellt perspektiv. Men lika viktigt är det att vara uppdaterad och förberedd inför kommande interna förändringar. Här tar vi upp potentiella förändringar som kan vara bra för dig att hålla koll. Vi ger också exempel på hur du kan förbereda dig inför dessa förändringar.

Det finns många olika interna förändringar som påverkar ekonomifunktionen på ett företag. Förändringarna kan givetvis vara triggade av externa faktorer, men vi fokuserar i detta inlägg på frågor som på ett eller annat sätt grundar sig på beslut som fattas inom företaget eller av dess ägare. Att verksamheten har beredskap för potentiella strategiska förändringar kan vara avgörande för långsiktig framgång.

Interna förändringar som påverkar CFO och ekonomifunktionen

Här är några exempel på olika förändringar som kan få stor inverkan på ekonomifunktionen. Dessa förändringar innebär olika former av utökat arbete som behöver hanteras parallellt med den löpande befintliga verksamheten. 

Ny eller förändrad affärsmodell

Ett nytt affärsområde eller en förändrad affärsmodell ställer nya krav på ekonomifunktionen gällande uppföljning och redovisning. Det kan påverka betalningsmönster och kassaflöde som i sin tur leder till nya finansieringsbehov. Detta behöver du som CFO (Chief Financial Officer) både hantera rent praktiskt men även hjälpa övriga delar av verksamheten att förstå.

Hållbarhet och ESG

Uppföljning och redovisning av företagets hållbarhet är något som oftast hamnar på ditt ansvar som CFO. För större företag finns utökade externa krav som träder i kraft de kommande åren. Fler och fler mindre företag gör dock strategiska val att frivilligt redovisa sitt hållbarhetsarbete publikt, alternativt blir de tvungna att göra det utifrån krav som ställs från dess intressenter såsom kunderna. Här kan du läsa mer om hållbarhetsdirektivet CSRD och aktuella gränsvärden för vilka bolag som berörs.

Läs också: CSRD - utökade krav på transparens och hållbarhetsrapportering

Teknologiska förändringar

Det finns olika teknologiska förändringar som påverkar hela företaget. Att olika delar av ekonomifunktionen kan digitaliseras och automatiseras ger stora möjligheter. Det bör dock vara frågor som du som CFO är med från början och fattar beslut om. Ny teknik i övriga delar av verksamheten påverkar även ekonomifunktionen, till exempel hur kalkylen ser ut för olika investeringar och hur de ska följas upp och mätas. 

Expansion inkl förvärv

Expansion till nya marknader adderar många uppgifter för ekonomifunktionen. Om expansion sker genom förvärv så innebär det extra belastning innan, under samt efter förvärvet. Innan i form av analyser, riskbedömningar och beräkning av potentiella synergier. Under i form av DD-process och förhandlingar. Efter ett genomfört förvärv kan det även tillkomma ekonomifunktioner i de nya dotterbolagen att samarbeta med, vilket kräver nya typer av uppföljning samt harmonisering av olika redovisningsprinciper.

Ledningsbyte

Som CFO utgör du en stödfunktion till VD och ledning i många frågor. Ett ledningsbyte innebär ofta förändringar för företaget i stort, men många gånger börjar detta med nya analyser av finansiell och operationell data som ekonomifunktionen hanterar. Då gäller det att ha förmåga och kapacitet att tillhandahålla det som efterfrågas. 

Ägarförändringar

Om företaget ska säljas ställer det väldigt stora krav på ekonomifunktionen. Både inför, under och efter försäljningsprocessen. Som CFO är du oftast den som tar ansvar för att förbereda och besvara de olika delarna i DD-processen. Det arbetet i sig kan kräva mer än en heltidstjänst under en period. När en ny ägare är på plats kommer det oftast nya krav på uppföljning och rapportering. 

Notering

Att gå från att vara ett privatägt bolag till att börsnoteras ställer helt nya krav på ekonomifunktionen. Både i form av omfattande förberedelser och förändringar inför noteringen, men även krav på nya regelverk samt förändrade löpande rutiner och rapportering. 

Se hur vi hjälper dig som CFO

Hur kan du som CFO förbereda dig inför interna förändringar?

Det finns inget färdigt recept på hur du som CFO kan förbereda dig så att du är redo för framtida potentiella förändringar. Däremot finns det olika sätt som du som CFO kan arbeta systematiskt med för att ha en god beredskap, här följer sex tips:

  1. Kommunicera med ledningen: Håll en öppen och kontinuerlig dialog med hela företagsledningen, inklusive VD och styrelseordförande. Förstå deras vision och mål gällande förändring och hur de ser på ekonomifunktionens roll i detta sammanhang.
  2. Bygg ett starkt team: Att vara CFO kan i många situationer vara en ensam roll. För att lyckas långsiktigt är det viktigt att bygga ett starkt team i ekonomifunktionen där ni stöttar varandra. För att ha kapacitet över tid att hantera olika krävande förändringar behöver du som CFO kunna känna dig trygg med att ditt team har kontroll över den löpande verksamheten utan din dagliga inblandning.
  3. Säkerställ kapacitet: Effektiviseringar och kostnadsbesparingar har stort fokus i många företag. Ekonomifunktionen kan med dagens digitala lösningar automatisera många av de repetitiva uppgifterna. Säkerställ att ni behåller kapacitet för löpande förändrings- och förbättringsarbete även efter att ni trimmat era olika processer. 
  4. Samarbeta med övriga avdelningar: Löpande utbyte och samarbete med företagets övriga avdelningar ger många fördelar. Dels får du som CFO bättre och tidigare inblick i vilka förändringar som är på gång. Vidare ger samarbetet många gånger värdeskapande insikter för ekonomifunktionen och för verksamheten som på ett bättre sätt förstår sin del i företagets finansiella ekosystem. 
  5. Säkerställ finansiell stabilitet: Många förändringar är kostnadsdrivande. Även om de långsiktigt syftar till ökad lönsamhet innebär de oftast initiala kostnader och många gånger likviditetspåverkan. Det är därför viktigt att sträva efter att bevara företagets finansiella stabilitet och att säkerställa att det finns tillräckligt med likvida medel för att hantera eventuella förändringar.
  6. Ta extern hjälp: Vid behov kan det vara värdefullt att söka extern rådgivning från revisorer, konsulter eller andra experter för att få en objektiv bedömning av situationen, förslag på vad som bör göras men även hjälp med genomförandet.

Lika viktigt som det är att prioritera proaktiva förberedelser är dock förmågan att effektivt kunna prioritera bort alla de aktiviteter som inte ska göras. Här gäller det att utmana dessa för att se om de verkligen bidrar med ett reellt värde. Du vet väl om att vi på PwC kan stötta dig i rollen som CFO både när det gäller att lösa dagens problem och att driva morgondagens utveckling. 

Se hur vi hjälper dig som CFO

 

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lämna en kommentar